Ravitsemusterapiapalvelut

Ruokakasvatus

Yksilötaso

Ruokakasvatusmenetelmien hyödyntäminen ravitsemusterapeutin työssä. 

Keinoina hyödynnettävissä: Ruokakasvatusmenetelmien esittely vanhemmille (Sapere), ruokakasvatuksen työkalut ja tuki lapsen ruokatottumusten ohjaamiseen, ruokakasvatus- ja ravitsemusteemat tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Yhteisötaso

Ravitsemusterapiapalvelut tukevat ammattilaisia (neuvola, perhetyö, varhaiskasvatus) ruokakasvatusmenetelmien käyttöönotossa ja vakiinnuttamisessa. 

Keinoina hyödynnettävissä: Ammattilaisten koulutus ja konsultointi, yhteistyö toimintojen suunnittelussa ja käynnistämisessä, osallistuminen ruokakasvatustyöryhmän toimintaan (esim. Sapere-työryhmä), päiväkoti-, varhaiskasvatus- ja kouluvierailut.

Toteutumisen arviointi, yksilö- ja yhteisötaso: Toteutumista seurataan kirjaamisen ja tilastoinnin perusteella. Sapere-ruokakasvatusmenetelmää toteutetaan suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksen yksiköissä. Kyllä/ei. Makukoulu-menetelmä on suunnitelmallisesti käytössä alakouluilla. Kyllä/ei. Perusterveydenhuollossa on ennaltaehkäiseviä tai omahoitoa tukevia ryhmiä ja yksilöneuvontaa painonhallinnasta ja ravitsemusneuvonnasta. Kyllä/ei (TEAviisari-tiedonkeruu/Perusterveydenhuolto/ Muut ydintoiminnat). Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana perusterveydenhuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Tunnistaminen

Yhteisötaso 

Ravitsemusterapiapalvelut tukevat ammattilaisia syömispulmien, poikkeavan kasvun, lihavuuden ja syömishäiriöiden tunnistamisessa. 

Keinoina hyödynnettävissä: Koulutukset ja konsultaatiot eri toimijoille.

Toteutumisen arviointi: Ravitsemusterapian käyntitilastot (kuten ylipainoisuus, syömispulmat tai alipainoisuus). Koulutusten, konsultaatioiden ja ryhmien tilastointi. Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana perusterveydenhuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa. 

Ravitsemusohjaus

Yksilötaso

Yksilöllinen, perhekeskeinen ravitsemusohjaus ja -hoito, etenkin, kun kyseessä ovat syömispulmat, poikkeava kasvu, merkittävä tai vaikea ylipaino, ravitsemushoitoa vaativa sairaus (alueellisen työnjaon mukaan esimerkiksi ruoka-allergia, tyypin 1 diabetes, keliakia, syömishäiriöt) ja vegaaniruokavalio. Vaikuttavien ja ajantasaisten ravitsemusohjausmenetelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen. 

Toteutumisen arviointi: Käynnit tilastoidaan diagnooseilla/käyntisyillä, OAB-/SPAT-koodeilla ja jatkohoito SPAT-koodeilla. Perusterveydenhuollossa on ennaltaehkäiseviä tai omahoitoa tukevia ryhmiä ja yksilöneuvontaa painonhallinnasta ja ravitsemusneuvonnasta. Kyllä/ei (TEAviisari-tiedonkeruu/Perusterveydenhuolto/ Muut ydintoiminnat). Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana perusterveydenhuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa. 

Yhteisötaso

Ravitsemusterapiapalvelut yhdessä toimijoiden kanssa kehittävät, suunnittelevat ja toimeenpanevat toimia, joilla vaikutetaan ravitsemuksen keinoin kuntalaisten hyvinvointiin kustannustehokkaasti. 

Keinoina hyödynnettävissä: Matalan kynnyksen ravitsemusohjauspalvelut, ryhmätoiminta, tapahtumat ja tilaisuudet, materiaalien ja työkalujen käyttökoulutus.  

Toteutumisen arviointi: Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana perusterveydenhuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Resursointi 

Yksilötaso

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ravitsemusohjausmenetelmien vahvistaminen ammattilaisten toiminnassa. Sovitut lähetekäytännöt eri tahojen kanssa. 

Keinoina hyödynnettävissä: Ravitsemusterapeuttien oma täydennyskoulutus. Alueella ja kunnassa on sovittu yhteiset lähetekäytännöt. 

Yhteisötaso

Uusimman ravitsemustiedon ja osaamisen välittäminen kaikkien toimijoiden käyttöön. 

Ravitsemusterapiapalvelut järjestävät toimijoille säännöllistä ravitsemuskoulutusta riskien tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä materiaalien ja työkalujen käyttöön. 

Toteutumisen arviointi, yksilö- ja yhteisötaso:   Perusterveydenhuollossa on käytettävissä omana toimintana tai ostopalveluna ravitsemusterapeutti tai ravitsemussuunnittelija. Kyllä/ei (TEAviisari-tiedonkeruu/Perusterveydenhuolto/ Voimavarat). Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana perusterveydenhuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa. 

Vaikuttaminen ja viestintä

Yhteisötaso

Tehdään yhteistyötä neuvolan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kanssa ravitsemushoidon ja -ohjauksen käytännöistä. Viestitään suosituksista, materiaaleista, menetelmistä, koulutuksista sekä hoitopoluista ja -käytännöistä muille toimijoille ja kuntalaisille. Tehdään yhteistyötä ravitsemusviestinnässä eri tahojen kanssa. 

Toteutumisen arviointi: Perusterveydenhuolto on tiedottanut paikallislehdessä, verkkosivujen kautta tai sosiaalisessa mediassa terveellisestä ruokavaliosta ja painonhallinnasta. Kyllä/ei (TEAviisari-tiedonkeruu/Perusterveydenhuolto/Muut ydintoiminnat). Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana perusterveydenhuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa. 

Seuranta ja arviointi

Pirkanmaalla on sovittu yhtenäiset ravitsemusohjauksen ja -hoidon sekä seurannan ja arvioinnin kirjaamiskäytännöt, joita noudatetaan.

Keinoina hyödynnettävissä:  STM:n ja THL:n antamat kansalliset ohjeet rakenteisesta kirjaamisesta ja tilastoinnista sekä PirSOTE-uudistus.

Toteutumisen arviointi: Käynneillä hoidon syy kirjataan diagnooseilla/käyntisyillä. OAB- ja SPAT-koodien avulla raportoidaan annetun ohjauksen sisältöä, määrää ja jatkohoitoa. Tyypin 2 diabetesriskissä olevien nuorten tilastointia ohjeistetaan erikseen. Ryhmätoiminta, koulutukset sekä kehittäminen tilastoidaan. Toteutunut toiminta raportoidaan vuosittain osana perusterveydenhuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa. 

Käytännön työkaluja, suosituksia, ohjeita ja oppaita

Sydänliitto.fi, Neuvokas perhe (neuvokasperhe.fi)

Vinkkejä perheille mm. syömiseen (kasvikset ja hedelmät, ruokailo ja 
-rohkeus, suositukset ym.) ja kehoon (kehotyytyväisyys, ylipaino) liittyen. 

Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa – ruokailoa ja terveyttä lapsille. Turun yliopisto. 2014.

Lapsilähtöinen Sapere-ruokakasvatus, jossa kiinnostus ruokaan herätetään aistikokemusten, tutkimisen ja osallisuuden kautta.

RTY:n syömishäiriöihin liittyvät materiaalit

Kohti syömisen iloa -ruokapyramidi, Syömishäiriö ruokapöydässä – vinkkejä ruokailun tueksi.

RTY:n ruokavaliolehtiset

Ruokavalioneuvonnan tueksi turvallista, ajanmukaista tietoa ja käytännönläheisiä ohjeita.

KEHUVA-lähestymistapa

Lähestymistapa tilanteisiin, joissa käsitellään ruokaan, syömiseen ja kehoon liittyviä teemoja.

TOTA, Terveyden Oma Tilannearvio -aineisto. Sydänliitto.

Tueksi motivoivaan elintapaohjaukseen. Aineistopaketti sisältää TOTA-mittarin ja kuvamateriaalia. Sopii 8–9-luokkalaisille.

See & Eat (seeandeat.org)

E-kirjoja ja puuhia tutustuttamaan lapsia kasviksiin ja lisäämään kasvisten käyttöä.

Terveyskylä.fi/Lasten talo.fi/ Lasten painonhallintatalo.

Sivuille on koottu elintapoihin liittyvää tietoutta ja vinkkejä ylipainoisten lasten vanhemmille.

Dagis-tutkimushanke päiväkotimaailmasta.

Materiaalia päiväkotiin ja perheille. Dagis.fi

Neuvola- ja alakouluikäisen lapsen ylipainon puheeksiotto. THL. 2019.

Miten ja kenen kanssa lapsen painoon liittyvät asiat otetaan puheeksi.

Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille. THL ja VRN. 2019.

Kansallinen suositus lasten, lapsiperheiden ja raskaana olevien ja imettävien ruokavaliosta.

Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset. VRN. 2014.

Koko väestöä koskevat ravitsemussuositukset.

Juomilla on väliä – harkitse, mitä juot. VRN. 2008.

Juomasuositus.

Käypä hoito -suositukset. Duodecim.

Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset), Syömishäiriöt, Keliakia, Ruoka-allergia, ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö), Ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti (NAFLD), Raskausdiabetes.

Hyvät ravitsemuskäytännöt – Ravitsemusterapeutit ja ravitsemusasiantuntijat osana terveyden edistämistä ja ravitsemushoitoa . Ravitsemusterapeuttien yhdistys 2020. RTY.fi

Pirkanmaan alueelliset palvelu- ja hoitoketjut, tays.fi/ohjeet/hoitoketjut, Terveysportti/lääkärin tietokannat

Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy ja hoito, Lasten keliakia, Lasten ruoka-allergia, Laihuushäiriö, Tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD), Aikuisten tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja hoito, Insuliininpuutosdiabetes, Kohonnut verenpaine.

Nuorten mielenterveyshäiriöt: Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille. THL. 2013.

Tietoa syömishäiriöistä, niiden tunnistamisesta ja hoidosta.

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma DEHKO 2000–2010. Loppuraportti. Diabetes.fi

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisystä ja hoidosta.

Painopiste preventioon. Konsensuslausuma tarttumattomien sairauksien ehkäisystä. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia. 2017.

Keinoja tarttumattomien sairauksien ehkäisyyn perustuvan WHO:n toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) 

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)