Kehittävä vertaiskäynti

Kehittävä vertaiskäynti on toiminnan kehittämis- ja arviointimenetelmä, jonka oleellinen osa on vierailukäynti toiseen terveyskeskukseen. Kehittävän vertaiskäynnin tavoitteena on oman työyhteisön ja terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen vertaisoppimista ja -kehittämistä hyödyntäen. Samalla luodaan ja ylläpidetään verkostoja. Vertaiskäynnillä opitaan toisilta ja saadaan tietoa muiden terveyskeskusten toimintatavoista sekä hankkeissa kehitetyistä hyvistä käytännöistä.

Kehittävän vertaiskäynnin kokonaisuus koostuu viidestä vaiheesta:

1. Päätös vertaiskäynnin toteutuksesta

 • Aiheen valinta: Mihin haluamme muutosta? Lähtökohtana terveyskeskuksen omat tarpeet
 • Ketä käynnille mukaan ja kuka on yhteyshenkilö?
 • Johdon suostumus!

2. Vertaiskäynnin valmistelu

 • Aiheen täsmentäminen, oman nykytilan arviointi, kysymykset
 • Vierailukäynnistä sopiminen (kohde, ajankohta, sisältö: rajaus/ kysymykset tiedoksi vierailuterveyskeskukseen)
 • Omasta jatkotapaamisesta sopiminen

3. Vierailu

 • Dokumentointi

4. Vertaiskäynnin jatkotoimet

 • Johto mukaan!
 • Käynnin annin arviointi ja dokumentointi, palaute vierailuterveyskeskukseen
 • Jatkotoimista ja oman seurantatapaamisen ajankohdasta sopiminen

5. Vertaiskäynnin seuranta

 • Johto mukaan!
 • Jatkotoimien arviointi ja dokumentointi

Kehittävä vertaiskäynti on

 • systemaattista, suunnitelmallista ja tavoitteellista
 • dokumentoitua
 • kumppanuutta
 • etenemistä pienin askelin johdon tuella

Toiminnassa mukana olevien terveyskeskuksien listalla on kuvattu aiheita, joihin terveyskeskuksen itsensä mielestä heille kannattaa tulla tutustumaan sekä tiedot hankkeista, joissa terveyskeskukset ovat mukana. Lista on yhteinen terveyskeskusten välisen ketjulähettitoiminnan listan kanssa. Kehittävän vertaiskäynnin suunnittelun ja toteutuksen tueksi on laadittu lomake.

Lisätietoja sekä aihelistan ylläpito:

PSHP/perusterveydenhuollon yksikkö
Leena Kuusisto
puhelin 050 537 6217
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pshp.fi