Julkaistu 22.8.2022

”Kyllä tässä ollaan saamapuolella” - Terveydenhoitajien työpaja 7.6.2022

IPC- menetelmän käyttöönotto on ollut haastavinta terveydenhoitajille: keskeisenä syynä ovat ajankäytön haasteet lakisääteisten tehtävien määrän ollessa suuri. Osan terveydenhoitajista työnkuvaan IPC on kuitenkin sopinut hienosti. Viva kutsui työpajaan eri kunnista kuusi tällaista terveydenhoitajaa jakamaan onnistumisen elementtejä ja työstämään käyttöönottoon liittyviä haasteita. Työpajassa oli hieno tekemisen meininki ja kaikki osallistujat toivat arvokkaan panoksensa IPC:n juurtumisen avuksi. Kiitos!

Työpajaan osallistuneet terveydenhoitajat kertoivat, että heitä innostaa IPC- menetelmän konkreettisuus ja maanläheisyys. Lisäksi sen käyttö kasvattaa ammattitaitoa ja helpottaa oman työn tekemistä. IPC:n avulla nuorille tarjotaan tasavertaista ja laadukasta palvelua. Mielenterveystyön tarve on lisääntynyt ja tärkeänä nähtiinkin, että mielenterveysasiat tulisi olla aina mielessä nuoria kohdatessa ja nähdä yhtä luonnollisena asiana kuin elintavoistakin keskustelu.

Käyttöönotto ei onnistu ilman tukea

Työpajassa kaikki terveydenhoitajat korostivat, että esihenkilötuki on yksi merkittävimmistä tekijöistä IPC- menetelmän käyttöönoton onnistumisessa. Tuki lähtee jo menetelmäkoulutukseen valinnasta. Esihenkilön tulisi pystyä arvioimaan sopiiko menetelmä työntekijän työnkuvaan. Tässä oleellista on tietää kuinka paljon aikaa menetelmään kouluttautuminen ja sen opettelu työssä vie. Työntekijät toivovat, että heille annetaan lupa käyttää tarvittava työaika. Pelkkä luvan antaminen ei aina kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös konkreettisia keinoja, kuten työtehtävien priorisointia, päällekkäisten työtehtävien purkamista sekä työtehtävien uudelleenjakamista työyhteisössä.

IPC:n juurtumisessa terveydenhoitajia tukee menetelmän säännöllinen esilläpito työyhteisössä. Toimivaksi on koettu ”IPC- kuulumisten” käsittely osana henkilöstökokouksia. ”IPC- kuulumiset” voivat muun muassa sisältää ajankohtaista tietoa IPC- ohjausten tilanteesta ja ajankohtaisista asioista sekä siinä voidaan käydä läpi IPC:n seurantatietoja. Asian säännöllinen käsittely lisää koko henkilöstön tietämystä sekä menetelmästä että menetelmäosaajien työtehtävistä, mikä voi myös lisätä kiinnostusta menetelmää kohtaan.

Työnkuva päivitettävä

Terveydenhoitajan työnkuva on muuttunut ajan saatossa. Uusia tehtäviä on tullut lisää ja vanhat ovat pysyneet. Työpajassa kaikilla oli jaettu näkemys siitä, että terveydenhoitajan työnkuva tulisi päivittää. Tärkeää olisi tarkastella terveydenhoitajan työn sisältöä, kohdentumista ja oppilasmääriä. Tähän tarvitaan niin THL:n, esihenkilöiden kuin terveydenhoitajienkin työpanosta!

Työpajan tuloksista sekä alueemme terveydenhoitajien Nomad- N kyselyn vastauksista koottiin raportti, mikä antaa konkreettisia keinoja edistää IPC:n juurtumista erityisesti terveydenhoitajien työssä. Raportti tullaan lähettämään mm. alueiden terveydenhoitajille sekä heidän esihenkilöilleen. Mikäli olet kiinnostunut raportista, ota yhteyttä viva@pshp.fi