90% suosittelisi IPC-ohjausta

IPC-ohjausjakson päätyttyä nuorilla on ollut mahdollisuus vastata anonyymisti kahden kysymyksen palautekyselyyn. Palautekyselyn täyttäneistä nuorista 90 % (n= 37) suosittelisi IPC-ohjausta ystävälleen, mikäli hän tarvitsisi tukea. Loput vastanneet eivät osanneet sanoa, suosittelisivatko.

Nuoria pyydettiin kertomaan, mikä IPC-työskentelyssä oli sellaista, että siitä oli apua. Listasimme neljä tyypillisintä hyötyä, jotka nousivat nuorten palautteissa esiin.

 1. Puhuminen
  Omista huolista, tunteista ja kokemuksistaan puhuminen luottamuksellisesti ammattilaisen kanssa auttoivat useaa nuorta. Nuoret kuvasivat saaneensa tukea ja neuvoja.
 2. Ymmärryksen lisääntyminen
  Nuoret kuvasivat saaneensa ymmärrystä siitä, mikä on heille itselleen hyväksi. Uusien näkökulmien saaminen sekä ymmärryksen lisääntyminen itsestä ja muista olivat keskeisiä oppeja.
 3. Kuulluksi tuleminen
  Nuoret olivat saaneet apua siitä, että heitä kuunneltiin ilman, että heidän kokemuksiaan ja tunteitaan arvostellaan tai aliarvioidaan.
  ”tietty iso plussa on se, että sai jonkun, joka oli oikeasti kiinnostunut minun asioista.”
 4. Intensiivinen tuki
  Tuen saaminen nopeasti sekä käyntien säännöllisyys ja tiiviys nousivat esiin useiden nuorten vastauksissa.

Muita nuorten kokemia hyötyjä olivat ihmissuhteiden parantuminen, tunteiden tunnistaminen sekä oman kehityksen huomaaminen.