Tilastoa tehdyistä IPC-ohjauksista

Jokaisen päättyneen tai keskeytyneen IPC-ohjauksen jälkeen ammattilainen kirjaa ohjauksen keskeiset tiedot anonyymisti Webropol-lomakkeelle. 79 koulutuksessa ollutta IPC ohjaajaa raportoi vuoden 2021 aikana yhteensä 117 ohjausta. Kirjaamisprosentti oli 56 % eli todellisuudessa ohjauksia toteutui 209. Alla esitetyt tilastotiedot koskevat Webropoliin kirjattuja ohjauksia.

Yli puolessa (53%) ohjauksista fokuksena oli ihmissuhderistiriidat, toiseksi yleisin fokus oli yksinäisyys ja arkuus (21%). IPC-ohjauksen päättyessä vajaa kolmannes (30%) nuorista ei tarvinnut jatkohoitoa. Hieman useammin (41%) nuoren kanssa sovittiin muutama harvajaksoinen seurantakäynti. Vain 14%:lle nuorista jouduttiin tekemään lähete erikoissairaanhoitoon IPC-ohjauksen päättymisen jälkeen.

Ammattilaiset seuraavat ohjauksen aikana myös muutosta masennusseulapisteissä. Käytettäviä seuloja ovat BDI-21 sekä PHQ-9. Alla olevassa kaaviossa on kuvattu otanta BDI 21-pisteistä ennen ja jälkeen ohjausten. Remission (BDI-21 < 10pistettä) oli saavuttanut 30 % (n=21) ohjattavista. Niistä, jotka eivät saavuttanee remissiota (n=48) 44 %:lla BDI-21 pisteet laskivat kliinisesti merkitsevästi 3 pistettä tai yli.

PHQ-9 pisteissä (n=80) tulos on samansuuntainen: Remission (alle 5 pistettä) oli saavuttanut 38 % ja niistä, jotka eivät olleet saavuttaneet remissiota 32 %:lla todettiin kliinisesti merkitsevä PHQ-9 pisteiden lasku (5 pistettä tai yli).

BDI-21 pisteiden muutos

Ohjauksen lopuksi ammattilaiset pyytävät nuorta arvioimaan väittämää ”Koin IPC-menetelmän hyödylliseksi” asteikolla 1-4 (1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä). Nuorista (n=96) 43% vastasi olevansa täysin samaa mieltä, 56% olivat jokseenkin samaa mieltä. Nuorten palautteen kerääminen aloitettiin toukokuun alussa -21. Nuorista 90 % suosittelisi IPC ohjausta samassa tilanteessa olevalle ystävälleen, 10 % ei osannut sanoa suosittelisiko.