Hallituksen suunnittelukokous, kokous 04.03.2019 08.00 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 RAITIOTIEN JA SEN PÄÄTEPYSÄKIN VAIKUTUKSET SAIRAALATOIMINTAAN JA LIIKKUMISEEN

560/2019

Valmistelija

  • Isto Nordback, kehitysjohtaja, Isto.Nordback@pshp.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki on ottanut yhteyden Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin, jotta se hakisi maan omistajana poikkeamisluvan asemakaavaan. Poikkeamislupa tarvitaan, jotta Tampereen kaupunki voisi rakentaa nykyisen asemakaavan vastaisesti bussiliittymän Teiskontieltä Vieritielle. Bussiliittymän tarve liittyy raitiotien rakentamiseen.

Raitiotien oli alun pitäen tarkoitus jatkua Taysin ohi itään päin Lääkärinkadun yli Inion Oy:n ohi. Päätepysäkin yhteyteen oli tarkoitus mahdollistaa liityntäpysäköinti sekä liittymismahdollisuudet bussireitteihin. Suunnitteluvaiheessa, mahdollisesti kustannussyistä, raitiotietä lyhennettiin niin, että suunnitelmien mukaan päätepysäkki sijaitsee Vieritien ja Teiskontien välissä nykyisen sairaanhoitopiirin Riviparkki-nimisen pysäköintialueen kohdalla. Bussiliikenteen yhdistymisen mahdollistamiseksi Tampereen kaupunki pyysi jo vuonna 2016, että sairaanhoitopiiri hakisi poikkeamislupaa asemakaavaan. Kiinteistöjohtaja haki poikkeamislupaa ja se myönnettiin. Tampereen kaupunki ei kuitenkaan ehtinyt rakentaa liittymää ja poikkeamislupa meni vanhaksi kahden vuoden kuluessa anomisesta kesällä 2018. Nyt kaupunki on pyytänyt uutta poikkeamislupa-anomusta Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä.

Tampereen kaupungin bussien liikennesuunnitelma on valmistunut loppukesästä 2018. Joukkoliikennelautakunta tekee päätökset vuoroista keväällä 2019. Suunnitelman mukaan liityntäbussivuoroja olisi tarkoitus olla 20 kpl tunnissa (1 bussi kolmen minuutin välein) ja raitiovaunuvuoroja 8 kpl tunnissa (1 raitiovaunu 7,5 minuutin välein). Suunnitellut raitiotie- ja bussireitit määrineen esitetään liitteessä (Liite_Raitiotiehen liittyvät julkiset linjat).

Sairaanhoitopiirin hallitus on käsitellyt raitiotiehankkeeseen liittyviä asioita kokouksessaan 26.5.2014. Hallitus lausui, että se puoltaa raitiotiehanketta ja erityisesti sen Tays-linjan toteutusta. Hallitus korosti kuitenkin,  ettei liityntäpysäköinti sovellu Tays keskussairaalan tontille. Myös teknisen jatkosuunnittelun osalta toivottiin kiinteätä yhteistyötä.
 
Poikkeamislupa-anomukseen liittyvissä keskusteluissa Tampereen kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä on nostettu esille neljä raitiotiehen ja Taysin toimintaan liittyvää kysymystä.

Aluetta kiertävä Lääkärinkadun liittymä Teiskontiehen on erittäin ruuhkainen. Arvo Ylpönkadun, Vieritien ja Lääkärinkadun kiertoliittymä on usein tukossa. Tähän tilanteeseen kuvatun liityntäbussimäärän lisääminen ei ole mahdollinen etenkään, jos ajatellaan bussien pysyvän aikataulussa. Erillinen nykyisistä kaistoista erotettu bussikaista hankaloittaisi edelleen oleellisesti Taysin asiakas- ja henkilökuntaliikennettä. Liikenteen lisäkaistoitus on tarpeen ruuhkien purkamiseen.

Lasten ambulanssiliikenteen pääreitti L-rakennuksessa sijaitsevaan lasten ja nuorten päivystykseen on Lääkärinkadun ja Vieritien kautta myös L-rakennuksen käyttöönoton jälkeen. On riski, että bussiliikenne ruuhkautuessaan saattaisi hankaloittaa tätä vakavasti sairaiden potilaiden pääsyä päivystykseen. Tällaista vaaratilannetta ei voi syntyä liikennejärjestelyiden vuoksi, jonka vuoksi bussien odottelu päätepysäkille tulee hoitaa ennen Vieritielle ajoa. Ambulanssin varareitti L-rakennukseen kulkee Kuntokadulta, mutta on raitiotierakentamisesta johtuen päällekkäin kevyen liikenteen reitin kanssa, joka sisältää myös ilmeisen riskin ja on siten käytettävissä vain erittäin poikkeavissa tilanteissa. 

Raitiotien optimaalinen käyttö edellyttää liityntäpysäköintiä päätepysäkin lähelle. Nyt sellaista ei ole. Ainoat lähellä olevat pysäköintipaikat ovat Taysin asiakkailleen rakentamia. Niiden käyttö liityntäpysäköintiin ei ole mahdollista, koska se edellyttää, että Tays rakentaa lisää pysäköintipaikkoja omille asiakkailleen. Koska muita liityntäpysäköintipaikkoja ei ole, on kuitenkin todennäköistä, että hinnoittelusta huolimatta osa raitiotien käyttäjistä siirtyy käyttämään Taysin asiakaspysäköintiä liityntäpysäköintinä.

Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli tulevaisuuden pysäköintistrategiaa kokouksessaan 16.10.2018. Se päätti tuolloin, että Tampereen kaupungin kanssa aloitetaan keskustelut raitiotieratkaisusta liityntäpysäköintiriskin torjumiseksi.

Taysin toiminta on edelleen kasvussa terveydenhuoltolain muutosten, keskittämisasetuksen, päivystysasetuksen sekä aikuispsykiatrian sijaintimuutoksesta johtuen. Tehdyn pysäköintiselvityksen mukaan raitiotieliikenne auttaa taittamaan asiakasmäärien ja henkilöstön kasvusta johtuvia lisätarpeita, mutta todellista vähenemistä nykymääriin ei tule.

Tampereen kaupunki on valmistellut suunnitelmat edellä mainittuihin riskeihin. Suunnitelmat ovat liitteenä (Liite_Raitiotieaineisto PSHP:n hallituksen suunnittelukokoukseen 04-03-2019).

Merkittävä osa riskeistä poistuu raitiotien päätepysäkin poistuessa Taysin alueelta raitiotietä jatkettaessa itään päin. Tästä sekä esitetyistä selvityksistä johtuen sairaanhoitopiiri pitää mahdollisena bussiliittymän luvan anomista määräaikaisena 10 vuoden ajaksi, kunhan Lääkärinkadun pääsystä Teiskontielle huolehditaan nykyistä oleellisesti paremmin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi raitiotien päätepysäkkiin ja bussiliittymään liittyvät riskit ja niiden hallintasuunnitelmat
  • poikkeamisluvan hakemisesta bussiliittymän rakentamiseksi Teiskontieltä Vieritielle määräaikaisena 10 vuoden ajaksi sisältäen myös Lääkärinkadulta Teiskontielle pääsyn parantamisen

Päätös

Hallitus päättää

  • jättää asian pöydälle ja palata asiaan uudelleen seuraavassa hallituksen 25.3. kokouksessa

 

Merkittiin, että Jari Andersson saapui paikalle klo 9.13 asian käsittelyn aikana ja Olga Haapa-aho poistui kokouksesta klo 10.11 asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Tampereen kaupungin kaavoitusjohtaja Mikko Nurmista ja projektijohtaja Ville-Mikael Tuomista kuultiin asiantuntijoina asian esittelyn aikana.

 

Keskustelun kuluessa asian esittelijä Rauno Ihalainen päätti muuttaa päätösehdotustaan siten, että hallitus päättää merkitä tiedoksi raitiotien päätepysäkkiin ja bussiliittymään liittyvät riskit ja niiden hallintasuunnitelmat sekä edellyttää, että joukkoliikennejärjestelyjä sekä Lasten ja nuorten sairaalan hälytysajoneuvoliikenneratkaisuja tulee kehittää yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa.Tältä osin asia käsitellään sairaanhoitopiirin hallituksessa uudelleen.

Leo Lähde esitti asian jättämistä pöydälle. Hallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.