Hallituksen suunnittelukokous, kokous 04.05.2020 11.56 Sähköinen kokous (alkaa välittömästi hallituksen kokouksen päätyttyä)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Tays uudistamisohjelma/T-rakennuksen (Tays Psykiatria) urakoitsijavalinnat

425/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Isto Nordback, kehitysjohtaja, Isto.Nordback@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin valtuusto teki 12.12.2016 periaatepäätöksen Pitkäniemen aikuispsykiatrian palveluiden siirtämisestä Tays keskussairaalan yhteyteen Kaupin kampukselle. Päätöksen mukaisesti aikataulu ja sijainti Kaupin kampuksella selvitetään osana Tays uudistamisohjelmaa.

Aikuispsykiatrian päivitetty toiminnallinen suunnitelma Kaupin kampukselle merkittiin tiedoksi hallituksen suunnittelukokouksessa 11.9.2017. Hallitus päätti sen pohjalta käynnistää hankesuunnittelun. Hankesuunnittelun edetessä rakennuksen muoto ja sen vaatima pinta-ala tarkentuivat ja hallitus teki aikuispsykiatrian uudisrakennuksen sijaintipäätöksen potilashotellin takaiselle tontille osin nykyisten Z-rakennusten tilalle 10.9.2018.
 
Aikuispsykiatrian uudisrakennuksen suunnittelu on edennyt nyt siihen vaiheeseen, että rakennuksen julkisivujen pääpiirteet ovat tiedossa. Kuvat aikuispsykiatrian rakennuksen julkisivuista ovat liitteenä (Liite_Aikuispsykiatrian julkisivut).

Suunnittelun taustalla on ollut sisätilat ja niiden toiminnallisuus sekä Tampereen teollisuusperinne ja sen puu ja tiili. Kaupin kampuksen nykyinen arkkitehtuuri huomioiden vaalea tiili on harmonisempi vaihtoehto punatiilen sijaan.  Viherkatot luovat potilashotellista miellyttävän näkymän ja ennen kaikkea pidättävät rakennusteknisestä näkökulmasta hulevesiä. Vaalea tiili ja puunvärinen säänkestävä keramiikka ovat mahdollisimman huoltovapaita vaihtoehtoja. Julkisivujen pääpiirteitä on käsitelty uudistamisohjelman johtoryhmässä 31.1.2019. Aikuispsykiatrian uudisrakennuksen hankesuunnitelma tuodaan investointipäätöskäsittelyyn myöhemmin kevätkaudella 2019.


 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

hallitus päättää

 • merkitä tiedoksi aikuispsykiatrian julkisivut.

 

 

Lisätietoja 

Kehitysjohtaja Isto Nordback, puh. 050 5911 458
etunimi.sukunimi@pshp.fi

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Aihio arkkitehdit Oy:n arkkitehti, pääsuunnittelija Juha Ryösää kuultiin asiantuntijana asian esittelyn aikana.

Valmistelija

Isto Nordback, kehitysjohtaja, Isto.Nordback@pshp.fi

Perustelut

Pitkäniemen aikuispsykiatrian nykyiset tilat ovat yli 100 vuotta vanhat ja sijaitsevat useissa eri rakennuksissa ilman sisäkulkuyhteyksiä niiden välillä. Rakennukset ovat suurelta osin hissittömiä, useampikerroksisia, eivätkä ole muiltakaan osin esteettömiä. Tämä muodostaa turvallisuusriskin. Rakennusten ilmastoinnit ovat puutteelliset eivätkä ne pääosin sisällä jäähdytystä. Rakennusten tekninen kunto edellyttäisi mittavia peruskorjauksia. Rakennukset ovat Museoviraston vaatimuksesta kaavassa suojeltuja, joten niiden purkaminen tai oleellinen muuttaminen ei ole mahdollista. Ainoa vaihtoehto on ollut aikuispsykiatrian uudisrakentaminen.

Uudisrakennusinvestointia suunniteltiin alun perin Pitkäniemeen. Vuonna 2016 tehtiin selvitys, jonka tarkoituksena oli löytää keinot Pirkanmaan aikuispsykiatrian palvelujärjestelmän kokonaisvaltaiseen kehittämiseksi yh-dessä Pirkanmaan kuntien kanssa psykiatristen sairaansijojen vähetessä. Ydintavoitteina selvityksessä olivat asiakaslähtöinen hoito, potilaan osallisuuden lisääminen, sekä avohoidon ja sairaalahoidon kehittäminen. Sa-manaikaisesti sosiaali- ja terveysministeriö (STM) oli vahvasti ajanut kaukana keskussairaaloista olevien erillisten psykiatristen sairaaloiden lakkauttamista ja siirtämistä muun päivystävän sairaalan yhteyteen, jotta etenkin akuuttihoidossa välttämättömät kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset tulevat viiveettä toteutetuiksi, päivystys voidaan järjestää muun päivystyksen yhteyteen ja rakennusratkaisuilla näin tuetaan ajattelua psykiatrisista sairauksien tasavertaisuudesta muiden sairauksien rinnalla. Selvityksen pohjalta hallitus päätti 21.3.2016 selvittää psykiatrian uudisrakennuksen sijaintivaihtoehto Pitkäniemen sijasta Tays keskussairaalan alueelle.

Sijaintiselvityksen valmistuttua sairaanhoitopiirin valtuusto päätti 12.12.2016, että aikuispsykiatrian toiminnat siirretään Nokian Pitkäniemestä Taysin keskussairaalan yhteyteen edellä mainituilla perusteilla.

Aikuispsykiatrian toiminnallinen suunnitelma käsiteltiin hallituksen suunnittelukokouksessa 11.9.2017. Suunnitelmassa esiteltiin linjamalli sisältäen vastaanottolinjan, mielialalinjan ja psykoosilinjan. Hallitus päätti toiminnallisen suunnitelman pohjalta käynnistää hankesuunnittelun. Tilojen hahmottelu tehtiin toiminnallisista tarpeista, joita ovat mm. vaikeasti sairaiden potilaiden ja henkilöstön turvallisuus, potilaiden ulkoilumahdollisuudet, luonnon läheisyys, työn tehokkuus, liittyminen muuhun Tays keskussairaalaan sekä läheisten näkökulman huomioiminen. Näillä perusteilla tutkittiin useita sijaintivaihtoehtoja Tays keskussairaalan alueelle. Näistä hallitus valitsi 10.9.2018 aikuispsykiatrian uudisrakennuksen sijainniksi potilashotellin takaisen tontin osin nykyisten Z-rakennusten tilalle. Aikuispsykiatrian uudisrakennuksen julkisivut hyväksyttiin hallituksen suunnittelukokouksessa 4.3.2019.  Julkisivujen materiaali- ja värivalintojen taustalla on Tampereen historia teollisuuskaupunkina.

 Hallitus hyväksyi Tays keskussairaalan alueen pitkän aikavälin pysäköintisuunnitelman 16.10.2018. Tämän mukaisesti aikuispsykiatrian hankkeeseen sisällytettiin pysäköintihalli.

Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen kokonaiskustannusarvio on 97,5 M€ helmikuun 2019 hintatasossa, sisältäen toiminnallista osuutta 90,7 M€ (sisältää Z-talojen purkamisen 0,7 M€) ja yleistä infraa 6,8 M€. (pysäköintihalli, alueen tiet ja alueen esteettömyyden parantaminen).  Kustannus ei sisällä Z-talojen alaskirjattavaa osuutta (3,2 M€ vuoden 2019 lopussa) eikä Pitkäniemen rakennusten tasearvoa (12,6 M€ vuoden 2023 lopussa).  Pitkäniemen tilojen kustannukset (poistot, verot ja ylläpito) ovat tämän hetken laskennalla 2 M€/ vuosi, jonka vuoksi realisointivalmistelut aloitetaan nopeasti investointipäätöksen jälkeen. Mahdollista realisointituloa ei ole laskelmissa otettu huomioon.

Hankkeen kustannusarvioksi arvioitiin vuoden 2016 hintatasossa suuruusluokaltaan 82 M€. Rakentamisen tarjoushintoja kuvaava Haahtela-indeksi on noussut syyskuulta 2016 helmikuulle 2019 yhteensä 16,43 %, joka selittää kustannusarvion noususta 13,5 M€. Loput 2 M€ selittyvät maalämmön, hissin, teiden ja sääsuojassa rakentamisella. Kokonaiskustannusarvio sisältää suunnittelun ja rakennuttamisen, urakoinnin ja siihen liittyvät mahdolliset muutos- ja lisätyöt sekä tilaajan erillishankinnat. Kokonaisbudjettia 97,5 M€ voidaan tarkistaa urakkasopimukseen mennessä tarjoushintaindeksin mukaisesti.

Joulukuussa 2016 valtuustolle aikuispsykiatrian uudisrakennuksen sijaintivaihtoehtoja esiteltäessä arvioitiin investoinnista tulevan vuosikustannuksia yhteensä 8,7 M€. Tarkennettujen laskelmien jälkeen vuosikustannuksia tulisi 5,2 M€, joka on 3,5 M€ vähemmän kuin alkuperäinen arvio. Tässä vaiheessa hanketta arvioidaan, että rakennuksen käyttöönotto olisi vuonna 2023.
 

Investointihankkeelle ei ole vielä saatu rajoituslain edellyttämää STM:n poikkeuslupaa. Eduskunnan oikeusasiamies on antanut kannanoton, ettei toimitusministeri voi antaa poikkeuslupaa, koska se edellyttää poliittista harkintaa. STM:n poikkeusluvan päätöksenteon valmistelusta on kerrottu, että paikallistason hallitus- ja valtuustokäsittelyt on hyvä tuoda heti STM:n valmisteluun tiedoksi edesauttamaan poikkeuslupavalmistelua. 

Uudistamisohjelman johtoryhmä käsitteli aikuispsykiatrian hankesuunnitelman ja investoinnin käynnistämispäätöksen kokouksessaan 1.4.2019.


 

Päätösehdotus

Esittelijä

Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 •  hyväksyä esittelytekstissä ja liitteissä kuvatun aikuispsykiatrian uudisrakennuksen hankesuunnitelman,
   
 • pitää hanketta kiireellisenä ja edellyttää toteutussuunnittelun laatimista osana urakkakilpailutuksen valmistelua, jotta rakentaminen sen puolesta voitaisiin aloittaa vuonna 2020,
   
 •  esittää sairaanhoitopiirin valtuustolle aikuispsykiatrian uudisrakennuksen investoinnin käynnistämistä edellyttäen, että rajoituslain vaatima sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa saadaan hankkeelle.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Merkittiin, että Leo Lähde poistui kokouksesta §:n 17 käsittelyn jälkeen klo 8.50 ja palasi takaisin §:n 18 käsittelyn aikana klo 9.25.

 

Valmistelija

Isto Nordback, kehitysjohtaja, Isto.Nordback@pshp.fi

Perustelut

.

Päätösehdotus

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää

 • hyväksyä Tays keskussairaalan aikuispsykiatrian uudisrakennuksen investoinnin käynnistämisen edellyttäen, että sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa saadaan hankkeelle.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jarko Keivaara, Etupihahankkeen projektinjohtaja, Jarko.Keivaara@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin valtuusto teki 12.12.2016 periaatepäätöksen Pitkäniemen aikuispsykiatrian palveluiden siirtämisestä Tays keskussairaalan yhteyteen Kaupin kampukselle. Päätöksen mukaisesti aikataulu ja sijainti Kaupin kampuksella selvitetään osana Tays uudistamisohjelmaa.

Aikuispsykiatrian päivitetty toiminnallinen suunnitelma Kaupin kampukselle merkittiin tiedoksi hallituksen suunnittelukokouksessa 11.9.2017. Hallitus päätti sen pohjalta käynnistää hankesuunnittelun. Hankesuunnittelun edetessä rakennuksen muoto ja sen vaatima pinta-ala tarkentuivat ja hallitus teki aikuispsykiatrian uudisrakennuksen sijaintipäätöksen potilashotellin takaiselle tontille osin nykyisten Z- rakennusten tilalle 10.9.2018.

Tehdyn hankesuunnitelman pohjalta valtuusto päätti 10.6.2019 hyväksyä Tays keskussairaalan aikuispsykiatrian uudisrakennuksen investoinnin käynnistämisen edellyttäen, että sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa saadaan hankkeelle. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeelle poikkeusluvan 4.7.2019.

Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen kokonaiskustannusarvio on 97,5 M€ helmikuun 2019 hintatasossa. Kokonaisbudjettia voidaan tarkistaa urakkasopimukseen mennessä tarjoushintaindeksin mukaisesti (VALT § 11/10.6.2019).

Hankkeen nimeksi on sittemmin muutettu T-rakennus (Tays Psykiatria).

T-rakennuksen toteutusmuodoksi on valikoitunut yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukainen jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana. Pääurakka sekä sille myöhemmin alistettavat sivu-urakat ovat pääosin kiinteähintaisia urakoita (poikkeuksena pääurakkaan sisältyvät yksikköhintaurakkana toteutettavat louhintatyöt ja mahdollisesti osa tilaajan erillishankinnoista).

T-rakennuksen urakkakilpailutuksen periaatteita on käsitelty uudistamisohjelman johtoryhmässä 24.1.2020 sekä 12.2.2020. Tällöin sovitun mukaisesti T-rakennuksen urakkakilpailu, jossa hankkeelle valitaan päätoteuttaja, käynnistettiin 4.3.2020. Urakkakilpailun tulos sekä jäljempänä esiteltävien muiden valintamenettelyjen tilanne esitellään hallitukselle 4.5.2020. 

Toinen urakkakilpailu, jossa valitaan pääurakkaan alistettavaksi sivu-urakoiksi sähköurakoitsija, ilmastointiurakoitsija, putkiurakoitsija sekä sprinkleriurakoitsija, käynnistetään 16.3.2020. Urakkakilpailun tilanne esitellään hallitukselle 4.5.2020.

Osana etupihahanketta rakennettiin keskitetty jätteenkäsittelyjärjestelmä ja uusi jäteimukeskus. Jäteimujärjestelmä laajennetaan T-rakennukseen siten, että putkisto rakennetaan olemassa olevaan jäteimukeskukseen liitettäväksi osana rakennushanketta. Jäteimujärjestelmän laajentaminen on teknisistä syistä välttämätöntä toteuttaa suorahankintana. Suorahankintailmoitus hankinnasta julkaistiin hankintapalvelu Hilmassa 4.2.2020. Kiinteistöjohtaja Petri Laurikka teki hankintapäätöksen 4.2.2020. Hankintapäätös on lainvoimainen.

Kulunvalvontalaitehankinta asennuksineen sekä rakennusautomaatiourakka hankitaan osana Taysin puitesopimusjärjestelyä. Rakennushankkeeseen liittyy myös muita hankintoja, jotka toteutetaan tilaajan erillishankintoina.

Esittely T-rakennuksen (Tays Psykiatria) urakoitsijavalinnan aikataulusta on esityksen liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • merkitä tiedoksi liitteenä olevan esityksen T-rakennuksen (Tays Psykiatria) urakoitsijavalinnan aikataulusta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Jarko Keivaara, Etupihahankkeen projektinjohtaja, Jarko.Keivaara@pshp.fi
 • Isto Nordback, kehitysjohtaja, Isto.Nordback@pshp.fi

Perustelut

Taysin aikuispsykiatria on sijainnut Pitkäniemen alueella Nokialla yli 100 vuotta vanhoissa tiloissa. Tilat eivät ole esteettömät, ne sijaitsevat kerroksissa, ovat sokkeloisia, potilashuoneet ovat useamman hengen huoneita. Rakennusten teknisen kunnon vuoksi ne vaatisivat laajat peruskorjaukset, joilla ei mm. suojelupäätösten vuoksi saataisi toimivia tiloja tehdyksi. Tilojen toimimattomuuteen ovat kiinnittäneet useamman kerran huomiota aluehallintovirasto sekä eduskunnan oikeusasiamies, viimeksi kevätkaudella 2020. Uudistilojen tarve on nähty jo pitkään välttämättömäksi hoidon jatkumiselle.

Hallitus käsitteli selvitystä psykiatrisen palvelujärjestelmän kehittämisestä 21.4. 2016 ja päätti, että psykiatrian asiakaslähtöisyyttä, potilaan hoitoa, henkilökuntaa ja palvelujärjestelmää kehitetään suositusten mukaisesti kuitenkin niin, että psykiatrisen hoidon sijoittumista somaattisen sairaalan yhteyteen käsitellään osana Taysin uudistamisohjelmaa. Tampereen kaupungin psykiatrisen avohoidon liittäminen yhteen Taysin psykiatriaan on juuri päätetty. Tämä mahdollistaa prosessin kehittämisen siten, että aikuispsykiatristen sairaansijojen kokonaismäärää ei ole suunniteltu nostettavan.

Aikuispsykiatrian sijoittumisen vaihtoehdot käsiteltiin hallituksessa syksyllä 2016. Sairaanhoitopiirin valtuusto teki 12.12.2016 hallituksen esityksen mukaisesti periaatepäätöksen Pitkäniemen aikuispsykiatrian palveluiden siirtämisestä Tays keskussairaalan yhteyteen Kaupin kampukselle. Päätöksen mukaisesti aikataulu ja uudistilojen sijainti Kaupin kampuksella selvitetään osana Tays uudistamisohjelmaa.

Aikuispsykiatrian päivitetty toiminnallinen suunnitelma Kaupin kampukselle merkittiin tiedoksi hallituksen suunnittelukokouksessa 11.9.2017. Hallitus päätti sen pohjalta käynnistää hankesuunnittelun. Hankesuunnittelun edetessä rakennuksen muoto ja sen vaatima pinta-ala tarkentuivat ja hallitus teki aikuispsykiatrian uudisrakennuksen sijaintipäätöksen potilashotellin takaiselle tontille osin nykyisten Z- rakennusten tilalle 10.9.2018.

Edellä mainitun mukaisesti tehty hankesuunnitelma käsiteltiin sairaanhoitopiirin hallituksessa 8.4. 2019. Hallitus piti hanketta kiireellisenä ja edellytti toteutussuunnittelun laatimista osana urakkakilpailutuksen valmistelua, jotta rakentaminen sen puolesta voitaisiin aloittaa vuonna 2020. Samalla hallitus esitti sairaanhoitopiirin valtuustolle aikuispsykiatrian uudisrakennuksen investoinnin käynnistämisen edellyttäen, että rajoituslain vaatima sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa saadaan hankkeelle.

Valtuusto päätti 10.6.2019 hyväksyä Tays keskussairaalan aikuispsykiatrian uudisrakennuksen investoinnin käynnistämisen edellyttäen, että sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa saadaan hankkeelle. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeelle poikkeusluvan 4.7.2019. Aikuispsykiatrian hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen kokonaiskustannusarvioksi määritettiin 97,5 M€. Hankkeen nimeksi on sittemmin muutettu T-rakennus (Tays Psykiatria).

T-rakennuksen urakkakilpailutuksen periaatteita on käsitelty uudistamisohjelman johtoryhmässä 24.1.2020 sekä 12.2.2020. Hallitus merkitsi urakoitsijavalinnan aikataulun tiedoksi suunnittelukokouksessaan 9.3.2020.

T-rakennuksen (Tays Psykiatria) toteutusmuodoksi on valittu yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukainen jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana. Pääurakka sekä sille myöhemmin alistettavat sivu-urakat ovat pääosin kiinteähintaisia urakoita (poikkeuksena pääurakkaan sisältyvät yksikköhintaurakkana toteutettavat louhintatyöt ja mahdollisesti osa tilaajan erillishankinnoista).

Tarjouspyyntöaineiston mukaan vähimmäissoveltuvuusvaatimukset täyttävät ja määräajassa toimitetut tarjoajaehdokkaiden tarjouspyynnönmukaiset tarjoukset vertaillaan ja tarjouskilpailun voittaja valitaan seuraavin perustein: Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi katsotaan ehdottomat soveltuvuusvaatimukset täyttävä kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Laatu on otettu huomioon tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, hankinnan vähimmäisvaatimuksissa sekä hankintasopimuksen ehdoissa.

Sekä pääurakan että sivu-urakoiden tarjouskilpailujen vähimmäisvaatimukset ja tulokset esitellään kokouksessa.

Kokonaiskustannusarvio urakkasopimusta tehtäessä on valtuuston päätöksen mukaisesti 97,5 miljoonaa euroa. Saadut urakkakilpailutarjoukset mahdollistavat hyvin kustannusarviossa pysymisen.

Hankkeen talous- ja muu seuranta toteutetaan vakiintuneen käytännön mukaisesti rakennushankkeessa, psykiatrian osahankkeen ohjausryhmässä (uudistamisohjelman alainen), sekä uudistamisohjelman johtoryhmässä ja koordinoidaan muuhun Taysin toimintaan turvallisuuden ja opastuksen ryhmässä. Hankkeen eteneminen raportoidaan kolmannesvuosittain hallitukselle uudistamisohjelman osavuosiraporteissa sekä tarkemmin erikseen monivuotisen hankkeen puolivälissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • merkitä tiedoksi kokouksessa esitellyn kilpailutusaineiston,
   
 • valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään viranomaispäätökset ja allekirjoittamaan sopimukset T-rakennuksen (Tays Psykiatria) urakkakilpailutuksista

 

Kokouskäsittely
Merkittiin, että Jari Andersson poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 12:02 sekä Tarja Ahonen ja Pekka Järvinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 12:19 ennen päätöksentekoa.

Lisätiedot:

Kehitysjohtaja Isto Nordback, p.050 591 1458
Rakennushankkeen projektinjohtaja Jarko Keivaara, p. 050 373 2922
etunimi.sukunimi@pshp.fi

Päätös

Hyväksyttiin.