Hallituksen suunnittelukokous, kokous 07.10.2019 10.45 Tammerkoski-kokoushuone

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Tays UO/Hatanpään sairaalan vuokrasopimuksen valmistelu ja toiminnalliset muutokset osana uudistamisohjelman loppuvaihetta

211/2019

Valmistelija

 • Isto Nordback, kehitysjohtaja, Isto.Nordback@pshp.fi
 • Petri Laurikka, Petri.Laurikka@pshp.fi

Perustelut

Taysin uudistamisohjelma hyväksyttiin sairaanhoitopiirin valtuustossa 20.9.2010 investointeja ohjaavaksi puiteohjelmaksi. Vuonna 2014 etupihahankkeesta päätettäessä korostettiin tarvetta saattaa Taysin uudistamisohjelma loppuun. Valtuuston keskustelutilaisuudessa 1.9.2014 nousi esiin, ovatko vanhat A-, B- ja K-rakennukset saneerauskelpoisia täyttämään toiminnalliset ja rakennustekniset vaateet, koska niiden kerroskorkeus on nykymitoin matala ja kantavat rakenteet estävät laajojen tilojen sijoittelua sekä tulevaa muuntojoustavuutta. Tästä syystä todettiinkin, että remonttiketjun lisäksi on mahdollinen tarve rakentaa myös uutta.

Etupihan valmistumisen ja vielä rakenteilla olevan vuoden 2020 syksyllä käyttöön otettavan F-rakennuksen jälkeen uudistamisohjelma on noin puolivälissä. Uudistamista tarvitsevat vielä synnyttäneiden vuodeosastohoito, gynekologia, gastroenterologia ja gastrokirurgia, kuvantaminen, pääkeskus sisältäen neuroalat ja korva-, nenä- ja kurkkutaudit sekä suusairaudet, osa fysiatriaa, osa sisätaudeista, keuhkosairaudet, tehohoito, urologia ja yleiskirurgia, ensiapu Acuta sekä työtiloja mm. yhtymähallinnolle ja osalle palvelukeskusta. Lisäksi erillisenä on päätetty aikuispsykiatrian uudistiloista, jotka valmistuvat käyttöön vuoden 2023 kuluessa.

Hallitus päätti 5.3.2018, että uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelu käynnistetään ja laaditaan esisuunnitelma tilojen sijoittumisesta vanhoihin remontoitaviin tiloihin sekä mahdollisiin uudistiloihin. Tuolloin todettiin, että todennäköisesti ennen vuotta 2011 laadittu uudistamisohjelman puiteraami muuttuu, koska teknisten reunaehtojen huomioiminen ei ollut niin perusteellista ja rakennusten kunto oli arvioitu paremmaksi kuin vuoden 2018 alussa oli todettu. Viime vuosina on saatu lisätietoa vanhojen rakenteiden teknisistä riskeistä.

Esisuunnittelun tilannetta käsiteltiin hallituksen suunnittelukokousta edeltävässä infotilaisuudessa 3.6.2019. Tuolloin todettiin, että volyymiarvioihin vaikuttaa olennaisesti Hatanpään sairaalan erikoissairaanhoidon tulevaisuus, ja päädyttiin selvittämään tämä aikatauluineen ennen esisuunnittelun eteenpäin viemistä kohden hankesuunnittelua. Tuolloin todettiin myös A-rakennuksen heikko kunto, rakenteelliset riskit sekä tarve rakennuksen tyhjentämiselle. Vanhojen rakennusten tila-asiat ja uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelun tilannekatsaus merkittiin tiedoksi hallituksen suunnittelukokouksessa 2.9.2019. Hatanpään osalta hallitus totesi tarvittavan ratkaisun nopealla aikataululla sekä Hatanpään vuokrasopimuksen päivittämiseksi että uudistamisohjelman loppuvaiheen eteenpäin viemiseksi.

Hatanpään sairaalan kiinteistö on Tampereen kaupungin omistuksessa. Tays on siellä vuokralla. Nykyinen vuokrasopimus päättyy vuoden 2019 lopussa. Erikseen käydään neuvotteluja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen välillä psykiatristen toimintojen yhdistämisestä.  Mikäli ne siirtyisivät Taysin toiminnoiksi kokonaan, Hatanpäälle jäävät Tampereen toiminnat kattaisivat enää noin 5 % tiloista loppujen ollessa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tai sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden toimintaa.

Taysin kannalta on kolme vaihtoehtoa Hatanpäällä toimimisessa: jatketaan nykylaajuudella, poistutaan kokonaan, tai poistutaan maltillisesti niiltä osin kuin eniten synergiaetuja on saatavissa Tays Keskussairaalan toimintojen suhteen. Hallituksen iltakoulussa 19.9.2019 käytiin keskustelua asiasta. Kannatettavalta tuntui maltillisen Hatanpäältä Tays Keskussairaalaan siirtymisen vaihtoehto. Se näyttää sisältävän kokouksessa esitellyn diasarjan mukaisesti eniten etuja / mahdollisuuksia ja vähiten uhkia. Diasarja on liitteenä.


Jos Hatanpäältä siirretään toimintaa osaksi Tays Keskussairaalan uudistamisohjelmaa, edellyttää se, että toiminnalliset suunnitelmat päivitetään volyymeineen. Samalla jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon nykyistä oleellisesti laajempi myöhäisiltapäivätoiminta poliklinikoilla ja leikkausosastoilla.

Kun uudistamisohjelman jatkovaiheen toiminnallinen laajuus on hyväksytty, toimintojen sijoittelun, rakentamisen vaiheistuksen ja aikataulun esisuunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa. Tämä suunnitteluaika tulisi huomioida Hatanpään vuokrasopimuksen valmistelussa siten, että sopimus olisi alkujaan lyhyempi, esimerkiksi 1+1 vuotta, tai sisältäisi mahdollisuuden joidenkin toimintojen poistumisesta joustavasti. Kun toimintojen sijoittelun kokonaissuunnitelma on valmis, on sairaanhoitopiirin helpompi sitoutua myös Hatanpäälle jäävien toimintojen edelleen kehittämiseen.

Jatkovalmistelussa tulisi selvittää myös mahdollisuudet, Tampereen kaupungin virkamieskeskusteluissa esitetyn mukaisesti, Rauhaniemen sairaalan toimintojen sijoittumisesta Hatanpäälle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri, Kari-Matti.Hiltunen@pshp.fi

hallitus päättää

 • että sisällytetään Taysin uudistamisohjelman jatkovalmisteluun niiden toimintojen siirto Hatanpäältä Keskussairaalaan, joilla saavutetaan suuri hoidollinen synergia- ja tuottavuushyöty.
 • että laaditaan uudistamisohjelman jatkamiseksi esisuunnitelma uudistettavien toimintojen sijoittelusta Keskussairaalan alueella, suunnitelma rakentamisen vaiheistuksesta sekä sen alustava aikataulu- ja kustannusarvio.
 • että Hatanpään tilat vuokrataan lyhyemmällä, esimerkiksi 1+1 vuoden vuokra-ajalla tai sopimuksessa muutoin huomioidaan sairaanhoitopiirin tilatarpeiden joustavuus.

 

Kokouskäsittely
Esittelijä muutti päätösehdotuksen 3. ponnen kuulumaan seuraavasti: "Hatanpään tilat vuokrataan siten, että huomioidaan sairaanhoitopiirin tilatarpeiden joustavuus ja että neuvotteluja omistajan kanssa jatketaan kuluvan vuoden aikana. 
 

Päätös

Hallitus päätti

 • että sisällytetään Taysin uudistamisohjelman jatkovalmisteluun niiden toimintojen siirto Hatanpäältä Keskussairaalaan, joilla saavutetaan suuri hoidollinen synergia- ja tuottavuushyöty,
   
 • että laaditaan uudistamisohjelman jatkamiseksi esisuunnitelma uudistettavien toimintojen sijoittelusta Keskussairaalan alueella, suunnitelma rakentamisen vaiheistuksesta sekä sen alustava aikataulu- ja kustannusarvio,
   
 • että Hatanpään tilat vuokrataan siten, että huomioidaan sairaanhoitopiirin tilatarpeiden joustavuus ja että neuvotteluja omistajan kanssa jatketaan kuluvan vuoden aikana.


Merkittiin, että Jari Laurikka, Jarko Keivaara ja Pasi Virtanen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Pekka Järvinen oli poissa kokouksesta klo 10.57 - 11.01 ja klo 11.22. - 11.26 asian käsittelyn aikana. Jari Andersson oli poissa kokouksesta klo 11.00 - 11.13 asian käsittelyn aikana. Esittelijä oli poissa kokouksesta klo 11.23 - 11.24 asian käsittelyn aikana.