Hallituksen suunnittelukokous, kokous 09.03.2020 09.00 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Tays UO/T-rakennuksen urakoitsijavalinnan aikataulu

425/2019

Valmistelija

  • Jarko Keivaara, Etupihahankkeen projektinjohtaja, Jarko.Keivaara@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin valtuusto teki 12.12.2016 periaatepäätöksen Pitkäniemen aikuispsykiatrian palveluiden siirtämisestä Tays keskussairaalan yhteyteen Kaupin kampukselle. Päätöksen mukaisesti aikataulu ja sijainti Kaupin kampuksella selvitetään osana Tays uudistamisohjelmaa.

Aikuispsykiatrian päivitetty toiminnallinen suunnitelma Kaupin kampukselle merkittiin tiedoksi hallituksen suunnittelukokouksessa 11.9.2017. Hallitus päätti sen pohjalta käynnistää hankesuunnittelun. Hankesuunnittelun edetessä rakennuksen muoto ja sen vaatima pinta-ala tarkentuivat ja hallitus teki aikuispsykiatrian uudisrakennuksen sijaintipäätöksen potilashotellin takaiselle tontille osin nykyisten Z- rakennusten tilalle 10.9.2018.

Tehdyn hankesuunnitelman pohjalta valtuusto päätti 10.6.2019 hyväksyä Tays keskussairaalan aikuispsykiatrian uudisrakennuksen investoinnin käynnistämisen edellyttäen, että sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa saadaan hankkeelle. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeelle poikkeusluvan 4.7.2019.

Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen kokonaiskustannusarvio on 97,5 M€ helmikuun 2019 hintatasossa. Kokonaisbudjettia voidaan tarkistaa urakkasopimukseen mennessä tarjoushintaindeksin mukaisesti (VALT § 11/10.6.2019).

Hankkeen nimeksi on sittemmin muutettu T-rakennus (Tays Psykiatria).

T-rakennuksen toteutusmuodoksi on valikoitunut yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukainen jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana. Pääurakka sekä sille myöhemmin alistettavat sivu-urakat ovat pääosin kiinteähintaisia urakoita (poikkeuksena pääurakkaan sisältyvät yksikköhintaurakkana toteutettavat louhintatyöt ja mahdollisesti osa tilaajan erillishankinnoista).

T-rakennuksen urakkakilpailutuksen periaatteita on käsitelty uudistamisohjelman johtoryhmässä 24.1.2020 sekä 12.2.2020. Tällöin sovitun mukaisesti T-rakennuksen urakkakilpailu, jossa hankkeelle valitaan päätoteuttaja, käynnistettiin 4.3.2020. Urakkakilpailun tulos sekä jäljempänä esiteltävien muiden valintamenettelyjen tilanne esitellään hallitukselle 4.5.2020. 

Toinen urakkakilpailu, jossa valitaan pääurakkaan alistettavaksi sivu-urakoiksi sähköurakoitsija, ilmastointiurakoitsija, putkiurakoitsija sekä sprinkleriurakoitsija, käynnistetään 16.3.2020. Urakkakilpailun tilanne esitellään hallitukselle 4.5.2020.

Osana etupihahanketta rakennettiin keskitetty jätteenkäsittelyjärjestelmä ja uusi jäteimukeskus. Jäteimujärjestelmä laajennetaan T-rakennukseen siten, että putkisto rakennetaan olemassa olevaan jäteimukeskukseen liitettäväksi osana rakennushanketta. Jäteimujärjestelmän laajentaminen on teknisistä syistä välttämätöntä toteuttaa suorahankintana. Suorahankintailmoitus hankinnasta julkaistiin hankintapalvelu Hilmassa 4.2.2020. Kiinteistöjohtaja Petri Laurikka teki hankintapäätöksen 4.2.2020. Hankintapäätös on lainvoimainen.

Kulunvalvontalaitehankinta asennuksineen sekä rakennusautomaatiourakka hankitaan osana Taysin puitesopimusjärjestelyä. Rakennushankkeeseen liittyy myös muita hankintoja, jotka toteutetaan tilaajan erillishankintoina.

Esittely T-rakennuksen (Tays Psykiatria) urakoitsijavalinnan aikataulusta on esityksen liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi liitteenä olevan esityksen T-rakennuksen (Tays Psykiatria) urakoitsijavalinnan aikataulusta.

Päätös

Hyväksyttiin.