Hallituksen suunnittelukokous, kokous 09.05.2022 09.01 Hybridi (Tammerkoski-kokoushuone ja Teams)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Lasten- ja nuorisopsykiatrian sijoittuminen ja pysäköintihallin toteutus

211/2019

Valmistelija

 • Arto Ranta, Kehittämisjohtaja, Arto.Ranta@pshp.fi

Perustelut

Uudistamisohjelman ensimmäinen vaiheelle ainoa mahdollinen toiminnalliset tavoitteet mahdollistava sijoituspaikka on B-rakennuksen ja Teiskontien välisellä alueella. Valtuusto käsitteli 23.11.2021 hankesuunnitelman kokouksessaan ja hyväksyi uudistamisohjelman loppuvaiheen I vaiheen investoinnin käynnistämisen edellyttäen, että rajoituslain vaatima sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa saadaan hankkeelle. Hyväksytyssä suunnitelmassa uudisrakennus sijoittuu nykyisen Q-rakennuksen päälle, jossa sijaitsevat lasten- ja nuorisopsykiatrian toiminta sekä sairaalakoulu.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian sijoittumisvaihtoehtoja arvioimaan perustettiin ohjausryhmä, joka on kokouksissaan käsitellyt laajasti eri sijoitusvaihtoehtoja. Uudistamisohjelman johtoryhmän kokouksessa 27.1.2022 käsiteltiin vaihtoehtoja ja todettiin, että sijoittumisratkaisun yhteydessä on arvioitava myös koko alueen pysäköintiratkaisut. Pysäköintiratkaisuja on käsitelty omassa työryhmässä. 

Lasten- ja nuorisopsykiatrian toimijat ovat arvioineet eri sijaintivaihtoehtoja ja esittäneet, että paras sijoituspaikka lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennukselle on rakentuvan Tays Psykiatrian edessä sijaitseva Y-talojen tontille rakennettava uudisrakennus. Paikka mahdollistaa nykyistä rauhallisemman sijainnin ja ulkoilupihojen rakentamisen. Nuorisopsykiatrialla on synergiaetua lähellä sijaitsevan aikuispsykiatrian T-rakennuksen kanssa. Lasten- ja nuorisopsykiatria on kärsinyt Q- ja L-rakennuksen tiloissa ahtaudesta johtuen merkittävästä kysynnän kasvusta. Uudisrakennuksen myötä tilat saadaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja modernia psykiatrista hoitoa.

Uudisrakennuksen rakentaminen ilman väistöä on taloudellisesti paras vaihtoehto, mutta siirtää 1. vaiheen rakentamista vajaalla kahdella vuodella. Viivästyminen ei todennäköisesti vaikuta merkittävästi kokonaisaikatauluun, koska muita hidastavia tekijöitä liittyen päätöksentekoon ja kaavoitukseen on olemassa. Esitetyssä myöhästetyssä aikataulussa pysyminen edellyttää kuitenkin, että hankesuunnittelu päästään käynnistämään pian. Y-talon lunastamiseksi käydään keskustelua Tays Tukisäätiön kanssa. Lunastuskustannus ei ole mukana rakennuksen kustannusarviossa.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian sijoittumisen yhteydessä on keskusteltu riittävän pysäköinnin toteuttamisesta Kaupin kampuksen alueella. Pysäköintitarve syntyy uudistamisohjelman loppuvaiheen rakentamisen lisäksi sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksestä myydä Itäparkin tontti, joka nykyisin toimii pysäköintipaikkana.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) hallitus päätti 20.9.2021 § 93, että vuoden 2020 syntyneen alijäämän kattamiseksi tehtävien maa-alueiden myyntien kohteena tulee olla sairaalatoimintojen ulkopuoliset alueet. Samalla hallitus edellytti, että vuokrasopimuksessa tulee olla ehto, että alueella on pysäköinti mahdollista niin kauan kunnes uusi pysäköintilaitos olisi valmis. Jotta hallituksen edellyttämä pysäköinti olisi mahdollista ennen uuden pysäköintilaitoksen valmistumista, on sovittu myös ko. tontin takaisinvuokraamisesta: Alue vuokrataan kolmen vuoden määräajaksi, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 6 kk irtisanomisehdolla. Vuosivuokra on 6 % hankintahinnasta.

Pysäköintilaitosta on esitetty rakennettavaksi Y-talon tontille, mutta lasten- ja nuorisopsykiatrian sijoittumistarkastelun osoittaessa sen sopivan paremmin hoidolliseen toimintaan, pysäköintityöryhmä arvioi uudelleen pysäköintilaitoksen toteutuksen vaihtoehtoja.

Tays keskussairaalan kampusalueella ei ole lukuisia vaihtoehtoja pysäköinnin sijoittamiseen. Tarkastelussa Hoitajankadulla nykyisinkin pintapysäköintipaikkana oleva tontti on osoittautunut parhaaksi vaihtoehdoksi pysäköintilaitoksen rakentamiseen. Työryhmä on tarkastellut pysäköinnin kokonaisuutta ja arvioinut, että henkilökunnalle pysäköinnin hinnan lisäksi merkityksellistä on sijainti. Tavoitteena on tarjota pysäköintivaihtoehtoja alueen eri puolilta. Jotta Itäparkista voidaan luopua mahdollisimman pian, Hoitajakadun pysäköintihallin rakentamista esitetään investointiohjelmaan. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä.

Asiaan liittyvä oheismateriaali (kehittämisjohtajan esittelydiat) tallennetaan sähköiselle kokousalustalle perjantaihin 6.5.2022 mennessä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • Lasten- ja nuorisopsykiatrian osalta jatketaan uudisrakennuksen suunnittelua Y-talon tontille ja käynnistetään hankesuunnitelman valmistelu investointipäätöstä varten,
   
 • Itäparkin korvaavat pysäköintipaikat toteutetaan rakentamalla pysäköintihalli Hoitajankadulle. Pysäköintihallin investointi viedään osaksi PSHP:n investointisuunnitelmaa.

Päätös

Hallitus päätti

 • Lasten- ja nuorisopsykiatrian osalta jatketaan uudisrakennuksen suunnittelua Y-talon tontille ja käynnistetään hankesuunnitelman valmistelu investointipäätöstä varten,
   
 • Itäparkin korvaavat pysäköintipaikat toteutetaan rakentamalla pysäköintihalli Hoitajankadulle. Pysäköintihallin investointi viedään osaksi PSHP:n investointisuunnitelmaa.

Esteellisyys

 • Leena Kostiainen, Henri Backman, Harri Vuorenpää ja Juhani Sand ilmoittivat olevansa esteellisiä pykälän 1. ponnen käsittelyssä  (HL 28 § 1 mom 5 kohta)  ja poistuivat kokouksesta sen käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin. Pekka Järvinen ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28 § 1 mom 5 k) ja poistui kokouksesta kokonaan. 

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja esitti, että käsitellään ensin päätösehdotuksen 2. ponsi ja sen jälkeen 1. ponsi.  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksenteon aikana kokouksesta oli poissa Minna Minkkinen.

Päätösehdotuksen 1. ponnen kohdalla Pasi Viitasalo esitti, että puheenjohtajaksi tähän kohtaan valitaan Leena Mankkinen. Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12  3.krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.