Hallituksen suunnittelukokous, kokous 09.05.2022 09.01 Hybridi (Tammerkoski-kokoushuone ja Teams)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelun tilannekatsaus 9.5.22

211/2019

Valmistelija

  • Arto Ranta, Kehittämisjohtaja, Arto.Ranta@pshp.fi

Perustelut

Hallituksen suunnittelukokouksessa 5.3.2018 linjattiin, että uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelu käynnistetään volyymiarvioiden pohjalta ja laaditaan esisuunnitelma tilojen sijoittumisesta vanhoihin remontoitaviin tiloihin sekä mahdollisiin uudistiloihin.

Hallitus päätti 9.3.2020, että uudistamisohjelman loppuvaiheessa vaativan erikoissairaanhoidon toiminnot keskitetään Hatanpäältä Kaupin kampukselle. Tilaohjelmaan on lisätty Hatanpäältä siirtyvät toiminnat ja laajuutta on tarkennettu suunnittelun edetessä.

Kaupin kampuksen kokonaissuunnittelussa on todettu, että A-rakennuksen purkaminen toiminnassa olevien B, K, D ja E -rakennusten välistä on teknisesti ja sairaalatoiminnan turvallisuuden kannalta haasteellista. Uusien ja vanhojen rakennusten keskellä toimittaessa rakentamisen vaiheistuksesta muodostuu merkittävä reunaehto. K-rakennuksessa sijaitsevan Acutan tulee sijoittua lähelle tehohoitoa ja leikkaus- ja vuodeosastotoimintaa, lisäksi tulee varmistaa sujuva ambulanssiliikenne. Näiden reunaehtojen pohjalta hallitus päätti 8.3.2021 suunnittelukokouksessa, että esisuunnittelua jatketaan kolmen eri masterplan-vaihtoehdon mukaisesti, kaikissa vaihtoehdoissa tutkitaan mahdollisuutta rakentaa Acuta nykyisen Q-rakennuksen paikalle.

Kaavoituksen vaihtoehtotarkastelun pohjalta hallituksen suunnittelukokouksessa 14.6.2021 jatkosuunnitteluun valittiin masterplan vaihtoehto, jossa B-rakennuksen ympärille rakennetaan uudisrakennukset. Vaihtoehto edellyttää poikkeamislupaa voimassa olevasta kaavasta. Hallitus päätti poikkeamislupahakemuksen valmistelun käynnistämisestä.

Hallituksen suunnittelukokouksessa 13.9.2021 päätettiin, että poikkeamisluvan rinnalla käynnistetään asemakaavan muutos, joka pidemmällä aikavälillä mahdollistaisi riittävän laajan uudisrakentamisen B-rakennuksen ympärille. Samalla on mahdollista päivittää kaava poikkeusluvalla tehtävän T-rakennuksen osalta vastaamaan toteutusta. 

Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankesuunnitelma käsiteltiin hallituksen suunnittelukokouksessa 8.11.2021. Hallitus päätti hyväksyä hankesuunnitelman ja linjasi, että hankesuunnitelmalla ei sitouduta toisen vaiheen ratkaisuihin. Lisäksi hallitus piti hanketta välttämättömänä ja kiireellisenä erikoissairaanhoidon palvelujen turvaamiseksi ja edellytti, että suunnittelua ja rakentamisen valmistelua jatketaan hankesuunnitelman pohjalta.

Valtuusto käsitteli 23.11.2021 hankesuunnitelman kokouksessaan ja hyväksyi uudistamisohjelman loppuvaiheen I vaiheen investoinnin käynnistämisen edellyttäen, että rajoituslain vaatima sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa saadaan hankkeelle.

Kaavasta poikkeamislupa hyväksyttiin Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnassa 14.12.2021. Valitusaika oli yksi kuukausi, jonka aikana maakuntamuseo jätti valituksen hallinto-oikeudelle. Valituksen perusteluissa katsotaan, että luvan mahdollistama rakentaminen turmelee historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaan B-rakennuksen kaupunkikuvallisia arvoja ja kaupunkikuvaa. Lisäksi katsotaan, että asia tulisi ratkaista asemakaavaprosessilla. Tilannetta on arvioitu ja esitetään, että poikkeamislupaprosessi katsotaan loppuun. Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyysi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä vastineen valitukseen, joka jätettiin 31.3.2022. Hallinto-oikeus on pyytänyt Maakuntamuseolta vastineen 19.5.2022 mennessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistus on edennyt, kun laki hyvinvointialueista astui voimaan 1.7.2021. Sosiaali- ja terveyspalvelujen investointeja rajoittava lainsäädäntö on voimassa vuoteen 2025. Hankkeen edistämiseksi poikkeamislupa sosiaali- ja terveysministeriölle jätettiin 15.12.2021. STM painotti vastauksessaan aluevaltuustojen roolia investoinnin välttämättömyyden ja kiireellisyyden arvioinnissa.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian sijoittumisvaihtoehtoja arvioimaan on perustettu ohjausryhmä, joka on kokouksissaan käsitellyt laajasti eri sijoitusvaihtoehtoja. Uudistamisohjelman johtoryhmän kokouksessa 27.1.2022 käsiteltiin vaihtoehtoja ja todettiin, että sijoittumisratkaisun yhteydessä on arvioitava koko alueen pysäköintiratkaisut.

Vuodelle 2022 uudistamisohjelman tavoitteena on tarkentaa edelleen loppuvaiheen suunnittelua. Kevään aikana on tutkittu yksiköiden sijoittelua, tilatarpeet ja sisäisiä layouteja.​ Avohoidon kokonaisuutta on tarkasteltu laajasti valmistelemalla konseptisuunnitelmaa ja sisätautien pilottiyksikön tilatarvesimulaatioita.​ Etupihahankkeen loppuraporttia varten on toteutettu asiakas- ja henkilöstökysely ja loppuraportti valmistuu kevään aikana.

Keskussairaalan alueelle on myös suunniteltu sijoitettavan Tampereen kaupungin hankkeena Kaupin yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus. Hyvinvointialueelle siirryttäessä alueen kokonaissuunnittelua on tarkoituksenmukaista tehdä yhtenä kokonaisuutena, jolloin Kaupin hyvinvointikeskuksen suunnittelu voisi tulla osaksi Taysin uudistamisohjelmaa. Uudistamisohjelman johtoryhmässä asia sai kannatusta. Keskustelua aiheesta jatkettiin huhtikuun kokouksessa ja todettiin, että Tays uudistamisohjelma laajenee Kaupin kampuksen uudistamisohjelmaksi. Silloin se identifioituu paremmin koko hyvinvointialueen hankkeeksi. Alueelle tulee hyvinvointikeskuksen myötä myös perustason avopalveluja.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin investointiohjelma tulee valmistella 17.6.2022 mennessä. Uudistamisohjelman investoinnit sisällytetään ohjelmaan. Hyvinvointialueen valmistelussa tulee ratkaistavaksi Tays uudistamisohjelman asemointi osana hyvinvointialuetta.

Asiaan liittyvä oheismateriaali (kehittämisjohtajan esittelydiat) tallennetaan sähköiselle kokousalustalle perjantaihin 6.5.2022 mennessä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelun tilannekatsauksen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).