Hallitus, kokous 10.05.2021 10.30 Sähköinen kokous (alkaa heti suunnittelukokouksen päätyttyä)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Taysin erva-alueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen arviointiraportti 2020

2243/2019

Valmistelija

 • Suvi Liimatainen, Apulaisylilääkäri, Suvi.Liimatainen@pshp.fi
 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Hallitus käsitteli 3.5.2021 § 48 Taysin erityisvastuualueen arviointiraportin vuodelta 2020. Kokouksen aikana, päätöksenteon jälkeen, havaittiin tekninen virhe koskien liitteenä olevaa raporttia. Tästä syystä asia käsitellään uudelleen hallituksessa 10.5.2021. 

Terveydenhuoltolain 43 §:n mukaan erikoissairaanhoidon yhteensovittamiseksi erityisvastuualueen kuntayhtymien on tehtävä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus kunnallisvaltuustokausittain. Järjestämissopimuksessa on terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta annetun asetuksen (337/2011) mukaan sovittava erikoissairaanhoidon ja erityistason sairaanhoidon sekä kuntoutuksen yhteistyöstä ja työnjaosta. Taysin erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimus on voimassa vuosille 2020-​2021.

Sopimuksen toimeenpanon toteutumisesta tulee laatia vuosittainen yhteenveto. Taysin erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon arviointiraportti vuodelta 2020 on liitteenä. Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit (Etelä-​Pohjanmaa,​ Kanta-​Häme ja Pirkanmaan) noudattivat terveydenhuoltolain edellyttämän järjestämissopimuksen mukaista yhteistyötä. Yhteistyötä värittivät koronapandemian aiheuttamat toiminnan muutokset.

Erikoisaloilla jatkettiin hyvää yhteydenpitoa ja moniammatillisia kokouksia mm. resurssien,​ keskittämisen,​ tutkimusten,​ koulutuksen ja hoidon tarpeista. Pandemian ja tavanomaisen potilashoidon yhteensovittaminen vei resursseja yhteiseltä kehittämistyöltä. Tehohoidossa yhteistyötä tehtiin lasten ja koronapotilaiden osalta. Erikoislääkärikoulutukseen ja keskussairaaloiden erikoislääkärien saatavuuden haasteisiin kiinnitettiin yleisesti huomiota,​ jotta potilaiden hoito ja riittävä määrä erikoislääkäreitä turvattaisiin jatkossa koko erityisvastuualueella.

Yhteishankinnoilla saavutettiin arvion mukaan merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä. Koronapandemian myötä suojaustarvikkeista tuli maailmanlaajuinen pula. Hankinnoissa pyrittiin varmistamaan suojaustarvikkeiden saatavuus dynaamisella hankintamenettelyllä. Tietohallinnon yhteistyössä keskityttiin yhteisiin strategisiin tavoitteisiin.

Tähtisairaala -​hankkeen lopputuloksena perustettu Tays kehitysyhtiö Oy aloitti varsinaisen toimintansa keväällä 2020. 1.7.2020 alusta alkoivat lääkärikoulutuksen ja opetuksen ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen ja loppuvuodesta hoitotyön koulutuksen sekä hankintojen kehittäminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • poistaa päätöksensä 3.5.2021 § 48,
   
 • merkitä tiedoksi liitteenä olevan Taysin erityisvastuualueen arviointiraportin vuodelta 2020,
   
 • esittää valtuustolle tiedoksi arviointiraportin vuodelta 2020,
   
 • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.