Hallitus, kokous 11.11.2019 09.05 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Johtajaylilääkärin valinta

3756/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi
Raija Ruoranen, HR-johtaja, Raija.Ruoranen@pshp.fi

Perustelut

Valtuusto on merkinnyt tiedoksi 10.6.2019 (§ 18) johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltusen irtisanoutumisen eläkkeelle siirtymisen johdosta siten, että palvelussuhteen viimeinen päivä on 30.4.2020.

Hallintosäännön mukaan valtuusto päättää johtajaylilääkärin valinnasta. Hallitus käynnistää viran hakuprosessin. Hakuilmoitus julkaistaan sairaanhoitopiirin verkkosivustolla sekä tarpeen vaatiessa muulla hallituksen päättämällä tavalla.

Johtajaylilääkärin keskeisiin tehtäviin kuuluu johtaa ja kehittää yliopistollisen sairaalan lääketieteellistä toimintaa sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa. Johtajalääkäri toimii Tampereen yliopistollisen sairaalan johtavana lääkärinä. Johtajalääkärin keskeisiä tehtäviä ovat lisäksi hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden kehittäminen sekä terveydenhuollon menetelmien arviointi. Hän vastaa myös tutkimuksen ja opetuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä yliopistojen kanssa. Johtajaylilääkäri toimii hallinnollisissa asioissa sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa. Johtajaylilääkärin tehtävät on lueteltu kokonaisuudessaan hallintosäännössä § 23.

Johtajaylilääkärin valinnassa arvostetaan kokemusta vaikuttavuusperustaisesta terveydenhuollosta sekä lean -kehittämisestä. Eduksi katsotaan johtamiskokemus erikoissairaanhoidosta. Lisäksi eduksi katsotaan  kokemus yhteistyöstä lääketieteen erikoisalojen välillä ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon kanssa.  Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta monialaisten verkostojen johtamisesta.

Johtajaylilääkärillä tulee olla hyvät viestintä - ja vuorovaikutustaidot.

Johtajaylilääkärin kelpoisuusehtona on erikoislääkärin oikeudet sairaanhoitopiirissä edustettuna olevalla lääketieteen erikoisalalla ja yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan  toteama dosentin arvo sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus.

Virkaan sovelletaan kunnallista virka- ja työehtosopimusta. Virkaa hakeneet voivat esittää palkkatoivomuksensa.

Virka julistetaan haettavaksi kolmen viikon hakuajalla. Koeajasta voi päättää valtuusto.

Viranhakuilmoitus julkaistaan sairaanhoitopiiriin sähköisellä ilmoitustaululla, intra - ja internet - sivustolla sekä muulla hallituksen päättämällä tavalla.

Johtajaylilääkärin rekrytointia varten nimetään työryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia valintaprosessista ja valmistella asiaa hallituksen käsittelyä varten. Hallitus tekee asiassa ehdotuksen valtuustolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • avata johtajaylilääkärin virka haettavaksi edellä esittelytekstissä mainituin periaattein,
   
 • viran hakuilmoituksen julkaisukanavista,
   
 • nimetä johtajaylilääkärin valintaa valmistelevaan työryhmään sairaanhoitopiirin johtajan sekä hallituksen edustajat.

 

Päätös

Hallitus päätti

 • avata johtajaylilääkärin viran haettavaksi edellä esittelytekstissä mainituin periaattein,
   
 • että johtajaylilääkärin viran hakuilmoitus julkaistaan sairaanhoitopiirin, intra- ja internet-sviustolla sekä työ- ja elinkeinotoimiston www-sivuilla, Helsingin Sanomissa, Aamulehdessä ja Lääkärilehdessä,
   
 • nimetä johtajaylilääkärin valintaa valmistelevaan työryhmään seuraavat jäsenet: valtuuston puheenjohtajisto, hallituksen puheenjohtajisto, hallituksen jäsen Tuukka Liuha, yliopiston erikseen nimeämä edustaja ja hallituksen varajäsen Vilho Ponkiniemi suostumuksensa mukaisesti sekä sairaanhoitopiirin johtaja,
   
 • että johtajaylilääkärin valinnassa käytetään apuna henkilöstörekrytointiyritystä. 

 

Merkittiin, että Ilpo Sirniö oli poissa kokouksesta klo 11.28 - 11.31 asian käsittelyn aikana. Tiina Surakka poistui kokouksesta kokonaan ennen asian käsittelyä.

 

Esteellisyys

Kari-Matti Hiltunen ilmoitti olevansa esteelllinen asiassa (HL 28 § 1 mom 7 kohta) ja poistui kokouksesta kokonaan. Esteellisyys todettiin.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja ehdotti, että johtajaylilääkärin valintaa valmistelevaan työryhmään nimetään seuraavat jäsenet: valtuuston puheenjohtajisto, hallituksen puheenjohtajisto, hallituksen jäsen Tuukka Liuha, yliopiston erikseen nimeämä edustaja ja hallituksen varajäsen Vilho Ponkinemi suostumuksensa mukaisesti sekä sairaanhoitopiirin johtaja. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja esitti, että viran hakuilmoitus julkaistaan sairaanhoitopiirin intra- ja internetsivustoilla sekä työ- ja elinkeinotoimiston www-sivuilla, Helsingin Sanomissa, Aamulehdessä ja Lääkärilehdessä. Lisäksi puheenjohtaja esitti, että sairaanhoitopiirin johtajan valinnassa käytetään apuna henkilöstörekrytointiyritystä. Puheenjohtajan ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin hallitus on 26.8.2019 § 127 käynnistänyt  johtajaylilääkärin viran täytön. Hakuaika virkaan on päättynyt  27.9.2019 klo 14.30. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Viranhakuilmoitus on julkaistu sairaanhoitopiirin verkkosivustolla, työvoimahallinnon verkkosivuilla sekä Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa ja Lääkärilehdessä. 

Kelpoisuusehtona virkaan on erikoislääkärin oikeudet sairaanhoitopiirissä edustettuna olevalla lääketieteen erikoisalalla ja yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin arvo sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus.

Johtajaylilääkärin keskeisiin tehtäviin kuuluu johtaa ja kehittää yliopistollisen sairaalan lääketieteellistä toimintaa sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa. Johtajaylilääkäri toimii Tampereen yliopistollisen sairaalan johtavana lääkärinä. Johtajaylilääkärin keskeisiä tehtäviä ovat lisäksi hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden kehittäminen sekä terveydenhuollon menetelmien kehittäminen. Hän vastaa myös tutkimuksen ja opetuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä yliopistojen kanssa. Johtajaylilääkärin valinnassa arvostetaan kokemusta vaikuttavuusperusteisesta terveydenhuollosta sekä lean -kehittämisestä. Eduksi katsotaan myös johtamiskokemus erikoissairaanhoidosta sekä kokemus yhteistyöstä lääketieteen erikoisalojen välillä ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon kanssa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta monialaisten verkostojen johtamisesta. Johtajaylilääkärillä tulee olla hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. 

Johtajaylilääkärin valinnasta päättää valtuusto. Virassa noudatetaan kunnallista työ- ja virkaehtosopimusta. Valtuusto voi päättää koeajasta. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan.

Virkaa haki määräajassa viisi henkilöä: ylilääkäri LT Juha Alanko, johtava ylilääkäri LT Juhani Grönlund, projektipäällikkö LT Suvi Liimatainen, toimialuejohtaja LT Kari Nieminen sekä terveys- ja sairaanhoitopalveluiden johtaja, yhtymän vastaava lääkäri LT Juhani Sand.

Kaikki hakijat täyttävät viran kelpoisuusehdot.

Virantäyttöä on valmistellut hallituksen 26.8.2019 nimeämä työryhmä, johon kuuluvat valtuuston puheenjohtaja Pekka Järvinen, I varapuheenjohtaja Jari Andersson, II varapuheenjohtaja Arja Rinneaho, hallituksen puheenjohtaja Leena Kostiainen, hallituksen varapuheenjohtaja Ilpo Sirniö sekä hallituksen jäsen Tuukka Liuha, varajäsen Vilho Ponkiniemi, Tampereen yliopiston edustaja Juha Teperi ja sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen. Työryhmän työskentelyyn on osallistunut henkilöstöpalveluyritys Personnelin toimitusjohtaja Ari Juvonen.

Työryhmä kutsui haastatteluun kolme hakijaa; Suvi Liimataisen, Kari Niemisen ja Juhani Sandin. Kaikille haastatelluille hakijoille tehtiin soveltuvuusarviointi. 

Yhteenveto kaikista hakijoista (liite) tallennetaan erikseen Y:asemalle 8.11.2019 (liitettä ei julkaista yleisessä tietoverkossa).  Kaikkien hakijoiden hakemukset liitteineen on tallennettu hallituksen Y:verkkolevyasemalle. Soveltuvuusarvioinnin raportit ovat nähtävillä hallituksen kokouksessa (salassapidettävät  julkisuuslain 24.1 § 29 k ).

Hakijoiden hakemusasiakirjoihin, haastatteluihin ja soveltuvuusarviointeihin perustuvan kokonaisarvion perusteella valintatyöryhmä esittää yksimielisesti, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin virkaan valitaan johtaja,  LT Juhani Sand.  

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää esittää valtuustolle

 • että valtuusto valitsee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.5.2020 lukien johtaja,  LT Juhani Sandin,
   
 • että valtuusto oikeuttaa hallituksen päättämään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin virkasuhteen muista ehdoista ja palkkauksesta,
   
 • että valtuusto päättää, että virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Päätös

Hyväksyttiin.