Hallitus, kokous 11.11.2019 09.05 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022

2870/2019

Valmistelija

 • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin talousarvio 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022 on valmisteltu hallituksen 24.6.2019 hyväksymien linjausten mukaisesti. Toimialueet tekivät esityksensä elokuun loppuun mennessä. Sen jälkeen käydyissä tasapainotusneuvotteluissa ja virkamiesseminaarissa jatkettiin talouden tasapainotusta. Lopullinen tasapainotus tehtiin hallituksen toiminta- ja taloussuunnitteluseminaarissa 3.10.2019. Samassa seminaarissa hallitus teki talousarvion keskeiset toiminnalliset linjaukset, jotka on huomioitu liitteessä olevassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta on tehnyt esityksen valtuustolle vuosien 2020 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2020 talousarviosta. Johtokunnan esitys on toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä.

Toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2020 talousarvio on esitelty yhteistyötoimikunnalle 18.10.2019. Yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien lausunto on liitteenä.                                                               

Vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tase on 2,341 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuntalain 110 § mukaan taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin. 

Edellä mainitun vuoksi taloussuunnitelmaan on sisällytetty taseen alijäämän kattamissuunnitelma.

Taseen alijäämä tullaan kattamaan mm. seuraavilla toimenpiteillä:

 • Vuosien 2015-2018 hinnanalennukset perutaan, ja hinnat palautetaan kustannuksia vastaaviksi
 • Vuonna 2019 käytyjen YT-neuvottelujen mukaisilla toimenpiteillä, joilla tuottavuutta nostetaan vuosittain 2 %:lla.
 • Konserniyhteisöt velvoitetaan osaltaan osallistumaan sairaanhoitopiirin alijäämän kattamiseen                                                    

Ehdotus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020 – 2022 on liitteenä. 
 
Hallintosäännön 30 §:n mukaan valtuusto päättää niiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää. Muiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta päättää hallitus. Toimien ja nimikemuutosten osalta hallitus on delegoinut toimivaltaansa edelleen 19.11.2018 § 150.

Hallintosäännön 32 §:n mukaan kelpoisuusvaatimukset vahvistaa hallitus. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, kelpoisuuden vahvistaa valtuusto.

Valtuuston käsittelyn jälkeen liikelaitoksen johtokunta päättää omasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta joulukuun 2019 loppuun mennessä. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee Taysin toimialueiden ja palvelukeskuksen sekä yhtymähallinnon käyttösuunnitelmat viimeistään helmikuussa 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä asiakirjan liitteenä olevan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan esityksen liikelaitoksen vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2020 talousarvioksi,
   
 • esittää valtuustolle, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2020,
   
 • esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman sisältämän alijäämän kattamissuunnitelman,
   
 • hyväksyä vuoden 2020 talousarvion sisältämät virkojen perustamiset ja lakkauttamiset 1.1.2020 alkaen tai suunnitelma-asiakirjassa esitetystä myöhemmästä ajankohdasta lukien, sekä muut  henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat talousarviomuutokset,  
   
 • oikeuttaa talousjohtajan päättämään talousarvion rajoissa pitkäaikaisten talousarviolainojen nostosta ja niihin liittyvistä sopimuksista,
   
 • merkitä tiedoksi yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien antaman lausunnon,
   
 • oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään valtuustolle.


Kokouskäsittely
Myönnettiin talousjohtaja Pasi Virtaselle läsnäolo- ja puheoikeus pykälän käsittelyn aikana.

Seppo Parkkila esitti, että Toiminta- ja taloussuunnittelma 2020-2022 ja talousarvio 2020 asiakirjaan sivulle 33, kohtaan Innovaatiotoiminta lisätään seuraavaa: Sairaanhoitopiiriin luodaan innovatiivinen, monitieteinen ja dynaaminen toimintaympäristö uusien menetelmien ja toimintatapojen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Henkilöstöä kannustetaan innovaatiotoimintaan ja edistetään uusien innovaatioiden hyödyntämistä ja kaupallistamista yhteistyössä mm. kansainvälisen SPARK-verkoston, Tampereen yliopiston ja yritysten kanssa.

Parkkilan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Leo Lähde esitti Tarja Ahosen kannattamana, että päätösehdotuksen 2. ponsi muutetaan kuulumaan seuraavasti: esittää valtuustolle, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu). 

Leo Lähde peruutti muutosesityksensä.

 

Päätös

Hallitus päätti

 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman hallituksen tekemin muutoksin sekä asiakirjan liitteenä olevan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan esityksen liikelaitoksen vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2020 talousarvioksi,
   
 • esittää valtuustolle, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2020,
   
 • esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman sisältämän alijäämän kattamissuunnitelman,
   
 • hyväksyä vuoden 2020 talousarvion sisältämät virkojen perustamiset ja lakkauttamiset 1.1.2020 alkaen tai suunnitelma-asiakirjassa esitetystä myöhemmästä ajankohdasta lukien, sekä muut  henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat talousarviomuutokset,  
   
 • oikeuttaa talousjohtajan päättämään talousarvion rajoissa pitkäaikaisten talousarviolainojen nostosta ja niihin liittyvistä sopimuksista,
   
 • merkitä tiedoksi yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien antaman lausunnon,
   
 • oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään valtuustolle.


Merkittiin, että Jari Andersson saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. Olga Haapa-aho poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana, varajäsen Henri Backman saapui kokoukseen Haapa-ahon poistuttua. Merkittiin, että Jari Andersson oli poissa kokouksesta klo 10.32 - 10.37 asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että talousjohtaja Pasi Virtasta kuultiin asiantuntijana asiassa. Virtanen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa.