Hallitus, kokous 13.12.2021 09.00 Sähköinen (Teams)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Henkilöstön ja työantajan välinen yhteistoiminta sairaanhoitopiirissä kaudelle 2022

7448/2021

Valmistelija

  • Raija Ruoranen, HR-johtaja, Raija.Ruoranen@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin yhteistoimintaorganisaation jatkosta on sovittu järjestöedustajien kanssa seuraavalle kaudelle. Kausi alkaa 1.1.2022 ja jatkuu siihen asti, kunnes Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistoimintaa koskevasta paikallisesta järjestäytymisestä päätetään. Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023. Sairaanhoitopiirin yhteistoiminta-asiakirjaan tehtiin organisaatiorakenteita koskeva muutokset. Esimerkiksi aluesairaalat poistettiin ja hoitotyönpalvelualue lisättiin rakennetietoihin. Yhteistoiminnan organisointiin ja muihin sisällöllisiin asioihin ei tehty muutoksia. Yhteistoiminta-asiakirja on liitteenä.

Sairaanhoitopiirin työnantajan ja työntekijöiden välisessä yhteistoiminta-asiakirjassa määritellään yhteistyötoimikunnan kokoonpano. Yhteistyötoimikuntaan kuuluu seitsemän työnantajan edustajaa ja 14 henkilöstön edustajaa sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Edustajien määrään ei esitetä muutoksia. Hallitus nimeää työnantajan edustajat.                                                                      

Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan siten, että puheenjohtajana toimii joka toinen vuosi työnantajan edustaja ja joka toinen vuosi henkilöstön edustaja. Tällöin toinen heistä toimii vuorovuosina myös varapuheenjohtajana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • hyväksyä sairaanhoitopiirin yhteistoiminta-asiakirjan 1.1.2022 alkaen toistaiseksi voimassa olevana, kunnes Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistoimintaa koskevasta paikallisesta järjestäytymisestä päätetään.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12  3.krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.