Hallitus, kokous 13.12.2021 09.00 Sähköinen (Teams)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Hinnaston ja välisuoritehinnaston hyväksyminen vuodelle 2022

7446/2021

Valmistelija

  • Eija Tomas, hallintoylilääkäri, Eija.Tomas@pshp.fi

Perustelut

Vuoden 2022 kuntalaskutuksen tuotteistuksessa somaattinen vuodeosastohoito ja päiväkirurgia laskutetaan DRG-järjestelmän mukaisesti Tays Keskussairaalan toimialueilla 1 – 4 sekä Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen verisuonikirurgian ja toimenpideradiologian vastuualueella. Hatanpään, Valkeakosken ja Sastamalan toiminta johdetaan Hoitotyön palvelualueen kautta ja laskutetaan Tays keskussairaalan toimialueiden hinnoilla. Samalla palvelulla on yksi hinta toimipaikasta riippumatta.

Toimialueen 5 aikuispsykiatrian vastuualueilla ja toimialueen 4 nuoriso- ja lastenpsykiatrian vuodeosastojen laskutus perustuu hoito- ja tutkimuspaketteihin sekä hoitopäivähintoihin.

Tays Keskussairaalan ja Tays Valkeakosken päivystysyksiköiden toiminta laskutetaan ESI-luokituksen mukaisina avohoitokäynteinä.

Kaikkien toimialueiden avohoito laskutetaan käynteinä. Toimenpidepaketit kattavat eritellyn toimenpiteen tai tutkimuksen avohoidossa.                 

Hoito- ja tutkimuspaketti on palvelukokonaisuus, joka sisältää vuodeosastohoidossa kyseisen erikoisalan hoitojakson hoitopäivät, lääkärin tutkimukset, ym. toimenpiteet sekä tarvittavat tutkimukset. Pakettiin sisältymättömät hoitopäivät laskutetaan erikseen.

DRG-jaksojen hinta muodostuu jaksojen keskikustannuksesta, joka lasketaan välisuoritekustannusten kautta. Välisuoritteilla tarkoitetaan kuhunkin DRG-luokkaan kuuluvia hoivapäiviä, leikkauksia, tutkimuksia, kalliita materiaaleja, laboratoriotutkimuksia, kuvantamista, tehohoitoa, potilaskohtaisia lääkkeitä, sisäisiä konsultaatioita sekä ravitsemus-, toiminta- ja fysioterapiaa. Välisuoritteille vahvistetaan omat niiden keskikustannuksiin perustuvat hintansa. DRG-luokan tuotteiden kustannusjakaumasta lasketaan kunkin luokan kustannusten keskihinta ja keskihajonta. DRG-tuotekuvauksessa määritellään kunkin DRG-luokan hinta ja keskihajontaan perustuvat kustannusten ylä- ja alarajat, joiden ulkopuolelle osuvat kustannukset laskutetaan välisuorittein. DRG-ryhmittelijänä käytetään NordDRG2022 Full- ryhmittelijää.

Erikoissairaanhoidon hinnasto on sama jäsen- ja ulkokunnille. Kehitysvammahuollon palvelut hinnoitellaan erikseen jäsen- ja ulkokunnille.

Vuoden 2022 palveluiden kokonaishintataso on 2,75 % korkeampi kuin vuonna 2021. DRG- ryhmittelijämuutoksen myötä hinnastoon on lisätty joitakin uusia tuotteita ja osa vanhoista on poistunut DRG- tuotevalikoimasta. Avohoitotapahtumien toimenpidepaketteja ja käyntien kustannusluokkia on lisätty vastaamaan toiminnan laskutustarpeita.

Erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluhinnasto vuodelle 2022 sekä välisuoritehinnasto vuodelle 2022 ovat liitteenä.

Sairaanhoitopiirin palveluista ja niiden sisällöstä sekä hinnoista päättää hallitus. Hinnoitteluperusteista päättää valtuusto. Hallintoylilääkäri voi päättää palvelutuotteistukseen ja hinnastoon liittyvistä vähäisistä muutoksista.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • hyväksyä liitteen mukaisen erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluhinnaston vuodelle 2022,

  • hyväksyä liitteen mukaisen välisuoritehinnaston vuodelle 2022,

  • oikeuttaa hallintoylilääkärin päättämään palvelutuotteistukseen ja hinnastoon liittyvistä vähäisistä muutoksista.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12  3.krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.