Hallitus, kokous 14.12.2020 09.01 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Hallintoylihoitajan tehtävän haun käynnistäminen

4270/2020

Valmistelija

 • Raija Ruoranen, HR-johtaja, Raija.Ruoranen@pshp.fi
 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Hallintoylihoitajan tehtävän aikaisempi hoitaja on irtisanoutunut virasta 15.10.2020 alkaen. 

Hallintosäännön mukaan valtuusto päättää hallintoylihoitajan viran täyttämisestä. Hallitus julistaa viran haettavaksi. Virka julistetaan auki sairaanhoitopiirin sähköisellä ilmoitustaululla, verkkosivustolla, ja muulla hallituksen päättämällä tavalla. Lisäksi voidaan käyttää muita internetin ja sosiaalisen median hakukanavia hakijaehdokkaiden saamiseksi.

Hallintoylihoitaja johtaa ja kehittää hoitotyötä sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa. Sairaanhoitopiirin yhtymähallinnon johtavien viranhaltijoiden johtamis- ja kehittämistehtävät jakautuvat prosesseihin. Hallintoylihoitaja vastaa  hoitotyön ja asiakaspalvelun prosessista sekä terveysalan opetuksen ja hoitotieteellisen tutkimuksen johtamisesta. 

Hallintoylihoitajan keskeisiin tehtäviin kuuluu vastata hoitotieteellisestä tutkimuksesta ja sen toteuttamisesta yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa, vastata hoitotyön sisällön ja menetelmien arvioinnista sekä yhteistyöstä potilasjärjestöjen ja vapaaehtoistyön kanssa. Hallintoylihoitaja huolehtii hoitotyön valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Hän toimii alueellisessa yhteistyössä muiden hoitotyön johtajien ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten kanssa. 

Hallintoylihoitajalta edellytetään

 • johtamiskokemusta terveydenhuollossa, hyvää toimialan tuntemusta sekä kyvykkyyttä toimia tehtävän vastuiden mukaisessa verkostossa ja toimintakentässä 
 • hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot, kokemusta tutkimustyöstä sekä kykyä uudistaa toimintaa sairaanhoitopiirin strategiatavoitteiden mukaisesti

Valtuusto on vahvistanut hallintoylihoitajan kelpoisuudeksi terveydenhuollon tai terveystieteiden tohtorin tutkinnon tai alan ylemmän korkea­koulututkinnon sekä riittävän kokemuksen terveydenhuollon hallinnon tehtävissä. 

Virkaan sovelletaan kunnallista virka- ja työehtosopimusta. Virkaa hakeneet voivat esittää palkkatoiveensa.

Virka avataan haettavaksi kolmen viikon ajaksi. Valtuusto voi päättää koeajasta, joka on enintään 6 kuukautta.

Viranhakuilmoitus julkaistaan sähköisellä ilmoitustaululla, intra- ja internet -sivustolla sekä muulla hallituksen päättämällä tavalla.

Hallintoylihoitajan valintaprosessia varten nimetään työryhmä, joka huolehtii prosessin etenemisestä ja ehdotuksen tekemisestä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • avata hallintoylihoitajan viran haettavaksi esittelytekstissä todetuin periaattein,
   
 • kanavista, joilla viranhakuilmoitus julkaistaan,
   
 • nimetä hallintoylihoitajan rekrytointia varten työryhmän.

Päätös

Hallitus päätti

 • avata hallintoylihoitajan viran haettavaksi esittelytekstissä todetuin periaattein huomioiden hallituksen kokouksessa tekemät muutokset,
   
 • että hallintoylihoitajan viranhakuilmoitus julkaistaan sairaanhoitopiirin julkaisukanavien lisäksi työ- ja elinkeinotoimiston www-sivuilla, Aamulehdessä ja Helsingin Sanomisssa.
   
 • nimetä hallintoylihoitajan rekrytointia valmistelevaan työryhmään seuraavat jäsenet: hallituksen puheenjohtajisto, valtuuston puheenjohtajisto, hallituksen jäsen Tuukka Liuha, hallituksen jäsen Sinikka Torkkola, professori Marja Kaunonen sekä sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen  ja työryhmän sihteeriksi hallintojohtaja Vuokko Ylinen.

 

Merkittiin, että Pekka Järvinen poistui kokouksesta kokonaan asian käsittelyn aikana.

Merkittiin, että vs. hallintoylihoitaja Tarja Heino-Tolonen oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että hallintojohtaja Vuokko Ylinen esitteli hallitukselle hallintoylihoitajan valintaprosessin aikataulun.  HR-johtaja Raija Ruorasta kuultiin asiantuntijana kokouksessa. Ruoranen poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

Keskustelun kuluessa Eeva Moilanen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun tehtävän nimikkeen, sisällön kuvauksen ja pätevyysvaatimusten osalta. Sinikka Torkkola kannatti Moilasen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, on asian palauttamisesta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Moilasen ehdotusta, äänestävät EI. Suoritettiin äänestys sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Äänestys varmennettiin nimenhuutoäänestyksellä. Äänestyksessä annettiin 10 JAA-ääntä (Backman, Liuha, Sirniö, Ahonen, Kostiainen, Lähde, Taina, Mankkinen, Jussila, Mikkola)  ja 3 EI-ääntä (Torkkola, Moilanen, Parkkila). Puheenjohtaja totesi, että hallitus on äänin 10 - 3 päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Asian käsittelyn aikana Seppo Parkkila  esitti Ilpo Sirniön kannattamana, että esittelytekstin kappaleesta  "Hallintoylihoitajalta edellytetään"  toisen alakohdan alusta poistetaan sanat "eduksi katsotaan" . Lisäksi  Eeva Moilanen esitti Tuukka Liuhan kannattamana, että kappaleeseen "Hallintoylihoitajalta edellytetään"  toiseen alakohtaan lisätään  "kokemusta tutkimustoiminnasta".  Puheenjohtaja totesi, että Parkkilan ja Moilasen kannatetut muutosesitykset on hyväksytty yksimielisesti. 

Puheenjohtaja esitti, että viran hakuilmoitus julkaistaan sairaanhoitopiirin julkaisukanavien lisäksi työ- ja elinkeinotoimiston www-sivuilla, Aamulehdessä ja Helsingin Sanomisssa. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi puheenjohtaja esitti, että hallintoylihoitajan valinnan valmistelua varten nimetään työryhmä, johon kuuluvat hallituksen puheenjohtajisto, valtuuston puheenjohtajisto, hallituksen jäsen Tuukka Liuha, hallituksen jäsen Sinikka Torkkola, professori Marja Kaunonen sekä sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen. Työryhmän sihteeriksi nimetään hallintojohtaja Vuokko Ylinen. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestystulokset

 • Jaa 10 kpl 77%

  Henri Backman, Tuukka Liuha, Ilpo Sirniö, Tarja Ahonen, Leena Kostiainen, Leo Lähde, Anneli Taina, Leena Mankkinen, Mauri Jussila, Esa Mikkola

 • Ei 3 kpl 23%

  Sinikka Torkkola, Eeva Moilanen, Seppo Parkkila