Hallitus, kokous 16.09.2019 08.05 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Toimialuejohtajan nimeäminen Taysin toimialueelle 7

3326/2019

Valmistelija

  • Raija Ruoranen, HR-johtaja, Raija.Ruoranen@pshp.fi

Perustelut

Hallintosäännön 15 §:n mukaan hallitus määrää Taysin toimi- ja palvelukeskuksen johtajat ja heidän varahenkilönsä kuuden (6) vuoden määräajaksi. Toimialuejohtaja ja palvelukeskuksen johtaja vastaa toimialueensa ja palvelukeskuksen toiminnasta ja taloudesta, sekä johtaa toimintaa kliinisillä toimialueilla yhteistyössä varahenkilön kanssa ja suorittaa muut sairaanhoitopiirin johtajan määräämät tehtävät (Hallintosääntö 15 §).

Kelpoisuutena toimialueiden 1-5 sekä 7 toimialuejohtajan tehtävään edellytetään terveydenhuoltoalan tohtorin tutkinto sekä alan tuntemusta ja kokemusta johtamistehtävästä. Hallitus on määrännyt 23.10.2017 (§ 193) lääketieteen tohtori Sally Järvelän toimialueen 7 toimialuejohtajaksi vuosille 2017 – 2021. Järvelä on irtisanoutunut toimialuejohtajan tehtävästä 31.7.2019. Hallitus on nimennyt toimialueen 7 toimialuejohtajaksi Sari Karlssonin 1.9.2019 alkaen kunnes uusi toimialuejohtaja ottaa tehtävän vastaan. Taysin toimialue 7 toimialuejohtajan tehtävä oli haussa sairaanhoitopiirin virallisella ilmoitustaululla (sähköinen ilmoitustaulu) 8.7.–9.8.2019. Tehtävää haki neljä henkilöä, joista yksi oli sairaanhoitopiirin ulkopuolelta. Hakijat haastateltiin ja heistä yksi totesi haastattelussa, että hänen osaamisensa tehtävään ei riitä. Yhteisessä ymmärryksessä sovimme, että valinta ei etene hänen osaltaan. Muille haastatelluille tehtiin henkilöstöarviointi. Johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen ja HR-johtaja Raija Ruoranen haastattelivat hakijat. Toimialuejohtajan tehtävään valinta perustuu kokonaisarviointiin, joka muodostuu hakijan toimittamista tiedoista, haastattelusta ja henkilöarvioinnisnista.

Taysin toimialueen 7 toimialuejohtajaksi esitetään nimettäväksi osastonsylilääkäri Sirpa Rainesalo alkaen 1.10.2019. Toimialuejohtaja palkataan samoilla palkkaeduilla kuin muutkin toimialuejohtajat. Toimialuejohtajan 7 valinta on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 9.9.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • määrätä Taysin toimialueen 7 toimialuejohtajan tehtävään osastonsylilääkäri Sirpa Rainesalon ajalle 1.10.2019 – 31.12.2021 toimialuejohtajan palkkaeduin.

Päätös

Hyväksyttiin.