Hallitus, kokous 18.02.2019 10.40 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen kiireellisen hoidon ja päivystyksen järjestäminen TAYS ensiapu Acutassa vuoden 2020 alusta

390/2019

Valmistelija

  • Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri, Kari-Matti.Hiltunen@pshp.fi

Perustelut

Kangasalan kaupunki on lähettänyt 15.1.2019 sairaanhoitopiirille esityksen, jossa Kangasalan kaupunginhallitus esittää sairaanhoitopiirille, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien järjestämissuunnitelmaa seuraavan kerran päivitettäessä sovitaan, että Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen asukkaiden kiireellinen hoito ja päivystys järjestetään Tays ensiapu Acutassa vuoden 2020 alusta lukien.

Perusteluissaan Kangasalan kaupunki esittää, että Kangasalan alueen ambulanssit on jo ohjattu kuljettamaan potilaat ensiapu Acutaan, ja Acutan kapasiteetissa on ollut tilaa ottaa nämä ensi­hoidon potilaat vastaan. Lisäksi Tays lastenpäivystyksen avautuminen syyskuussa 2018 on siirtänyt osan Acutan kysynnästä lastenpäivystykseen, mikä mahdollistaisi lisäkuntien ottami­sen Acutan asiakkaaksi. Sairaanhoitopiirin alueen asukkaiden yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta on myös perusteltua, että Kangasalan alueen lapsipotilaat hoidettaisiin lastenpäivystyk­sessä yhteispäivystyksen sijaan. Päivystyspalvelujen siirto Valkeakoskelta Acutaan on lisäksi perusteltavissa kustannusnäkökulmasta, koska nykyisestä järjestelmästä aiheutuu kunnille tarpeettomia kustannuksia potilaiden ohjautuessa edelleen Val­keakosken päivystyksestä ensiapu Acutaan. Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen asukkaiden luontainen asiointisuunta on Tampereelle. Kangasalan keskustasta en­siapu Acutaan on 15 kilometriä ja Valkeakosken päivystykseen puolestaan 30 kilo­metriä.

Johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen ja toimialuejohtaja Sally Järvelä ovat valmistelleet sairaanhoitopiirin vastauksen. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt asiaa 21.1. ja 4.2.2019.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ehdottaa Kangasalan kaupungille, että vuoden 2020 alusta Kangasala-Pälkäneen alueen alle 16-vuotiaat lapset siirtyvät lastenpäivystyksen potilaiksi, uuden lasten- ja nuortensairaalan avauduttua. Tuolloin työnjaollisesti kaikki muut kuin vamman tai tapaturman vuoksi päivystyksellisesti hoidettavat lapset siirtyvät kokonaisuudessaan lastenpäivystykseen. Muu potilasohjaus pidetään toistaiseksi ennallaan. Ensihoito kuljettaa yhteistoiminta-alueen potilaat Acutaan, mutta omin avuin hoitoon hakeutuvat ohjautuvat Valkeakoskelle. Sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti Tays Valkeakosken päivystyksen toimintaan on panostettu merkittävästi vuoden 2018 aikana, jotta yliopistosairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen edellytykset täyttyvät. Toiminta täyttää hyvin nämä kriteerit vuonna 2019. Acutaa koskeva uudistamisohjelman suunnitelman sisältö ja Acutan päivystysprosessin sujuminen ja alueellinen valmius arvioidaan uudestaan yhteistyökokouksessa 2021/2022..

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • esittää Kangasalan kaupunginhallitukselle, että vuoden 2020 alusta Kangasala-Pälkäneen alueen alle 16-vuotiaat lapset siirtyvät lastenpäivystyksen potilaiksi uuden lasten- ja nuortensairaalan avauduttua Tays keskussairaalan kampuksella.  Muu yhteistoiminta-alueen päivystyksen potilasohjaus pidetään toistaiseksi ennallaan siten, että ensihoito kuljettaa yhteistoiminta-alueen potilaat ensiapu Acutaan ja omin avuin hoitoon hakeutuvat ohjautuvat Tays Valkeakosken päivystykseen,
     
  • lähettää lausunnon vastauksena Kangasalan kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Tarja Ahonen oli poissa kokouksesta päätöksenteon aikana.