Hallitus, kokous 20.05.2019 10.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi, menettelytapaohje

2186/2019

Valmistelija

  • Raija Ruoranen, HR-johtaja, Raija.Ruoranen@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirissä on Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi - menettelytapaohje. Työsuojelutoimikunta päätti kokouksessaan 31.8.2018, että eräiden työntekijä ja esimiespalautteiden takia pyydetään ohjeesta lausunto ulkopuoliselta asiantuntijalta Työterveyslaitokselta. Lausunto haluttiin ohjeen sovellettavuudesta ja selkeydestä. Työterveyslaitokselta saatiin lausunto 22.10.2018 ja se käsiteltiin työsuojelutoimikunnan kokouksessa 23.11.2018.  Lisäksi työsuojelutoimikunnan kokouksessa 14.12.2018 käytiin lähetekeskustelu epäasiallisen kohtelun selvittely-ohjeen uudistamiseksi.

Liitteenä olevassa päivitetyssä Epäasiallisen kohtelun selvittelyn ohjeessa on otettu huomioon Työterveyslaitoksen lausunnossaan esittämät huomiot ja korjausehdotukset. Lisäksi ohjetta on täydennetty ja korjattu johtoryhmän ehdotuksesta 23.4.2019 ja työsuojelutoimikunnan käsittelyn perusteella 26.4.2019.

Johtoryhmässä esitettiin selkiyttämistä siihen, että ohje koskee kaikkia työntekijöitä sairaanhoitopiirissä. Työsuojelutoimikunnan korjausehdotukset ja huomiot koskivat vastuuttoman työkäyttäytymisen esimerkkinä ojaliteettia, esimiestä selvittelyn osapuolena, selvittelyn ratkaisun aikarajaa ja prosessikaavioo ohjeen liitteenä. Kaikki edellä luetellut on otettu huomioon ohjeen viimeistelyssä. Työsuojelutoimikunnan muut huomiot koskivat muiden samankaltaisten asioiden erottelua epäasiallisesta kohtelusta ja niiden viestintää (esimerkiksi haasteellinen työkäyttäytyminen). Työsuojelutoimikunta ei antanut ohjeesta lausuntoa, koska työsuojelutoimikunnassa käydyn keskustelun aikana sovittiin täydennykset ja korjaukset ohjeeseen.

Viranomaisen hallinnonsisäisillä päätöksillä, määräyksillä ja ohjeiden antamisella voidaan toimintaa johtaa ja valvoa.  Hallintosäännön 13 §:n mukaan yhtymähallinnon johtamis- ja kehittämistehtävät jakautuvat prosesseihin. Kutakin prosessia johtaa ja kehittää johtava viran- tai toimenhaltija sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa. Yhtymähallinnon prosessienjohtajien ja muiden johtavien viran- ja toimenhaltijoiden tehtävistä määrää tarvittaessa sairaanhoitopiirin johtaja. Sairaanhoitopiirin johtaja on päätöksellä 10.1.2014 § 2 siirtänyt prosesseja koskevien ohjeiden antamisen ao. prosessinjohtajille.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi Epäasiallisen kohtelun selvittämisen menettelytapaohjeen.

Päätös

Hyväksyttiin.