Hallitus, kokous 20.05.2019 10.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämisssuunnitelma, seurantaraportti 2018

2445/2019

Valmistelija

  • Eija Tomas, hallintoylilääkäri, Eija.Tomas@pshp.fi

Perustelut

Voimassa oleva terveydenhuoltolaki (1326/2010), valtioneuvoston asetus 337/2011 ja Kuntaliiton yleiskirje 21/80/2011 edellyttävät, että samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelman, jonka toteutumista seurataan vuosittain. Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille 2017-2019 on hyväksytty sairaanhoitopiirin valtuustossa 11.12.2017. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimeenpanon seurannasta vastaa kuntien ja sairaanhoitopiirin nimeämä seurantaryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Mika Vuori.

Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittavat muutokset.

Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman viisi erityistä kehittämisen kohdetta ovat:
1) perusterveydenhuollon vahvistaminen,
2) kuntien erikoissairaanhoidon järjestäminen,
3) päihde- ja mielenterveyspalvelut,
4) erikoissairaanhoidon sopimusohjausjärjestelmän uudistaminen ja
5) tietojärjestelmäyhteistyö.

Seurantaraportin yhteenvedossa todetaan, että vuosina 2013-2018 Pirkanmaan perusterveydenhuollon vahvistaminen ei ole onnistunut tavoitteen mukaisesti eivätkä erikoissairaanhoidon sopimusohjausjärjestelmän uusiminen tai kuntien sairaanhoitopiirin ulkopuolisten erikoissairaanhoidon palvelujen ostaminen ole vaikuttaneet positiivisesti kuntatalouteen. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden järjestämisessä yhteistyö on kehittynyt ja tietojärjestelmäyhteistyötä on ryhdytty tekemään enenevässä määrin. Seurantamittariston 24 tavoitteesta voidaan todeta, että 17 on joko osittain tai kokonaan toteutunut,  5 ei ole toteutunut ja 2 ei ole ollut seurantaa.

Seurantaraportissa esitetään kehittämis- ja toimenpide-ehdotuksia vuodelle 2019 seuraaviin näkökulmiin:

1. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen kustannusallokaatiokehitys
2. Perusterveydenhuollossa laadittavien terveys- ja hoitosuunnitelmien määrä
3. Ei-vaativan erikoissairaanhoidon palvelujen monimuotoisuuden lisäys Pirkanmaalla.
4. Tietoteknologiayhteistyön sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen,
5. Perusterveydenhuollon lääkäreiden parempi tavoitettavuus erikoissairaanhoidosta
6. Täyttämättä olevat perusterveydenhuollon lääkäreiden ja sairaanhoitajien virat/toimet.

Toimenpide-ehdotukset vuodelle 2019 on johdettu vuosien 2013 – 2016 järjestämissuunnitelman toteutumatta jääneistä kehittämiskohteista, joihin on kiinnitetty erityistä huomioita myös vuosien 2017 – 2019 päivitetyssä järjestämissuunnitelmassa

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman seurantaraportin vuodelta 2018,
     
  • esittää valtuustolle tiedoksi Pirkanmaan terveydenhuollon järjestelmäsuunnitelman seurantarapotin vuodelta 2018.  

Päätös

Hyväksyttiin.