Hallitus, kokous 20.06.2022 10.02 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Etiikan edistämisrahastosta myönnettävä palkinto vuonna 2022

7312/2022

Valmistelija

  • Elina Mattila, Hoitotyön johtaja, Elina.Mattila@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan terveydenhuollon etiikan edistämisrahastosta palkitaan henkilöitä tai hankkeita, joiden voidaan katsoa edistäneen erityisesti eettisten näkökulmien esilletuomista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella ja Pirkanmaan väestön terveydenhuollossa. Rahastosta myönnettävästä palkinnosta päättää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus hoitoeettisen neuvottelukunnan esityksen perusteella. Palkinnon suuruus on 6 000 euroa. Palkinto on myönnetty vuosittain.

Palkinnosta on tiedotettu aikaisempien vuosien käytännön mukaan potilas- ja kansanterveysjärjestöille, terveydenhuollon laitoksille ja muille terveydenhuoltoa lähellä oleville tahoille. Lisäksi palkinnosta on ilmoitettu Aamulehdessä. Ehdotuksia palkinnon saajiksi pyydettiin 30.5.2022 mennessä.

Ehdotuksia palkinnon saajiksi saatiin määräaikaan mennessä yhteensä kaksi, joissa ehdotettiin kahta eri palkinnon saajaa (Nääsville Oy ja Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry). Hoitoeettinen neuvottelukunta totesi, että kyseiset toimijat tekevät arvokasta työtä, mutta niiden hakemuksissa ei tullut riittävällä esille palkinnon edellytyksenä olevat eettiset näkökulmat.

Saapuneiden hakemusten lisäksi neuvottelukunnan kokouksessa 2.6.2022 tehtiin ehdotus, että palkinto myönnettäisiin Tampereella toimivalle Ukrainatalolle (Itsenäisyydenkatu 2). Kyseinen talo perustettiin keväällä 2022, ja se on ensimmäinen Suomessa toimiva sotaa paenneille ukrainalaisille tarkoitettu kohtaamispaikka. Ukrainatalon tavoitteena on edistää kotoutumista, työllistymistä sekä verkostoitumista. Avoimin ovin toimiva talo tarjoaa yhteisöllisyyden lisäksi myös käytännön tukea. Apua on mahdollista saada esimerkiksi työ- ja opiskelupaikan hakemiseen sekä asuntojen ja majoituksen etsimiseen. Lapsille järjestetään kerhotoimintaa, ja nuorille aikuisille se toimii myös oppimiskeskuksena. Tavoitteena on lisätä suomalaisten ja ukrainalaisten kulttuurin tuntemusta. Ukraina talo toimii vapaaehtoisvoimin, ja sen käyttäjät tulevat ympäri Suomea.

Neuvottelukunta kävi keskustelun ehdotuksista ja päätyi esittämään hallitukselle, että Pirkanmaan terveydenhuollon etiikan edistämisrahaston palkinto 2022 myönnetään Ukrainatalolle / talon toiminnasta vastaavalle Tampereen ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry:lle yllämainituin perusteluin.

Palkinnon luovuttajiksi ehdotetaan hoitoeettisen neuvottelukunnan puheenjohtajaa yhdessä hallituksen nimeämien jäsenten kanssa. Luovutus esitetään tehtäväksi Ukrainatalossa yhteisesti sovittuna aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, Johtajaylilääkäri, Juhani.Sand@pshp.fi

Hallitus päättää

  • myöntää Pirkanmaan terveydenhuollon edistämisrahastosta 6 000 euron palkinnon Tampereen Ukrainatalolle / talon toiminnasta vastaavalle Tampereen ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry:lle,
     
  • nimetä hallituksen edustajista palkinnon luovuttajat yhdessä hoitoeettisen neuvottelukunnan puheenjohtajan kanssa.

Päätös

Hallitus päätti

  • myöntää Pirkanmaan terveydenhuollon edistämisrahastosta 6 000 euron palkinnon Tampereen Ukrainatalolle / talon toiminnasta vastaavalle Tampereen ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry:lle,
     
  • nimetä hallituksen edustajista palkinnon luovuttajaksi Jenni Jokisen yhdessä hoitoeettisen neuvottelukunnan puheenjohtajan kanssa.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että hallituksen edustajista palkinnon luovuttajaksi valittiin Jenni Jokinen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12  3.krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.