Hallitus, kokous 20.06.2022 10.02 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Sairaanhoitopiirin johtajan viransijainen

7791/2021

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin johtaja  on vuosilomalla 30.5. - 31.7.2022 ja 8. - 14.8.2022. Lisäksi sairaanhoitopiirin johtajalle on myönnetty palkaton virkavapaa ajalle 15.8. 2022 - 14.2.2023.

Sairaanhoitopiirin hallitus on 7.10.2019 § 145 päättänyt, että hallituksen puheenjohtaja päättää sairaanhoitopiirin johtajan KVTES:in mukaisista asioista mutta hallitus päättää palkkauksesta.   

Hallintosäännön 12 §.n mukaan sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilönä toimii johtajaylilääkäri tai hallituksen määräämä muu viranhaltija. 

Tehtävien hoidon kannalta on  perusteltua vapauttaa johtajaylilääkäri oman viran hoidosta ja nimetä Juhani Sand sairaanhoitopiirin johtajan viransijaiseksi ajalle 6.6. - 31.7.2022 ja 8. - 14.8.2022 sekä ajalle 15.8. - 31.12.2022. Sijaisuudesta maksettava palkka on liitteenä (liitettä ei julkaista yleisessä tietoverkossa). 

Asia käsitellään kokouksessa puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

 

Päätösehdotus

Hallitus päättää

  • nimetä Juhani Sandin sairaanhoitopiirin johtajan viransijaiseksi ajalle 6.6. - 31.7.2022, 8. - 14.8.2022 ja 15.8. - 31.12.2022 liitteenä olevan palkkauksen mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Juhani Sand ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 7 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12  3.krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.