Hallitus, kokous 20.09.2021 10.00 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 KHO:n päätös, asiakirjajulkisuutta koskeva asia

6009/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallintojohtaja on 24.11.2017 hylännyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) asiakirjapyynnön (kirjeet 8.6. ja 25.9.2017), joka on koskenut HUS:n jäsenkuntien asukkaille TAYS Sydänsairaalassa tehtyjä tukimuksia ja toimenpiteitä. HUS on pyytänyt tietoja yhtiön laskutuksen perusteiden tarkistamiseksi ja potilaiden optimaalisen jatkoseurannan järjestämiseksi. Lisäksi HUS on pyytänyt Helsingin Sydänsairaala Oy:n ajantasaista osakasluetteloa.

HUS valitti epäämispäätöksestö Hämeenlinnna hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus on  29.11.2019 (päätösnumero 19/123772) kumonnut hallintojohtajan päätöksen.  

Osakasluettelon tietojen osalta hallinto-oikeus on siirtänyt asian PSHP:n toimivaltaisen viranomaisen ratkaistavaksi.

Potilastietojen osalta hallinto-oikeus on katsonut, että toimivaltainen viranomainen on PSHP:n hallitus eikä epäämispäätöksen tehnyt hallintojohtaja. Hallinto-oikeus ei kuitenkaan ole siirtänyt asiaa päätettäväksi hallitukselle vaan on enemmän viivästyksen välttämiseksi ja valituksessa esitetyt vaatimukset huomioon ottaen ratkaissut asian potilastietojen osalta. Hallinto-oikeus on todennut, että HUS:lla on oikeus saada pyytämänsä potilasasiakirjat hallinto-oikeuden päätöksestä ilmenessä laajuudessa.

PSHP on määrätty korvaamaan HUS:in oikeudenkäyntikuluja 1 000 euroa laillisine korkoineen. Hallinto-oikeuden päätös on liitteenä. Päätös ei ole lainvoimainen.

Hallitukselle esitetään, että se ottaa enemmistöpäätöksellä asian käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ollut mainittu kokouskutsussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • ottaa esittelytekstissä tarkoitetun asian käsittelyyn,
   
 • merkitä hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi,
   
 • että hakeeko Pirkanmaan sairaanhoitopiiri valituslupaa liitteenä olevaan hallinto-oikeuden päätökseen.

 

Päätös

Hallitus päätti

 • ottaa esittelytekstissä tarkoitetun asian käsittelyyn,
   
 • merkitä hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi,
   
 • että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri hakee valituslupaa liitteenä olevaan hallinto-oikeuden päätökseen.

 

Esteellisyys
Kari-Matti Hiltunen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 5.kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Esteellisyys todettiin.
 

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on ollut vireillä PSHP:n valituslupa -hakemus ja valitus, jotka koskivat Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä 29.11.2019. Hallinto-oikeus velvoitti PSHP:n hallituksen luovuttamaan HUS:lle tämän pyytämät potilasasiakirjat.  Pyydetyt tiedot  koskevat   HUS:in jäsenkuntien asukkaille Helsingin Sydänsairaalassa tehtyjä tutkimuksia ja toimenpiteitä. 

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi asiassa 10.9.2021 ratkaisun, joka on liitteenä. Valituslupa myönnettiin osittain. Päätöksen mukaan johtajaylilääkärin tulee luovuttaa pyydetyt potilastiedot hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti. KHO ei tuominnut oikeudenkäyntikuluja maksettavaksi korkeiman hallinto-oikeuden osalta kummallekaan osapuolelle. 

KHO:n päätöksen toimeenpanoon on ryhdytty. 

Asiakirjojen luovuttamista koskenut oikeusprosessi on liittynyt Korkeimmassa hallinto-oikeudessa edelleen vireillä olevaan hallintoriitaan, joka koskee Helsingin Sydänsairaalassa hoidettujen vapaan valinnan potilaiden kustannusten korvaamista PSHP:lle.  

 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • merkitä tiedoksi liitteenä olevan Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).