Hallitus, kokous 20.09.2021 10.00 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 PSHP:n maa-alueiden myynti

5238/2021

Valmistelija

 • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi
 • Petri Laurikka, Petri.Laurikka@pshp.fi
 • Saara Vänskä, kiinteistöpäällikkö, Saara.Vanska@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti 14.12.2020 § 39, että vuonna 2020 todennäköisesti syntyvä alijäämä katetaan suunnitelmakaudella maanmyyntivoitoilla. Vuoden 2020 tilinpäätös oli lopulta noin 30 miljoonaa euroa alijäämäinen, josta summasta noin 10 miljoonaa euroa on saamatta jääneitä koronatukia.

Syksyn 2020 aikana maanmyynnistä tehtiin usea taustaselvitys. Näitä olivat mm. selvitys maa-alueiden luovutushistoriasta, selvitys maakauppojen verovaikutuksista, selvitys maa-alueiden konsernin sisäisestä kaupasta sekä selvitys maakauppojen suhteesta rajoituslakiin. Mikään selvitys ei osoittanut etteikö maakauppoja voitaisi toteuttaa.

Maakauppoja on valmisteltu Kaupin kampuksen (keskussairaalan alue), Tays Valkeakosken, Tays Sastamalan ja Pitkäniemen (kehitysvammalaitoksen maa-alue) alueiden osalta yhdessä sijaintikuntien kanssa. Maa-alueiden arvoista on teetetty vähintään kaksi arviokirjaa kohdetta kohti. Lisäksi Tampereen kaupunki on teettänyt omat arviokirjat Kaupin kampuksen maa-alueista. Näiden arviokirjojen perusteella on syntynyt yhteinen näkemys maa-alueiden markkina-arvosta. Kaikkiaan em. alueiden arvo on yhteensä 55-57 miljoonaa euroa. Niiden tasearvo on noin 10 miljoonaa euroa, joten myyntivoittoa kaikkien maiden myynnistä tulisi 45-47 miljoonaa euroa.

Toukokuussa sijaintikuntien edustajat ja sairaanhoitopiirin edustajat aloittivat neuvottelut maakauppojen yhteisistä periaatteista. Eniten näkemyseroja on ollut maakauppojen tuottovaatimuksesta eli kauppahintaan perustuvasta vuosivuokrasta sekä vuokra-ajasta. 

Heinäkuun alussa on tullut voimaan laki sosiaali ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021). Voimaanpanolain 20 § 4. momentin mukaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle siirtyvän toiminnan edellyttämään rakennusomaisuuteen sitoutuvan kuntayhtymän maaomaisuuden tulee siirtyä hyvinvointialueelle. Maakunnissa on ollut erilaisia näkemyksiä tämän lainkohdan täsmällisestä merkityksestä, sekä sen vaikutuksista maanmyyntien aikatauluun. Siksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on pyytänyt asiasta asiantuntijalausunnon Asianajotoimisto Merilammelta. 

Lausunnon mukaan säännös ei anna sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle oikeutta myydä sairaalatoiminnan käytössä olevia tontteja. Niinpä kaupan kohteina ei voi olla keskussairaalan sairaalarakennusten tai sairaalatoimintaan kiinteästi liittyvien rakennusten maa-alueet eikä Pitkäniemen kehitysvammalaitoksen, Tays Valkeakosken eikä Tays Sastamalan sairaaloiden maa-alueet. Sen sijaan keskussairaalan alueen itäosassa sijaitsevat ns. Hoitajakadun parkkialue sekä ns. Itäparkin alue voivat olla kaupan kohteena. Lausunnon sisällöstä ja sen merkityksestä on yhtäläinen näkemys myös sijaintikuntien edustajilla. Pysäköintialueiden myynti tarkoittaisi suunnitellun pysäköintilaitoksen rakentamisen aikaistamista. Näiden alueiden markkina-arvo arviokirjojen mukaan on noin 15 miljoonaa euroa. Tasearvo on 2,3 miljoonaa euroa eli maanmyyntivoittoa niistä tulisi noin 12,7 miljoonaa euroa. 

Mikäli Tampereen kaupunki ei ole kiinnostunut em. alueista, voidaan maa-alueet myydä myös markkinoille.  

Edellä maintuista syistä valtuuston edellyttämä alijäämän kattaminen maanmyyntivoitoilla ei tulisi kokonaan toteutumaan. Sairaanhoitopiiri pyrkii supistamaan taseen alijäämää omilla tehostustoimillaan sekä mm. keräämällä konserniyhtiöiltä ylimääräisiä osinkoja. Lisäksi on mahdollista myydä konsernin sisäisesti Sydänsairaalan ja Coxan tontit ko. yhtiöille. Lopullinen taseen tilanne selviää kuitenkin vasta vuoden 2022 lopussa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • merkitä tiedoksi valmistelutilanteen,
   
 • antaa jatkovalmisteluohjeiksi seuraavaa:
  • maakauppojen kohteena tulee olla vain sairaalatoimintojen ulkopuoliset maa-alueet 
  • vuokrasopimuksiin tulee liittää ehto, että myytävillä alueilla tulee mahdollistaa pysäköinti niin kauan, että uusi pysäköintilaitos on valmistunut.

Päätös

Hallitus päätti

 • merkitä tiedoksi valmistelutilanteen,
   
 • antaa jatkovalmisteluohjeiksi seuraavaa:
  • maakauppojen kohteena tulee olla vain sairaalatoimintojen ulkopuoliset maa-alueet 
  • vuokrasopimuksiin tulee liittää ehto, että myytävillä alueilla tulee mahdollistaa pysäköinti niin kauan, että uusi pysäköintilaitos on valmistunut
  • selvitetään uudistamisohjelman korkean rakentamisen vaikutukset maanmyyntiin sekä
  • selvitetään kassavirtavaikutukset 
  • mahdollisen väliaikaisen takaisinvuokrauksen hinta ei saa olennaisesti heikentää pysäköintiratkaisujen toteutusaikana maakaupan kannattavuutta myyjän osalta huomioiden julkisen sektorin rahoituksen yleinen korkokustannus.

Kokouskäsittely

Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen jatkovalmisteluohjeiksi seuraavat kohdat: "Selvitetään uudistamisohjelman korkean rakentamisen  vaikutukset maanmyyntiin sekä selvitetään kassavirtavaikutukset." 

Keskustelun kuluessa Tuukka Liuha esitti, että päätösehdotukseen jatkovalmisteluohjeiksi lisätään seuraava kohta: "Mahdollisen väliaikaisen takaisinvuokrauksen hinta ei saa olennaisesti heikentää pysäköintiratkaisujen toteutusaikana maakaupan kannattavuutta myyjän osalta huomioiden julkisen sektorin rahoituksen yleinen korkokustannus."

Esa Mikkola, Sinikka Torkkola, Leo Lähde ja Jari Laurikka kannattivat Liuhan muutosehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli Liuhan muutosesityksen kannatusta ja totesi, että hallitus on hyväksynyt yksimielisesti Liuhan muutosehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).