Hallitus, kokous 21.01.2019 10.20 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Pirkanmaan alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta (UNA)

317/2019

Valmistelija

  • Antti Jokela, tietohallintojohtaja, Antti.Jokela@pshp.fi

Perustelut

Kansallisessa UNA-hankkeessa ollaan siirtymässä nyt maakunnallisten sote-toiminnan kokonaisuuden kattavien asiakas- ja potilastietojärjestelmien kilpailuttamiseen ja hankintaan.

Hankintaa valmistellaan viime vuonna perustetun UNA Oy:n toimesta kiinteässä yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja sote-maakuntavalmistelun maakuntien ICT valmistelun kanssa. Työ on aloitettu julkaisemalla toimittajille osoitettu tietopyyntö markkinatilanteen kartoittamiseksi. Alustavan tiedon mukaan hankintaan on osallistumassa 11 maakuntaa, joiden yhteinen väestöpohja on noin 3 miljoonaa asukasta. Keskeistä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osalta on, että mukaan ovat lähdössä myös Tays-ervan kaksi muuta sairaanhoitopiiriä ja yliopistolliset sairaanhoitopiirit HUSia lukuunottamatta, joka on uusimassa järjestelmäänsä Apotti-hankkeessa. Tämä tarkoittaa että yliopistollisten sairaanhoitopiirien käyttämän Uranus-järjestelmän muut käyttäjät ovat UNA-hankkeen kautta uusimassa järjestelmänsä. Tämä johtaa käytännössä tilanteeseen, jossa Uranus-järjestelmä tulee elinkaarensa päähän ja vaihto tullee välttämättömäksi. Synergiaetujen saamiseksi on syytä edetä yhdessä muiden neljän yliopistosairaanhoitopiirin ja Tays-ervan sairaanhoitopiirien kanssa.

Pirkanmaan kuntien näkökulmasta hankkeessa korvataan nykyiset kuntakohtaiset erilliset perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen asiakas- ja potilastietojärjestelmät yhteisellä järjestelmällä. Ratkaisun myötä Pirkanmaan koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toimii samassa asiakas- ja potilasjärjestelmässä.

Pirkanmaan maakunta- ja sote -uudistuksen valmistelussa tavoitetilaksi on asetettu yhtenäisen ratkaisun hankinta UNA-hankkeen kautta. Pirkanmaan maakuntavalmistelu ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ovat  tehneet Pirkanmaan kuntien kanssa yhteistyötä, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa perustason asiakastietojärjestelmät, josta on helpompi edetä kohti UNA ratkaisua. Hankinta on perusteltu toteuttaa riippumatta siitä, toteutuuko sote- ja maakuntauudistus nykyisen valmistelun mukaisesti vai ei. Todennäköistä on, että yhtenäinen sote-sektorin toimintamalli toteutetaan tulevina vuosina joka tapauksessa.

Hankinnan aikataulu Pirkanmaalla muodostunee sellaiseksi, että valmisteluvaihe toteutuu vuoden 2019 aikana, varsinainen kilpailutus vuonna 2020 ja käyttöönotot kaksi vuotta kestävän rakentamisvaiheen jälkeen alkaen vuoden 2023 alusta.

Olemalla mukana isossa hankintakonsortiossa voidaan kustannuksia jakaa ja saavuttaa säästöjä verrattuna yksin tekemiseen. Hankintavaiheen kustannusten voidaan arvioida olevan Pirkanmaan osalta noin 1 M€/v, rakentamisvaiheessa 2-5 M€/v ja varsinaisen järjestelmäinvestoinnin reilun 50 M€ suuruusluokkaa. Koska hankinta koskee koko maakuntaa, on tarkoituksenmukaista kattaa valmistelu ja kilpailutus vaiheen kustannukset sairaanhoitopiirin investointina. Tähän on varauduttu sairaanhoitopiirin vuosien 2019-2021 taloussuunnitelmassa. 

Tällä hetkellä on ajankohtaista päättää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osallistumisesta UNA-hankkeena organisoitavan maakunnallisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen valmisteluun sekä sairaanhoitopiirin roolista alueellisesti. Lopullinen sitoutuminen hankintaan tehdään erikseen ennen varsinaisen tarjouspyynnön julkaisua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri osallistuu UNA Oy:n kautta organisoitavaan maakunnallisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen valmisteluun,
     
  • että sairaanhoitopiiri pyytää kannanoton Pirkanmaan maakunta- ja sotevalmisteluorganisaatiolta,
     
  • että sairaanhoitopiiri käynnistää neuvottelut Pirkanmaan julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa hankintaan sitoutumisesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että tietohallintojohtaja Antti Jokelaa kuultiin asiantuntijana asian esittelyn aikana.