Hallitus, kokous 22.11.2021 10.01 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 143 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle asetettavat tavoitteet vuodelle 2022

5976/2021

Valmistelija

 • Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonserniin kuuluu tytäryhtiöitä, joissa kuntayhtymällä on yli 50 %:n omistusosuus sekä osakkuus- ja omistusyhteisöjä, joissa kuntayhtymällä on joko huomattava vaikutusvalta (20 - 50 %) tai merkittävä omistusosuus (20 - 50 %). Lisäksi kuntayhtymällä on pienempiä omistusosuuksia eräissä muissa yhtiöissä.  

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostavat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin strategia, konserniohje sekä omistajapolitiikan ja konserniyhtiöiden ohjauksen keskeiset periaatteet. Tytäryhtiöiden omistajaohjaukseen kuuluvat vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden seuranta.  Tavoitteet asetetaan samassa yhteydessä myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserniin kuuluville kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle sekä Tays tukisäätiölle.

Sairaanhoitopiirin konserniohjeen mukaan valtuusto päättää kuntayhtymäkonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Tavoitteet sisältyvät talousarviokirjaan ja ne esitettään valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2022 pykälän käsittelyn yhteydessä

Valtuusto ei voi oikeudellisesti sitovalla tavalla määrätä erillisen yksityisoikeudellisen osakeyhtiön toiminnasta. Valtuuston asettamat tavoitteet kohdistuvatkin täten kuntayhtymän edustajiin yhtiöiden hallinnossa. Kuntayhtymän edustajien tehtävänä on huolehtia, että tavoitteet toteutuvat yhtiöissä. Konserniohjausta tehdään myös valtuuston linjausten mukaisesti sairaanhoitopiirin johdon ja yhteisöjen edustajien välisissä neuvotteluissa pitkin vuotta. Näissä neuvotteluissa on yhteistyössä valmisteltu myös tavoitteet vuodelle 2022. 

Hallitus saattaa valtuuston asettamat tavoitteet tiedoksi edellä mainituille yhteisöille, jotta ne voivat ottaa tavoitteet huomioon valmistellessaan omia talousarvioitaan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • esittää valtuustolle, että valtuusto asettaa kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle seuraavat tavoitteet: 
  • Tilikauden yli-/alijäämä on talousarvion mukainen
  • Sisäisen pääoman korko on 7 %
  • Hinnat ovat kilpailukykyiset
  • Tuottavuus kasvaa
    
 • esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy em. tavoitteet talousarvion 2022 pykälän käsittelyn yhteydessä

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Pasi Viitasalo ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).