Hallitus, kokous 22.11.2021 10.01 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 151 Tulevaisuuden sote-keskus hankkeeseen liittyvien psykososiaalisten menetelmien implementoiminen yhteistyöalueen peruspalveluihin

6007/2021

Valmistelija

  • Hanna-Mari Alanen, Hanna-Mari.Alanen@pshp.fi
  • Juha Ahonen, Juha.Ahonen@pshp.fi

Perustelut

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma alkoi Pirkanmaalla 1.7.2020 STM:n rahoittamana. Elokuussa 2021 STM julisti haettavaksi hankkeen täydennyshaun, jossa tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen jatkotyöhön oli haettavissa kansallisella tasolla yhteensä 141 milj. euroa vuosina 2021–2023. Hakuaika päättyi 15.10.2021. Pirkanmaan liitto laati hakemuksen tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen täydennyshakuun.

Osana tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen täydennyshakemusta edellytettiin yliopistosairaalan sairaanhoitopiirin aiesitoumusta psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantamiseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä, hankehakemuksesta ja hankesuunnitelmasta kaikkien yhteistyöalueen hyvinvointialueiden/maakuntien osalta. Tavoitteena oli varmistaa, että psykososiaalisten menetelmien kehittämisessä tehdään yhteistyötä yliopistosairaalan ja kaikkien YTA-alueen hyvinvointi-alueiden kanssa.

Tulevaisuuden sote-keskushanketta tukemaan avattiin 6.10.2021 erillishaku psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa sekä lasten ja nuorten vaativien palvelujen osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus) varten (Valtionavustushaku Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeita koskeviin koordinointitehtäviin yhteistyöalueilla, VN/23778/2021). Tämä haku oli yhteistyöaluetasoinen ja kohdistettu yliopistollisille sairaanhoitopiireille. Haettavana oli yhteensä 12,5 milj. euroa (omarahoitusosuus 20 %). Tästä hakemuksesta neuvoteltiin yhteistyöalueen maakuntien hankkeiden kanssa.

Kyseisen yhteistyöalueen hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä hyvinvointialueiden kanssa alueellista psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa, arviointia ja osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjujen kokonaisuuksia, ns. keskittämisasetuksen (VNa 582/2017) mukaisesti.

Hanke tukee hyvinvointialueita toteuttamaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tavoitteita psykososiaalisten menetelmien osalta: mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin lisääminen, psykososiaalisten hoitojen parempi saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus, mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin lisääminen, hoidon laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, psykososiaalisten palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden kehittäminen ja kustannusten nousun hillintä.

Keskittämisasetuksen mukaisesti nyt haettavan valtionavustuksen tavoitteena on erityisesti:

1. Parantaa perustason psykososiaalisiin hoitoihin pääsyä kaikilla ikäluokilla, 2. Tukea perustasolle soveltuvien, näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa yleisimpien lievien ja keskivaikeiden mielenterveys- ja päihdehäiriöiden varhaisen hoitoon ja 3. Vakiinnuttaa perusterveydenhuollon ja lasten- ja nuorten peruspalvelut kattava yhteistyörakenne, joka tukee mielenterveyden oireiden ja häiriöiden tunnistamista ja hoitoa sekä menetelmien ylläpitämistä.

Hankkeen tavoitteiden toteutumiseksi ja niiden jatkuvuuden turvaamiseksi tarvitaan toimenpiteitä ja yhteistyörakenteet: kansallisesti yliopistosairaaloiden kesken, yhteistyöalueella sekä hyvinvointialueilla.

Taysin erityisvastuualueella (vuodesta 2023 alkaen yhteistyöalue) psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto perustuu Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan alueellisiin Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeiden täydennyshakemuksiin kirjattuihin alustaviin yhteistyösuunnitelmiin, joita tarkennettiin PsySos -hankkeen valtionavustushakemukseen. Lisäksi hyödynnetään erva-alueeseen kuuluvien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian erikoisalojen yhteistoimintaa, tarkoituksenaan levittää ja tukea ylimaakunnallisesti vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien käyttöä.

Hanke päättyy vuoden 2023 lopulla eli on ajallisesti synkronoitu Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen täydennyshaun kanssa. Hankeavustushakemus 1 912 000 euron kustannusarviolla (valtionavustus 80%) jätettiin poikkeuksellisen lyhyen valmisteluajan jälkeen sosiaali- ja terveysministeriöön 4.11.2021. Omarahoitusosuus (2022: 148 350€ ja 2023: 148 350€) on anottu katettavaksi PSHP:n keskitettyjen kehittämishankkeiden määrärahoista. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri toimii hakukriteerien mukaisesti hankkeen hakijana ja hallinnoijana. Vuoden 2023 alusta hankkeen hallinnointi siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi edellä esittelytekstissä kuvatun ja STM:lle toimitetun valtionavustushakemuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).