Hallitus, kokous 22.11.2021 10.01 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 147 Tuomi Logistiikka Oy:n ja Kanta Logistiikka Oy:n fuusio

5877/2021

Valmistelija

  • Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pshp.fi

Perustelut

Tausta

Tuomi Logistiikka Oy (Tuomi) ja Kanta Logistiikka Oy (Kanta) ovat julkisyhteisöomistajilleen logistisia tukipalveluita tuottavia sidosyksikköjä. Yhtiöiden toimiala on logistiikkapalveluiden, kuten varastoinnin, kuljetusten sekä asiakkaan tiloissa tuotettavan sisälogistiikan osalta sama, mutta Tuomi Logistiikka tarjoaa asiakkailleen lisäksi laajamittaisemman hankintapalvelun sekä henkilöliikennepalveluita. Poikkeuksena Tuomi Logistiikasta, Kanta Logistiikka toimittaa lisäksi infran tuotteistoja Hämeenlinnan kaupunkirakenteelle ja vesiyhtiölle, HS-Vesi Oy:lle. 

Yhtiöiden asiakkaita ovat alueensa sairaanhoitopiirit ja jäsenkunnat sekä edellä mainittujen omistamat yhtiöt ja säätiöt. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen välillä on jo nyt tiivistä yhteistyötä perustuen Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien yhteisen erityisvastuualueen toimintaan, yhteishankintaan Tuomi Logistiikan toimesta sekä molemmilla alueilla toimivien muiden yhteisomistuksessa olevien sidosyksikköyhtiöiden kuten Sydänsairaalan, Fimlabin ja Tekonivelsairaala Coxan toimintaan. Uusimpana yhteistyömuotona on Tays Kehitysyhtiö, jonka kanssa kumpikin yhtiö tekee yhteistyötä muun muassa yhteishankintojen kehittämisen merkeissä.

Toiminnan yhdistämisen mahdollisuudet

Logistiikkapalveluiden tuottavuuden kehittäminen pohjautuu pitkälti volyymien kasvattamiseen, nimikkeiden harmonisointiin sekä varastointipisteiden ja pysähdysten vähentämiseen. Merkittävimmät synergiahyödyt perustuvat alle tunnin ja alle 100 km:n etäisyydellä toisistaan sijaitsevien logistiikkakeskusten yhdistämiseen, päällekkäisten tietojärjestelmien ja hallintokulujen karsimiseen sekä tehokkaampien toiminnanohjausratkaisujen käytön laajentamiseen. 

Yhtiöiden sopimuskanta, joilla asiakkaille toimitettavat tarvikkeet hankitaan, on pääsääntöisesti jo nyt lähes yhtenäinen, koska se pohjautuu Tuomi Logistiikan tuottamiin erityisvastuualueen yhteishankintoihin. Tuotteiston sekä hankintakanavien yhtenäistäminen on siksi helpointa ja nopeimmin säästöjä tuovaa muutosta. Yhtenäiset toimintamallit, tuotteisto ja myöhemmässä vaiheessa yhtenäiset järjestelmät mahdollistavat myös palvelun laadun toimintavarmuuden ja asiakasrajapinnassa tuotettavien ratkaisujen varmistamisen ja kehittämisen paremmin. Tuotteiston yhtenäistämisestä hyötyvät myös hoitohenkilökunta ja heidän suorittamat hoitotoimenpiteet, koska yli sairaanhoitopiirien rajojen tapahtuva konsultointi yksinkertaistuu, kun käytössä on samat tuotteistot ja välineet. 

Aikataulu ja vaikutukset asiakkaille 

Fuusio on tarkoitus toteuttaa siten, että fuusioitunut yhtiö aloittaa toimintansa heinäkuussa v. 2022. 

Välittömästi fuusion jälkeen palveluita tuotetaan samoin sopimusehdoin ja hinnoittelun mukaisesti kuin aiemminkin, mutta palveluista vastaava yhtiö on Tuomi Logistiikka Oy. Heinäkuun v. 2022 ja joulukuun v. 2023 välisenä aikana toteutetaan vaiheittain toimintojen yhdistäminen, yhtenäisten järjestelmien käyttöönotto, koulutukset sekä mahdolliset muut logistiset muutokset. 

Yhdistymisen hyödyt realisoituvat asiakkaille kokonaisuudessaan v. 2024 alusta alkaen, jolloin hinnoittelu yhdistetään ja kaikki uudet toimintamallit on otettu käyttöön. Yhdistyminen tuottaa Kanta-Logistiikan entisille asiakkaille noin 0,65 M€:n ja Tuomi Logistiikan entisille asiakkaille noin 0,45-0,9 M€:n vuotuisen kustannussäästön.

Omistusjärjestelyt

Tuomen keskeiset omistajat ovat Tampereen kaupunki (omistusosuus 50,2 %) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (omistusosuus 48,2 %). Kannan keskeiset omistajat ovat Hämeenlinnan kaupunki (omistusosuus 80,74 %) ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (omistusosuus 17,84 %). Molemmilla yhtiöillä on lisäksi useita muita omistajia, joiden omistusosuudet ovat pieniä.

Tuomen ja Kannan toiminta yhdistetään siten, että Kanta fuusioituu Tuomeen. Näin ollen fuusion jälkeen toiminnoista vastaa yksi yhtiö, Tuomi. 

Konsulttiyhtiö KPMG on tehnyt molemmista yhtiöistä arvonmäärityksen, jonka mukaisesti Tuomen ja Kannan nykyisten omistajien osuudet jakaantuvat fuusion jälkeen Tuomessa. Fuusion jälkeen Tuomen nykyiset omistajat omistavat 87,9 % ja Kannan nykyiset omistajat 12,1 % Tuomesta. Tampereen kaupungin omistusosuus fuusion jälkeen olisi noin 44 % ja PSHP:n noin 42 %. Fuusion toteuttamiseksi Tuomen osakkeet splitataan osana prosessia, mutta tämä ei vaikuta omistussuhteisiin.  

Kannan omistajat järjestelevät omistusta Kannassa ennen fuusiota siten, että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä tulee Kannan isoin omistaja ja sitä kautta merkittävämpi omistaja fuusion jälkeisessä Tuomessa.

Mikäli fuusio hyväksytään, valmistellaan Tuomelle uusi osakassopimus, jossa varmistetaan Kanta-Hämeen alueen mahdollisuus ohjata yhtiötä myös hallituksessa.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  •    hyväksyä Tuomi Logistiikka Oy:n ja Kanta Logistiikka Oy:n fuusio siten, että omistus jakaantuu edellä mainitulla tavalla yhtiöiden arvonmääritysten mukaisesti 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12  3.krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.