Hallitus, kokous 22.02.2021 10.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Fimlab Laboratoriot Oy:tä koskevan osakassopimuksen uudistaminen

2274/2020

Valmistelija

  • Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pshp.fi

Perustelut

Fimlab Laboratoriot Oy:n osakassopimus on laadittu alun perin vuonna 2011 Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien sekä yhtiön välillä. 

Sittemmin yhtiön omistuspohja on laajentunut siten, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tullut yhtiön osakkaaksi ja liittynyt osakassopimuksen osapuoleksi vuonna 2014 tehdyllä liittymissopimuksella, ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on vastaavasti liittynyt sen osapuoleksi vuonna 2018 tehdyllä liittymissopimuksella. 

Edellä mainittujen pääosakkaiden ohella yhtiöön ovat tulleet pienemmillä omistusosuuksilla pienosakkaiksi Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä NordLab-liikelaitoskuntayhtymä. Pienosakkaat ovat vuonna 2018 liittyneet osakassopimuksen osapuoliksi allekirjoittamalla liittymis- ja muutossopimuksen. 

Sopimuksella, jonka Vaasan sairaanhoitopiiri on osaltaan allekirjoittanut vuonna 2020, on sovittu Vaasan sairaanhoitopiirin osakemäärän kasvattamisesta ja sen aseman muuttumisesta yhdeksi yhtiön pääosakkaaksi sekä siihen liittyvistä muutoksista osakassopimukseen.

Edellä mainitut aikaisempi osakassopimus ja liittymissopimukset on tallennettu Viksun sähköiselle alustalle oheismateriaaliksi.

Edellä kuvatusta yhtiön omistuspohjan laajentumisesta johtuen yhtiön osakassopimus useine liittymis- ja muutossopimuksineen on muodostunut laajaksi dokumentiksi, jonka teksti on paikoin vaikeasti tulkittavaa ja eräin osin myös vanhentunutta.  

Yhtiö on valmistellut liitteenä olevan osakassopimuksen päivityksen pääosakkaiden antamien linjausten mukaisesti. Uudessa sopimuksessa korostuu yhtiön asema omistajiensa sidosyksikkönä sekä tämän edellyttämä hallintomalli. Pienosakkaiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin muutoksilla ei ole vaikutusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • hyväksyä Fimlab Laboratoriot Oy:tä koskevan osakassopimuksen,
     
  • valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään siihen vähäisiä muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin.