Hallitus, kokous 22.08.2022 10.30 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 PSHP:n irtaimen taidekokoelman luovuttaminen Tays Tukisäätiölle

10216/2022

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi
 • Maria Toivakka, Lakimies, Maria.Toivakka@pshp.fi

Perustelut

Raimo Anttilan taiderahasto on perustettu valtuuston päätöksellä 2.6.1995. Taiderahasto on muutettu hallituksen päätöksellä 19.1.1999 Raimo Anttilan taidetoimikunnaksi. Taidetoimikunnan tehtäväksi on hallituksen päätöksessä määritelty vuosittainen taideteosten hankinta eri sairaaloihin määrärahojen puitteissa. Taidetoimikunta osallistuu investointihankkeisiin kuuluvien taideteosten valintaprosessiin.

Kokoelma voidaan rinnastaa pienen taidemuseon kokoelmaan. Kokoelmasta voidaan erottaa ns. irtaimet teokset kuten taulut ja veistokset ja ns. hankalasti siirrettävät teokset. Hankalasti siirrettävillä teoksilla tarkoitetaan tässä teoksia, jotka on kiinnitetty kiinteästi maapohjaan tai suunniteltu ja sijoitettu sairaalan rakennusten rakenteisiin.

Taidetoimikunta on tarkastellut vuoden 2020 aikana sairaanhoitopiirin taidekokoelman nykytilaa ja tulevaisuutta. Kokoelman hoitoon, hyödyntämiseen ja kartuttamiseen ei nykytilassa ole käytettävissä riittävästi resursseja eikä asiantuntemusta. Taidetoimikunta on ehdottanut kokoelman luovuttamista tarkemmin määriteltävin ehdoin sairaanhoitopiirin konserniin kuuluvalle Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:lle (jäljempänä Tays tukisäätiö). 

Taidekokoelman tulevaisuutta on käsitelty alustavasti sairaanhoitopiirin hallituksen infossa helmikuussa 2021 ja iltakoulussa marraskuussa 2021 sekä Tays tukisäätiön hallituksessa tammikuussa 2021. Taidetoimikunta sai toimeksiannon jatkaa asian valmistelua tarkemmilla selvityksillä. Liitteenä on hallituksen iltakoulussa 18.11.2021 ollut esitys kokoelman siirrosta Tays tukisäätiölle.

Taidetoimikunta on hankkinut keväällä 2021 kokoelmasta päivitetyn arvon määrityksen Hannu Soiniselta. Teosten yksilöinti on liitteenä olevassa Soinisen laatimassa yhteenvedossa. Liitteeseen on erikseen merkitty ns. hankalasti siirrettävät teokset.

Kokoelman luovutukseen liittyvistä juridisista reunaehdoista tilattiin asianajotoimisto Suomen Hankintajuristit Oy:ltä selvitys, jonka mukaan kokoelman luovuttamiseen Tays tukisäätiölle ei tukisäätiöstä käytettävissä olevien tietojen perusteella liity veroseuraamuksia. Tukisäätiön säännöt mahdollistaisivat taidekokoelman vastaanottamisen.

Sopimus Raimo Anttilan taidekokoelman luovuttamisesta Tays tukisäätiölle on liitteenä. Luovutus koskee vain ns. irtainta teoskokoelmaa. Ns. hankalasti siirrettävät teokset jäävät edelleen sairaanhoitopiirin omistukseen ja siirtyvät irtaimena omaisuutena hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Kyse ei ole sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 39 §:ssä tarkoitetusta merkittävästä sopimuksesta, joka edellyttäisi hyvinvointialueen suostumusta.

Tukisäätiön hallitus on 27.1.2022 päättänyt Raimo Anttilan irtaimen teoskokoelman vastaanottamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja, Juhani.Sand@pshp.fi

Hallitus päättää

 • luovuttaa Raimo Anttilan taidetoimikunnan irtaimen teoskokoelman Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:lle (Tays tukisäätiö) liitteenä olevan sopimuksen ehdoin,
   
 • sitoutua avustamaan Tays tukisäätiötä irtaimen kokoelman hoidossa sopimuksessa määritellyin tavoin,
   
 • valtuuttaa hallintojohtajan tekemään tarkennuksia liitteenä olevaan sopimukseen ja sen liitteisiin sekä allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hallitus päätti

 • luovuttaa Raimo Anttilan taidetoimikunnan irtaimen teoskokoelman Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:lle (Tays tukisäätiö) liitteenä olevan sopimuksen ehdoin,
   
 • sitoutua avustamaan Tays tukisäätiötä irtaimen kokoelman hoidossa sopimuksessa määritellyin tavoin,
   
 • valtuuttaa hallintojohtajan tekemään tarkennuksia liitteenä olevaan sopimukseen ja sen liitteisiin sekä allekirjoittamaan sopimuksen.

Esteellisyys

 • Hallituksen jäsenet Henri Backman, Leena Kostiainen, Pekka Järvinen, Harri Vuorenpää ja Yrjö Schafeitel sekä vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juhani Sand ja vs. talousjohtaja Mikko Hannola ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Anneli Taina tämän pykälän käsittelyä varten. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12  3.krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.