Hallitus, kokous 23.05.2022 09.01 Hybridi (Tammerkoski tai Teams)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Testamenttilahjoitus

6529/2022

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Tampereen yliopistollinen sairaala on saanut testamenttilahjoituksen,​ joka on 20.4.2022 laaditun perukirjan mukaan arvoltaan yli 100 000 euroa. Hallitus on 21.11.2017 (§ 183) päättänyt,​ että se käsittelee yli 100 000 euron lahjoitukset.

Perinnönjättäjän 25.10.2011 allekirjoittama testamentti on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi. Testamentti ja perukirja ovat liitteenä (salassa pidettävät).

KPMG Oy Ab on sairaanhoitopiirin toimeksiannosta edustanut sairaanhoitopiiriä kuolinpesän selvittämisessä ja perinnönjaossa. KPMG on laatinut testamentin tulkinnasta muistion, joka on liitteenä (salassa pidettävä).

Muistiosta ilmenevin perusteluin KPMG:n suositus on, että hallitus tulkitsee sairaanhoitopiiriä koskevan testamenttimääräyksen tarkoittavan rahoja, jotka kuolinpesässä ovat jäljellä pesänselvityksen jälkeen. Tämän tulkinnan voidaan arvioida parhaiten vastaavan testamentin tekijän todennäköistä tarkoitusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • ottaa kiitollisuudella vastaan testamenttilahjoituksen,
     
  • tulkitsee testamenttimääräystä siten, että testamentilla on tarkoitettu testamentata sairaanhoitopiirille kuolinpesässä pesänselvityksen jälkeen jäljellä olevat rahat,
     
  • valtuuttaa hallintojohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan sairaanhoitopiiriä testamentin tulkintaan sekä testamenttilahjoituksen vastaanottamiseen ja hoitamiseen liittyvissä toimenpiteissä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12  3.krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.