Hallitus, kokous 23.08.2021 10.21 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Tarkastuslautakunnan jäsenten vaali

4465/2021

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Kuntayhtymän hallintosäännön 8 §:ssä määrätään, että tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Koska tarkastuslautakunnassa on seitsemän varsinaista jäsentä ja varajäsentä, tulee edellä mainitun tasa-arvolain kiintiöperiaatteen mukaan jäsenistä ja varajäsenistä olla vähintään kolme naista ja miestä.

Kuntalain 58 §:n mukaan kuntayhtymän toimielimen kokoonpano valtuustoa lukuun ottamatta on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaan.

Kuntayhtymän jäsenkuntien osalta on laadittu yhteenveto puolueiden ja muiden ryhmittymien kesäkuussa 2021 suoritetuissa kunnallisvaaleissa saamista äänimääristä ja sen pohjalta kunnallisvaalilaissa säädettyä suhteellisuusperiaatetta noudattaen laskelma tarkastuslautakunnan paikkajakautumasta, joka on liitteenä.      

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan kuntayhtymän tilikausien 2021-2022 hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.                                       

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan toimikauttaan vastaavien vuosien 2021 - 2022 hallinnon ja talouden tarkastusta varten seitsemän jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,
     
  • esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee edellä mainituksi toimikaudeksi tarkastuslautakunnalle sen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).