Hallitus, kokous 23.08.2021 10.21 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Valtuuston kokouksesta tiedottaminen

4462/2021

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Valtuuston työjärjestyksen 9 §:ssä määrätään, että valtuuston kokouksesta on annettava vähintään 14 päivää ennen kokousta yleisesti tieto kuntayhtymän verkkosivuilla.

Työjärjestyksen 13 §:n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan edellä mainitun lisäksi niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan tiedottaa.

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksisä muuta johdu.

Esitetään, että valtuuston kokouksista tiedotetaan vain sairaanhoitopiirin verkkosivustolla ”Viralliset ilmoitukset” –nimisellä sivulla osoitteessa www.pshp.fi

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • esittää valtuustolle, että valtuuston kokouksesta ilmoitetaan sairaanhoitopiirin ilmoitustaululla, joka on yleisessä tietoverkossa ”Viralliset ilmoitukset” –nimisellä sivulla osoitteessa www.pshp.fi

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).