Hallitus, kokous 23.08.2021 10.21 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Valtuuston vaalilautakunnan jäsenten vaali

4463/2021

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Valtuuston työjärjestyksen 29 §:ssä määrätään vaalilautakunnasta seuraavaa:

"Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme (3) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä."

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää valita keskuudestaan valtuuston vaalilautakuntaan toimikaudekseen kolme jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtainen varajäsen,
     
  • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää valita jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).