Hallitus, kokous 24.01.2022 10.01 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Pysyvien vastaavien ohje ja poistosuunnitelma

410/2022

Valmistelija

  • Mikko Hannola, Laskentapäällikkö, Mikko.Hannola@pshp.fi
  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilintarkastajat ovat suositelleet vuoden 2020 tilinpäätöksen tarkastelun yhteydessä, että pysyvien vastaavien kirjaamisesta laaditaan erillinen ohje. Pysyvien vastaavien laskentaohjeen tarkoituksena on antaa tarkentavat ohjeet kirjanpitolainsäädännön sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden soveltamisesta sairaanhoitopiirin kirjanpitoon ja talousarvioon siltä osin, kuin ne koskevat pysyvien vastaavien erien käsittelyä ja suunnitelman mukaisia poistoja.

Sairaanhoitopiirin taseessa pysyviin vastaaviin kuuluvat hankintahinnaltaan vähintään 10 000 euron arvoiset aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä erikseen luovutettavissa olevat oikeudet, jotka tulon tuottamisen tarkoituksesta riippumatta vaikuttavat tuotannontekijöinä vähintään kolmen tilikauden ajan. Tämän rajan alittavat hankinnat kirjataan kuluksi kuluvana vuonna, vaikka niiden odotetaan tuottavan tuloa tai ne ovat palvelutuotannon käytössä useamman tilikauden aikana.

Ohjeen yhteydessä esitetään päätettäväksi myös uusi poistosuunnitelma. Siinä esitetyllä kliinisten sairaalarakennusten poistoajan muutoksella pyritään yhtenäistämään sairaanhoitopiirien poistoaikoja. Pääosassa yliopistosairaanhoitopiireissä on sairaalarakennusten poistoaika 30 vuotta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä se on ollut 25 vuotta. Uusi esitetty sairaalarakennusten poistoaika kuvaa sairaanhoitopiirin kokemusten mukaan myös paremmin sairaalarakennusten todellista käyttöaikaa.

Voimassa oleva poistosuunnitelma on liitteenä. Vuoden 2022 alussa voimaan tulevaksi esitetty laskentaohje ja poistosuunnitelma liitteineen on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan pysyvien vastaavien laskentaohjeen ja poistosuunnitelman käyttöön otettavaksi 1.1.2022 alkaen. 

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).