Hallitus, kokous 24.01.2022 10.01 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hoitotyön johtajan varahenkilöiden nimeäminen 

7791/2021

Valmistelija

 • Raija Ruoranen, HR-johtaja, Raija.Ruoranen@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hoitotyön johtajan varahenkilöjärjestelystä määrätään hallintosäännössä (12§). Sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilönä toimii johtajaylilääkäri tai hallituksen määräämä muu viranhaltija. Varahenkilön tehtävänä on hoitaa sairaanhoitopiirin johtajan tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen. Johtajaylilääkärin varahenkilönä toimii hallintoylilääkäri tai hallituksen määräämä muu sairaanhoitopiirin ylilääkäri. Hoitotyön johtajan varahenkilönä toimii hallituksen määräämä sairaanhoitopiirin ylihoitaja.

Esitetään, että sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilönä toimii johtajaylilääri ja toisena varahenkilönä hoitotyönjohtaja. Lisäksi esitetään, että johtajaylilääkärin varahenkilönä toimii hallintoyliläkääri ja toisena varahenkilönä toimialuejohtaja Hannu Päivä ja kolmantena varahenkilönä toimialuejohtaja Heli Leppikangas.  Hoitotyön johtajan varahenkilöksi esitetään ylihoitaja Kaija Leinoa ja toiseksi varahenkilöksi arviointiylihoitaja Tiina Kortteistoa. Edellä manittujen suostumukset on saatu tehtäviin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • nimetä sairaanhoitopiirin johtajan toiseksi varahenkilöksi hoitotyönjohtajan,
   
 • nimetä johtajaylilääkärin toiseksi varahenkilöksi toimialuejohtaja Hannu Päivän ja kolmanneksi varahenkilöksi toimialuejohtaja Heli Leppikankankaan,
   
 • nimetä hoitotyön johtajan varahenkilöksi ylihoitaja Kaija Leinon ja toiseksi varahenkilöksi arviointiylihoitaja Tiina Kortteiston,
   
 • merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan ja johtajaylilääkärin ensimmäiset varahenkilöt.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12  3.krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.