Hallitus, kokous 24.01.2022 10.01 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Työnantajan edustajat työsuojelutoimikunnassa

6023/2020

Valmistelija

  • Raija Ruoranen, HR-johtaja, Raija.Ruoranen@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin työsuojelun toimikaudesta on sovittu toimikaudelle 2021 - 2025. Valtakunnallinen Työsuojelutyön yhteistyöryhmä (Tyry) on hyväksynyt toimikauden pidennyksen vuoteen 2025 asti. Sen avulla päästään toimikausien valtakunnalliseen jaksotukseen.

Sairaanhoitopiirin työnantajan ja työntekijöiden välisessä yhteistoiminta-asiakirjassa määritellään työsuojelutoimikunnan kokoonpano. Työsuojelutoimikuntaan kuuluu viisi työnantajan edustajaa ja yhdeksän henkilöstön edustajaa. Työnantajan edustajat nimeää hallitus.

Hallitus on päättänyt vuosien 2021-2025 kokoonpanosta 14.12.2020 (§170). Työsuojelutoimikunnan varajäsenistä Mikael Leppilahti (toimialue 2) ei ole enää sairaanhoitopiirin tehtävissä ja Kari Nieminen (toimialue 4) on siirtynyt muihin tehtäviin. Mikael Leppilahden tilalle esitetään nimettäväksi toimialuejohtaja Jarno Riikonen (Arto Rannan varajäsen) ja Kari Niemisen tilalle esitetään nimettäväksi toimialuejohtaja Marja-Leena Lähdeaho (Raija Ruorasen varajäsen). Tehtäviin on molempien suostumus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • nimetä sairaanhoitopiirin työsuojelutoimikuntaan toimikaudelle 2022 – 2025 työnantajan edustajina
     
    • varajäseneksi toimialuejohtaja Jarno Riikosen toimialueelta 2  (Arto Rannan varajäsen) 
    • varajäseneksi toimialuejohtaja Marja-Leena Lähdeahon toimialueelta 4 (Raija Ruorasen varajäsen)

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12  3.krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.