Hallitus, kokous 24.02.2020 10.10 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrisen (sairaala)hoidon ja Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen integraatio

1496/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hanna-Mari Alanen, Hanna-Mari.Alanen@pshp.fi

Perustelut

Aikuispsykiatrisen avohoidon ja sairaalahoidon integraatiosta on keskusteltu Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sotejohdon yhteisissä kokouksissa,​ Pirkanmaan maakuntavalmistelussa sekä Pirkanmaan kuntajohtajien kokouksessa. Kokouksissa on esitetty, että käynnistetään valmistelu integraation toteuttamiseksi siten, että aloitetaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin aikuispsykiatrian integraatiosta. Hanketta on valmisteltu osana maakuntauudistusta, mutta sote -uudistuksen muuttuneen tilanteen takia ei ole tiedossa maakuntavalmistelun osallistumisesta.  Mikäli maakuntavalmistelu osallistuu jatkossa hankkeeseen, neuvotellaan sen rahoitusosuudesta ja se vaikuttaa Tampereen kaupungin ja sairaanhoitopiirin maksuosuuksiin.

Aikuispsykiatrisen avohoidon ja sairaalahoidon integraatiota valmistellaan kokonaisuutena, johon ensimäisessä vaiheessa osallistuvat Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Integraatiohankkeesta informoidaan muita Pirkanmaan kuntia kuntajohtajien ja sosiaali-​ ja terveysjohtajien sekä tilaajarenkaiden ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin pääneuvottelijoiden kokouksissa. Jatkossa hanke koskee koko Pirkanmaata.

Integraation perusteena on tarpeen mukaisten mielenterveys-​ ja päihdepalvelujen saatavuuden parantaminen sekä hoitoketjujen toimivuuden varmistaminen. Pyrkimyksenä on sekä avohoidon ensisijaisuuden vahvistuminen että sairaalahoidon toteutumisen varmistuminen. Tavoitteena on parantaa hoitoketjujen toimivuutta ja hoitoprosessien vaikuttavuutta sekä asiakaslähtöisyyttä. Psykiatria on pitkään kuulunut rekrytointihaasteelliseen erikoisalaan ja erityisesti psykiatripula on ollut merkittävä. Tampereen lääketieteellisen tiedekunnan vastuulla on sekä lääkäreiden peruskoulutus että psykiatrian erikoislääkärikoulutus. Integraatio mahdollistaa koulutusvastuun toteuttamisen ja henkilöstöresurssien järkevän käytön niin,​ että rekrytointihaastetta voidaan pidemmällä aikavälillä helpottaa. Yhteinen näkemys toiminnan kehittämisen tavoitteista luodaan valmisteluprosessin aikana. Tuleva toiminnallinen uudistus kannattaa pääosin jättää uuden organisaation tehtäväksi. Keskeistä on saada hanke oikeaan suuntaan riittävän nopeasti. Ehdotuksena on,​ että konsulttituella laaditaan visio,​ vaihtoehtoisten mallien riskianalyysi,​ yhteiset tavoitteet,​ projektisuunnitelma ja viestinnän periaatteet ja -​suunnitelma.

Tekninen toteutus hyötyy Hatanpään fuusion kokemuksista. Henkilökunnan mukaanotto ja viestintä ovat keskeisiä. Lukuisia yksityiskohtia on helpompi ratkoa,​ jos periaatteet ja tavoitteet ovat kirkkaat. Integraation yksityiskohtia valmistellaan alaryhmissä,​ joita olisivat palvelutoiminta-​,​ talous-​,​ henkilöstö-​,​ hallinto-​,​ viestintä-​,​ tila-​,​ tukipalvelu-​ ja ICT-​ryhmät,​ jotka tarvittaessa voivat perustaa alaryhmiä. Projektiryhmä kokoaa alaryhmien työskentelyn ja huolehtii aikataulun pitämisestä. Projektiryhmän puheenjohtaja vie talousarvioivaikutteiset kysymykset linjattavaksi hankkeen johtoryhmään,​ jona toimisi Tampereen kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteinen sote johdon yhteistyöryhmä.

Konsulttipalvelut on suunniteltu hankittavaksi Fraxinus Cnsulting Oy:ltä. Konsultteina toimisivat Samuli Saarni ja Timo Vähämurto,​ jotka ovat olleet mukana viemässä läpi vastaavaa Turun kaupungin ja Varsinais-​ Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian integraatiota. Lisäksi hyödynnetään tuoreita ja vastaavan kokoluokan muita integraatiokokemuksia.

Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mielenterveys-​ ja päihdepalvelujen yhteenlasketut toimintakulut olivat vuonna 2018 yhteensä 102 699 te,​ josta Tampereen mielenterveys-​ ja päihdepalvelujen osuus oli 35 157 te,​ Tampereen ostopalvelujen 22 935 te sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin  44 607 te. Henkilöstöä Tampereen kaupungin mielenterveys-​ ja päihdepalveluissa on 371 ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrialla 503,​5.

Valmisteluhankkeen rahoitus esitetään jaettavaksi Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kesken. Maakuntavalmistelun osallistuminen rahoitukseen riippuu siitä, osallistuuko se jatkossa hankkeeseen.

Hankkeessa toimii 50 %:n työpanoksella Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asettama koordinointipäällikkö,​ muu valmistelu tehdään oman työn ohella. Tavoitteena on integraation toteutuminen vuoden 2020 alusta alkaen. Valmistelun käynnistämistä on käsitelty Tampereen kaupunginhallituksen kokouksessa 4.3.2019 (§ 91). Projektin etenemisestä raportoidaan säännöllisesti Tampereen kaupunginhallitukselle sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitukselle.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • käynnistää aikuispsykiatrisen avohoidon ja sairaalahoidon integraation ensimmäisen vaiheen valmistelun esittelytekstin mukaisesti aloittaen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin aikuispsykiatrian integraatiosta.


Kokouskäsittely
Esittelijä teki asian esittelytekstiin seuraavat muutokset:

Viidennen kappaleen viimeinen lause poistetaan. Poistettava lause kuuluu seuraavasti: "Hallitukset nimeävät ohjausryhmän edustajansa kuten HASA-Tays -projektissa"

Kuudennessa kappaleessa oleva yrityksen nimi "Public Value Oy" korjataan nimeksi Fraxinus Consulting Oy

Kahdeksannen kappaaleen kaksi ensimmäistä lausetta poistetaan. Poistettavat lauseet kuuluvat seuraavasti "Jatkoyhteistyöstä Public Value Oy:n  kanssa laaditaan puitesopimus tuntipohjaisesti. Myöhemmän vaiheen konsulttituki koskee psykiatriaspesifejä osia sekä hankkkeen synnergioita muihin hankkeisiin"

Päätös

Hallitus päätti

 • käynnistää aikuispsykiatrisen avohoidon ja sairaalahoidon integraation ensimmäisen vaiheen valmistelun esittelytekstin mukaisesti aloittaen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin aikuispsykiatrian integraatiosta esittelijän tekemin muutoksin.

Esteellisyydet
Ilpo Sirniö, Olga Haapa-aho, Anneli Taina ja Sinikka Torkkola ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

 

Valmistelija

Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri, Kari-Matti.Hiltunen@pshp.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrisen sairaalahoidon yhdistymisen valmistelua on käsitelty Tampereen kaupunginhallituksen kokouksissa 4.3.2019 ja 3.6.2019 sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa 25.3.2019 § 25. Projektin etenemisestä raportoidaan säännöllisesti Tampereen kaupunginhallitukselle sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitukselle. Yhdistämishankkeen visioksi on asetettu, että pirkanmaalaisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus, laatu ja resurssit turvataan pitkälle tulevaisuuteen yhdistämällä avo- ja sairaalahoito sekä etenemällä kohti maakunnallista kokonaisuutta.

Hankkeen tavoitteena on helpottaa avohoitopainotteisten, asiakaslähtöisten palveluketjujen rakentamista yhdistämällä avo- ja sairaalahoito samaan organisaatioon, vahvistaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistä, monipuolistaa palvelutarjontaa ja helpottaa rekrytointeja keräämällä alan osaaminen yhteen sekä turvata Pirkanmaan mielenterveys ja päihdepalvelujen saatavuus, laatu ja resurssit tulevaisuudessa etenemällä kohti maakunnallista sote-yhteistyötä.

Hankkeelle on 26.4.2019 määritelty johto- ja projektirakenne Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöryhmässä, joka toimii projektin johtoryhmänä sekä ohjausryhmänä. 

Hankkeen projektiryhmän muodostavat eri alatyöryhmien puheenjohtajat, Tampereen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osoittamat projektipäälliköt, henkilöstön edustajat sekä operatiivisen johdon edustajat. Projektiryhmän puheenjohtajana toimii Tampereen kaupungin hallintoylilääkäri Arto Lemmetty. Alatyöryhmiä on seitsemän: henkilöstö- ja hallinto, talous, ICT, palvelut, viestintä, tukipalvelut ja tilat. Alatyöryhmiin on nimetty henkilöstön edustajat sekä Tampereen kaupungista että Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä. Palvelut-alatyöryhmä jakaantuu kuuteen toiminnalliseen teemaryhmään; hoidon ohjanta ja lyhyet hoidot (sisältää yhdistetyn lähetekäsittelyn, perusterveydenhuollon yhteistyön, tutkimusjaksot, lyhyet hoidot alle 6 kk, terapiapalvelut ja yleissairaalapsykiatrian), psykoosipotilaiden hoito, päihdepotilaiden hoito, vanhuspsykiatria, mielialahäiriöiden hoito sekä tehostetut avohoidon palvelut. Teemaryhmiin on kutsuttu henkilökuntaa mahdollisimman laajasti mukaan, jotta kaikki kehittämismahdollisuudet ja -ideat saadaan tunnistettua ja otettua huomioon valmistelussa. Projektiryhmä, kaikki alatyöryhmät sekä osa teemaryhmistä ovat aloittaneet työskentelyn. Projektipäälliköt voivat käyttää puolet työajastaan projektin tehtäviin, kaikki muut toimivat oman toimensa ohella.

Hankkeen johtoryhmä on käsitellyt projektin etenemistä kokouksessaan 24.5.2019. Johtoryhmä ehdottaa, että integraatiovalmistelulle varataan alkuperäistä suunnitelmaa pidempi aika niin, Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluista mukaan tulevat osat liittyvät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian organisaatioon viimeistään 1.9.2020. Johtoryhmä halusi vähentää erityisesti ict-integraatioon liittyviä aikatauluriskejä ja lisätä mahdollisuuksia henkilöstön osallistumiselle uuden organisaation toimintatapojen kehittämisessä. Johtoryhmä linjasi myös, että teemaryhmien valmistelemia hoitoketjujen toimintaa sujuvoittavia toiminnallisia muutoksia pyritään ottamaan käyttöön jo ennen hallinnollista integraatiota. Edelleen johtoryhmä linjasi myös, että integraatiovalmistelun aikataulumuutoksesta huolimatta muiden Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien vaiheittaista mukaantuloa valmistellaan edelleen vuodelle 2021.

Jotta valmistelulle otettu lisäaika vähentää ntegraatioon liittyviä haasteita on tärkeää, että sitovat päätökset tehdään riittävän hyvissä ajoin ennen yhdistymisen teknistä toteuttamista. Monet integraatioon liittyvät toimenpiteet, joihin sisältyy riskejä (esimerkiksi henkilöstötietojen siirtäminen, taloushallinnon ja tietohallinnon ohjelmoinnit sekä kolmansien osapuolten sopimusten siirtämiseen liittyvien lupien hankkiminen) voidaan toteuttaa vasta, kun sitovat päätökset liikkeenluovutuksesta on tehty. Riittävän aikainen päätöksenteko mahdollistaa tilanteen selkeytymisen myös henkilöstön osalta ja edesauttaa sitä, että päätöksenteon ja yhdistymisen toteutumisen välinen aika voidaan hyödyntää täysimääräisesti toiminnan kehittämiseen. Integraatioon liittyvän päätöksenteon valmistelu vuoden 2019 aikana vähentää hankkeen riskejä ja helpottaa toiminnan kehittämistä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • että Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrisen sairaalahoidon integraation valmistelua jatketaan esitttelytekstin mukaisesti niin, että integraatio voidaan toteuttaa viimeistään 1.9.2020,
   
 • että yhdistymisen edellyttämä kauppakirja ja liikkeenluovutus valmistellaan siten, että järjestely voidaan hyväksyä Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimielimissä vuoden 2019 aikana.

Kokouskäsittely
Leena Mankkinen esitti, että päätösehdotukseen lisätään 3. ponneksi seuraavaa: "Syksyn 2019 aikana käynnistetään muiden jäsenkuntien kanssa keskustelu siitä, että mielenterveyspalvelut siirtyvät sairaanhoitopiirin toiminnaksi vuoden 2021 aikana"

Esa Mikkola ja Tuukka Liuha kannattivat Mankkisen esitystä. Mankkisen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Hallitus päätti

 • että Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrisen sairaalahoidon integraation valmistelua jatketaan esitttelytekstin mukaisesti niin, että integraatio voidaan toteuttaa viimeistään 1.9.2020,
   
 • että yhdistymisen edellyttämä kauppakirja ja liikkeenluovutus valmistellaan siten, että järjestely voidaan hyväksyä Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimielimissä vuoden 2019 aikana,
   
 • että syksyn 2019 aikana käynnistetään muiden jäsenkuntien kanssa keskustelu siitä, että mielenterveyspalvelut siirtyvät sairaanhoitopiirin toiminnaksi vuoden 2021 aikana.

Esteellisyys
Ilpo Sirniö, Anneli Taina ja Olga Haapa-aho ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Kokouskäsittely

 

 

Valmistelija

 • Hanna-Mari Alanen, Hanna-Mari.Alanen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatio – hanke on käynnistetty keväällä 2019 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen 25.3.2019 ja Tampereen kaupunginhallituksen 4.2.2019 päätöksillä. Projektiorganisaation perustaminen, valmistelun käynnistäminen ja strategiset tavoitteet on käsitelty Tampereen kaupunginhallituksessa 4.3.2019 ja sairaanhoitopiirin hallituksessa 25.3.2019. Hankkeen valmistelun väliraportti ja linjaukset valmistelun jatkosta on hyväksytty Tampereen kaupunginhallituksessa 3.6.2019 ja 9.12.2019 ja sairaanhoitopiirin hallituksessa 24.6.2019. Hankkeen johtoryhmä totesi kuitenkin kokouksessaan 23.10.2020 siirtää aikataulua vielä niin, että integraatio toteutuu kalenterivuoden vaihtuessa 1.1.2021. Tämä lisää valmisteluaikaa ja samalla vähentää mm. tietoteknisiin muutoksiin liittyvä aikatauluriskejä.

Hankkeen tavoitteena on helpottaa avohoitopainotteisten, asiakaslähtöisten palveluketjujen rakentamista yhdistämällä avo- ja sairaalahoito samaan organisaatioon, vahvistaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistä, monipuolistaa palvelutarjontaa ja helpottaa rekrytointeja keräämällä alan osaaminen yhteen sekä turvata Pirkanmaan mielenterveys ja päihdepalvelujen saatavuus, laatu ja resurssit pitkälle tulevaisuuteen etenemällä kohti maakunnallista sote-yhteistyötä. Hanke toteuttaa tuoretta THL:n maakuntaraporttia ja kansallista mielenterveysstrategiaa ja itsemurhien ehkäisyohjelmaa vuosille 2020-2030 (STM 2/2020) parantamalla palveluiden saatavuutta perustasolla, lisäämällä ammattilaisten mielenterveysosaamista ja vahvistamalla näiden ylläpitämiseksi tarvittavaa yhteistyörakennetta.

26.9.2019 kokouksessa johtoryhmä on linjannut integraation rajaukset valmistelun jatkamiseksi. Perusterveydenhuollon päihdeosaamisen vahvistamiseksi erikoissairaanhoidosta jalkautuva päihdetyö rajattiin integraation ulkopuolelle. Lisäksi linjattiin, että sopimus organisaatioiden välisistä yhteistyö-, kehitys- ja konsultaatiokäytännöistä sekä toiselle tuotettavista palveluista on hyväksyttävä integraation johtoryhmän ja/tai kaupunginhallituksen toimesta ennen integraation toteutumista. Huumehoidon ostopalvelujen osalta linjattiin tehtäväksi erillinen selvitys huhtikuun loppuun 2020 mennessä. Integraatioon mukaan tulisivat seuraavat yksiköt tai toiminnot:

 1. Psykiatria- ja päihdekeskus, sisältäen Ensiohjaus Ension
 2. Sarviksen psykiatrian yksikkö
 3. Psykiatrian poliklinikka maahanmuuttajille
 4. Syömishäiriöyksikkö
 5. Persoonallisuushäiriöyksikkö
 6. Tipotien psykiatrian yksikkö: psykoosityöryhmä ja nuorten aikuisten työryhmä
 7. Akuuttipsykiatrian poliklinikka
 8. Liikkuva psykiatrinen työryhmä, ml. psykiatrinen intensiiviyksikkö Topi
 9. Päiväsairaalat 1 ja 3
 10. Psykogeriatrinen poliklinikka ja kotikuntoutus
 11. Oriveden mielenterveys- ja päihdepalvelut: psykiatrian poliklinikka, päihdesairaanhoitaja, Vanamo

Osana valmistelua järjestettiin 5.2.2020 Paremmat mielenterveys- ja päihdepalvelut -otsikolla keskustelutilaisuus Tampereen kaupungin valtuustosalissa ja tilaisuus oli katsottavissa verkossa.

Projektin johtoryhmässä 23.10.2019 aikataulutettiin päätöksentekoa siten, että asiaa on käsitelty Tampereen kaupunginhallituksen kehittämiskokouksessa 9.12.2019. Hanketta on käsitelty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston seminaarissa ja Tampereen kaupunginvaltuuston iltakoulussa 17.2.2020. Valtuustoseminaarin taustamateriaaliksi jaettu perusteellinen hankkeen kuvaus on liitteenä.

Projektin johtoryhmässä 30.1.2020 hyväksyttiin valmistelun väliraportti ja hyväksyttiin turvatekniikan kustannukset sisältävät ICMT-muutoskustannukset vuodelle 2020. Jatkotyöskentelystä sovittiin, että liiketoiminnan kauppakirjaan laaditaan toiminnallinen liite, missä määritellään täsmällisesti ne tukipalvelut, jotka tarjotaan Tampereen kaupungin organisaatioon jääville palveluille.

Päätöksenteon osalta tavoitteena on, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto sekä Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyvät omilta osiltaan integraation toteutumisen 16.3.2020 kokouksissaan. Valtuuston ehdotetaan valtuuttavan hallituksen hyväksymään liiketoiminnan siirtoon liittyvät sopimukset viimeistään huhtikuun 2020 aikana. Näin integraation tekniselle toteutukselle jäisi riittävästi aikaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää esittää valtuustolle 

 • että valtuusto hyväksyy osaltaan esityslistan mukaisen liikkeenluovutuksen, jossa Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut siirretään osaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä,
   
 • että valtuusto valtuuttaa sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksymään liikkeenluovutusasiakirjat viimeistään huhtikuun 2020 aikana.


Kokouskäsittely
Tuukka Liuha esitti, että päätösehdotukseen lisätään 3. kohdaksi seuraavaa: "että valtuusto päättää, että psykiatrian integraation toteuttamiskustannukset kohdennetaan siihen mukaan lähteville jäsenkunnille käytönmukaisessa laskutuksessa".
Puheenohtaja totesi, että Liuhan muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

Hallitus päätti esittää valtuustolle

 • että valtuusto hyväksyy osaltaan esityslistan mukaisen liikkeenluovutuksen, jossa Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut siirretään osaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä,
   
 • että valtuusto valtuuttaa sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksymään liikkeenluovutusasiakirjat viimeistään huhtikuun 2020 aikana,
   
 • että valtuusto päättää, että psykiatrian integraation toteuttamiskustannukset kohdennetaan siihen mukaan lähteville jäsenkunnille käytönmukaisessa laskutuksessa.
   

Merkittiin, että projektipäällikkö Juha Ahosta kuultiin asiantuntijana kokouksessa. Ahonen poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Esteellisyys

 • Ilpo Sirniö, Olga Haapa-aho, Anneli Taina ja Sinikka Torkkola ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.