Hallitus, kokous 24.05.2021 09.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Etiikan edistämisrahastosta myönnettävä palkinto vuonna 2021

3062/2021

Valmistelija

  • Heikki Oksa, Heikki.Oksa@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan terveydenhuollon etiikan edistämisrahastosta palkitaan henkilöitä tai hankkeita, joiden voidaan katsoa edistäneen erityisesti eettisten näkökulmien esilletuomista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella ja Pirkanmaan väestön terveydenhuollossa. Rahastosta myönnettävästä palkinnosta päättää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus hoitoeettisen neuvottelukunnan esityksen perusteella. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Palkinto on myönnetty vuosittain.

Palkinnosta on tiedotettu aikaisempien vuosien käytännön mukaan potilas- ja kansanterveysjärjestöille, terveydenhuollon laitoksille ja muille terveydenhuoltoa lähellä oleville tahoille. Lisäksi palkinnosta on ilmoitettu Aamulehdessä. Ehdotuksia palkinnon saajiksi pyydettiin 5.4.2021 mennessä.

Ehdotuksia palkinnon saajiksia saatiin yhteensä viisi, joissa ehdotettiin kahta eri palkinnon saajaa (ehdottaja suluissa). Saapuneet ehdotukset on tallennettu oheismateriaaliksi sähköiselle kokousalustalle.

  • Nääsville ry (VATENK Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunta, Tampereen seudun Näkövammaiset ry, Tampereen kaupungin vammaisneuvosto ja Tampereen Reumayhdistys ry)
  • Pirkanmaan Omaishoitajat ry (Maarit Fagernäs)

Saapuneiden hakemusten lisäksi neuvottelukunnan kokouksessa 5.5.2021 tehtiin ehdotus, että palkinto myönnettäisiin Tampereen Icehearts -toiminnalle.  Neuvottelukunta kävi keskustelun ehdotuksista ja päätyi esittämään hallitukselle, että Pirkanmaan terveydenhuollon etiikan edistämisrahaston palkinto 2021 myönnetään Tampereen Icehearts -toiminnalle, palkinnon vastaanottajana Tampereen Icehearts ry.

Icehearts-toiminta alkoi pääkaupunkiseudulla vuonna 1996 yksityishenkilöiden käynnistämänä lasten ja nuorten pahoinvoinnin ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Toiminta on laajentunut 14 kaupunkiin, vuonna 2014 myös Tampereelle. Jääkiekko-, jalkapallo- ja salibandy-joukkueisiin valitaan lapset jo esikouluiässä tai alaluokilla yhdessä sosiaalitoimen, päiväkotien ja koulujen henkilökunnan kanssa. Lapset saavat turvallisen yhteisön ja aikuisen sekä onnistumisen kokemuksia. Joukkueiden vetäjät, kasvattajat, tukevat myös lasten koulunkäyntiä.

Sama joukkue on yhdessä 12 vuotta. Tampereella on 11 Icehearts-joukkuetta, joista kaksi on tyttöjoukkueita. Tampereen kaupunki tukee Tampereen Icehearts ry:n toimintaa. Yhteiskunnan tuella palkattujen kasvattajien lisäksi mukana on vapaaehtoisia. Lisäksi lahjoitusten avulla on voitu hankkia mm. urheiluvarusteita.

Icehearts-toiminnan myönteiset vaikutukset on todettu useassa selvityksessä ja tutkimuksessa. Toiminta on saanut suuren määrän huomionosoituksia ja palkintoja, mm. Unicefin Lasten oikeuksien vaikuttaja -palkinnon, Urheilugaalassa Vuoden kulttuuriteko urheilussa -huomionosoituksen, valittu Vuoden kasvattajaksi, saanut THL:n TERVE-SOS-palkinnon ja nimetty Vuoden Positiivisimmaksi Yhteisöksi.

Pitkäjänteisellä Icehearts-toiminnalla on voitu monella tavalla tukea mukana olevien lasten ja nuorten elämää ja hyvinvointia ja näin vähentää syrjäytymisen varaa. Kysymyksessä on merkittävä työ ennaltaehkäisevän lastensuojelun alueella. Toiminta on eettisesti korkealle arvostettavaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • myöntää Pirkanmaan terveydenhuollon edistämisrahastosta 5 000 euron palkinnon Tampereen Icehearts -toiminnalle.

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12  3.krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.