Hallitus, kokous 24.05.2021 09.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Oikaisuvaatimus, erikoislääkärin virka syövänhoidon vastuualueella

691/2021

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi
  • Vesa Koskinen, Palvelussuhdepäällikkö, Vesa.Koskinen@pshp.fi

Perustelut

Taysin toimialueella 2 syövanhoidon vastuualueella on ollut haettavana erikoislääkärin virka (numerotunniste 71). Virkaa haki määräaikaan mennessä neljä hakijaa. Hakemusyhteenveto on liitteenä (salassa pidettävä). Kaikki hakijat täyttivät viran kelpoisuusehdot ja kaikki hakijat haastateltiin.

Toimialuejohtaja on päätöksellään 1.4.2021 § 169 valinnut henkilön avoinna olleeseen erikoislääkärin virkaan. Valintapäätös on perustunut kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu henkilöhaastattelu, työkokemus sekä henkilön suorittamat koulutukset ja tutkinnot. Päätöksen mukaan valittu henkilö on taidoiltaan ja kyvyiltään ansioitunein ja soveltuvin hakija täytettävään virkaan. Päätös on liitteenä. (Päätöstekstissä hakijoiden määrä on virheellisesti viisi). 

Yksi hakijoista on tehnyt valintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa sairaanhoitopiirin kirjaamoon. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että valintapäätös tulee kumota. Oikaisuvaatimus on liitteenä.

Toimialuejohtajalta on pyydetty lausunto oikaisuvaatimuksen johdosta. Lausunnon mukaan kaikille haastateltaville esitettiin samat kysymykset, minkä perusteella heitä arvioitiin ennalta määritetyn pisteytyksen mukaisesti. Lopuksi haastattelijat kävivät haastattelutulokset yhteisesti läpi. Päätös virkavalinnasta on yksimielinen. Lausunto on liitteenä.

Palvelussuhdepäällikkö on antanut asiassa lausunnon. Lausunnon mukaan toimialuejohtajan tekemä valintapäätös on tehty asianmukaisesti kokonaisharkintaa käyttäen, mihin virkavalinnat sairaanhoitopiirissä yleensäkin perustuvat ja sairaanhoitopiirin menettelytapaohjeiden mukaisesti. Päätöksenteossa toimialuejohtaja ei ole myöskään ylittänyt hänelle kuuluvaa harkintavaltaa virkavalinnassa. Palvelussuhdepäällikkö esittää, että oikaisuvaatimus on aiheeton ja tulisi perusteettomana hylätä. Lausunto on liitteenä.

Valitun henkilön ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemusasiakirjat on tallennettu Viksun sähköiselle kokousalustalle oheismateriaaliksi.

Kunnallisella viranomaisella on harkintavaltaa virantäytössä. Harkintavallan rajat määräytyvät lainsäädännön mukaisesti. Virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen sääädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus (kunnallinen viranhaltijalaki 6 §). Perustuslain mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaistaito.

Oikaisuvaatimuksen johdosta saadut selvitykset huomioon ottaen syövänhoidon erikoislääkärin viran täyttö on tapahtunut asianmukaisessa järjestyksessä ja perustunut kokonaisharkintaan. Päätöksentekijä on tehnyt valintapäätöksen lakiin perustuvan harkintavallan puitteissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • hylätä liitteenä olevan oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.


Valitusviranomainen    

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.


Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Valitusasiakirjat

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • muutosvaatimuksen perusteet.
     

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 22 §:ssä säädetään.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä

"Tuomioistuimen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu 250 euroa (v 2018)."