Hallitus, kokous 24.06.2019 10.25 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Pirkanmaan Voimia Oy:n osakassopimuksen muuttaminen ja osakaspohjan laajentaminen

2933/2019

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan Voimia Oy on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuonna 2018 perustama yhtiö, joka tuottaa, järjestää ja kehittää ateria- ja puhtauspalveluita Tampereen kaupungille ja ateriapalveluita Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Yhtiön liikevaihtoennuste vuodelle 2019 on noin 61 milj. euroa.

Yhtiön omistus jakautuu tällä hetkellä seuraavasti: Tampereen kaupunki 820 osaketta (82 %) ja sairaanhoitopiiri 180 osaketta (18 %). Yhtiön liiketoimintasuunnitelmaan on kirjattu tavoitteeksi kasvaa ja kehittyä omistajien palvelutarpeiden mukaan. Yhtiön strategiaan sisältyy myös maltillinen kasvu uusien omistajien kautta Pirkanmaan alueella synergiaetuja hyödyntäen.

Liiketoiminnan  ja hankintalain näkökulmasta yhtiö on tunnistanut tarpeen tehdä omistukseen liittyviä ratkaisuja vuoden 2019 aikana. Hankintalaki on muuttunut ulkoisen myynnin osalta rajoittavammaksi ja yhtiöllä on tällä hetkellä vanhojen sopimusten johdosta vähäistä ateriapalvelumyyntiä lähikuntiin. Pirkanmaan Voimia Oy on tunnistanut vaihtoehtoina joko lopettaa kokonaan muille kunta-asiakkaille tapahtuvan myynnin tai harkita omistusjärjestelyjä asiakaskuntien kanssa.

Hankintalain mukaan sidosyksikkö, (kuten Pirkanmaan Voimia Oy), saa harjoittaa palvelumyyntiä enintään 5 % ja enintään 500 000 euron osuudella liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Tätä ulkoista myyntiä yhtiössä on tarkasteltu yhtiön aloitettua toimintansa ja yhtiö on tehnyt toimenpiteitä hankintalain vaatimuksiin vastaamiseksi. Kunta-asiakkaiden tullessa yhtiön osakkaiksi, on  yhtiöllä mahdollisuus  jatkaa nykyisiä palvelusopimuksia tai tehdä jatkosopimukset nykyisten asiakkaiden kanssa rajaten samalla yhtiön ulkoinen myynti hankintalain mukaisiin rajoihin.

Hankintalain vaatimukset huomioiden ja yhtiön liiketoiminnan laajentumisen näkökulmasta omistajien kesken on neuvoteltu seuraavista periaatteista Pirkanmaan Voimia Oy:n laajentumista koskien.

Pirkanmaan Voimia Oy:n osakaspohjaa pyritään laajentamaan aluksi kuntiin, joille yhtiön palveluita on jo vähäisessä määrin myyty. Tällaisia asiakkaita ovat Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, Ylöjärven kaupunki sekä Vesilahden kunta. Esimerkkinä tällaisesta myynnistä on oppilasruokailu kiinteistössä, jossa Tredu toteuttaa ammatillista koulutusta ja samassa koulukiinteistössä ao. kunnan järjestämää lukiokoulutusta.

Osakejärjestelyistä on keskusteltu omistajien kesken niin, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri myy osakkeet uusille osakaskunnille (yhteensä noin 1 % osakkeista), kuntien nykyisten palveluostojen suhteessa. Osakkeen arvoksi on sovittu yhtiön taseesta määritettävä osakkeen substanssiarvo. Osakekaupat pyritään tekemään syksyn 2019 aikana. Jos yhtiön toiminta-alue laajenee tulevaisuudessa, esimerkiksi suunnitellun sote- ja maakuntauudistuksen johdosta, voi yhtiö ostaa myös omia osakkeitaan ja myydä niitä mahdollisesti tulevaisuudessa mukaan tuleville julkisyhteisöille. Omien osakkeiden osto edellyttää, että yhtiön taseeseen on kertynyt jakokelpoisia varoja, mikä on mahdollista vasta yhtiön ensimmäisen tilikauden päätyttyä 31.12.2019.

Uusien pienosakkaiden mukaantulo vaatii muutoksia osakassopimukseen. Yhtiö toimii edelleen omistajiensa sidosyksikkönä (ns. in house -yhtiö). Yhtiön tarkoituksena on mahdollistaa omistajien tehokas palvelu.Osakassopimuksen muutokset noudattavat laajemmin omistetuille in house yhtiöille laadittua mallia. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaan sidosyksikköaseman osalta edellytyksenä on mm., että hankintayksikkö yksin tai muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa. Määräysvalta ilmenee ensisijaisesti omistuksen kautta. Pienten osakkuuksien kohdalla se ei kuitenkaan ole riittävää, joten hankintayksiköllä tulee olla muu riittävä vaikutusmahdollisuus sidosyksikön toimintaan ja sen ohjaamiseen.

Pienomistajien vaikutusvaltaa on pyritty lisäämään antamalla pienomistajille yksi yhteinen hallituspaikka sekä ottamalla käyttöön osakaskokous. Osakaskokouksessa jäseninä ovat kaikki omistajat, ja se käsittelee yhtiön strategiset ja merkitykselliset asiat sekä muodostaa niistä kannan tiedoksi hallituksen ja yhtiökokouksen varsinaisille päätöksille. Lisäksi osakaskokouksella on tietojensaantioikeus hallitukselta, jotta se voi käyttää vaikutusvaltaa yhtiöön. Hallituspaikkojen järjestelyillä ja osakaskokouksen perustamisella on pyritty siihen, että pienomistajat saavat hankintalain mukaisen riittävän vaikutusvallan yhtiöön. Yhtiöjärjestys mahdollistaa hallituksen koon kasvattamisen yhdellä jäsenellä, joten yhtiöjärjestykseen ei tarvitse tehdä muutoksia. Pirkanmaan Voimia Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta yhdeksään varsinaista jäsentä.

Vaihtoehtona edellä kuvatulle järjestelylle on jatkaminen nykyisellä omistuspohjalla, jolloin kaiken palvelujen myyminen muille kunnille tulisi päättyä hyvin pian, viimeistään niiden hankintasopimusten päättyessä. Tästä aiheutuisi Pirkanmaan Voimia Oy:lle liikevaihdon pienentyminen, joka ei olisi euromääräisesti kovin merkittävä yhtiön liikevaihdon näkökulmasta. Strategisesti ja in house -yhtiön kasvustrategian toteuttamisen näkökulmasta osakejärjestely luo kuitenkin yhtiölle mahdollisuuden kehittää toimintaansa. Yhtiön tulevien investointien kannalta ja toiminnan skaalaetujen varmistamiseksi nykyistä laajempi omistajapohja takaa yhtiössä edullisemmat hinnat kaikille omistaja-asiakkaille. .

Liitteenä on osakassopimus, johon on merkitty muutokset verrattuna voimassa olevaan osakassopimukseen. Liitteenä on myös esitys muutetusta osakassopimuksesta.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • hyväksyä Pirkanmaan Voimia Oy:tä koskevat osakejärjestelyt ja, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri myy osakkeita selostusosassa mainituille uusille osakaskunnille (yhteensä noin 1 % osakkeista) kuntien nykyisten palveluostojen suhteessa ja valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan hyväksymään osakekauppojen kauppakirjat,
     
  • hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan Voimia Oy:n muutetun osakassopimuksen (salassa pidettävä) ja oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään asiakirjaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Ilpo Sirniö, Anneli Taina, Olga Haapa-aho, Leena Mankkinen ja Tuukka Liuha ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.