Hallitus, kokous 25.10.2021 10.01 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Asiakasmaksulain muutokset 1.7.2021 alkaen sekä maksujen alentaminen tai perimättä jättäminen

5212/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Hannola, Laskentapäällikkö, Mikko.Hannola@pshp.fi
Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin (734/1992) tuli muutoksia (1201/2020) 1.7.2021. alkaen. Maksukattoa koskevat muutokset tulevat voimaan 1.1.2022. Asiakasmaksulain yleisperiaatteisiin ei ole osittaismuutoksessa tehty muutoksia. Kunta/kuntayhtymä voi jatkossakin periä maksuja sosiaali- ja terveyspalveluista säädettyjen enimmäismaksurajojen sisällä, ellei niitä ole erikseen säädetty laissa maksuttomiksi.

Maksukatto tulee uusien säännösten myötä laajenemaan ja hoitajavastaanotoista perusterveydenhuollossa tulee maksuttomia. Myös alaikäiselle poliklinikalla annettava tutkimus ja hoito ovat jatkossa maksuttomia. Asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentulotukeen korostetaan ja asiakkaan informointivelvoitetta liittyen asiakasmaksun alentamiseen ja perimättä jättämiseen vahvennetaan.

Lakimuutoksilla halutaan edistää terveyden tasa-arvoa ja hoidon saatavuutta.

 • Asiakasmaksulain muutoksilla laajennetaan terveyspalvelujen maksuttomuutta sekä kohtuullistetaan maksuja.
 • Maksukattoon lasketaan jatkossa mukaan aiempaa enemmän palveluja, kuten suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut sekä tilapäisen kotisairaanhoidon maksut.
 • Laki sisältää jatkossa myös pitkäaikaisten sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen asumispalvelujen maksut.

Asiakasmaksulain muutoksessa avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palvelut ovat alle 18-vuotiaille maksuttomia 1.7.2021 lähtien. Päiväkirurgiasta saa lain mukaan periä maksun, ellei sitä tehdä poliklinikalla. Myös seksuaalisen väkivallan uhreja varten perustettujen tukikeskusten palvelut ja päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama tutkimus, hoito ja seuranta ovat maksuttomia.

Maksuttomien palveluiden määrän laajentaminen ja maksukaton aiempaa laajempi kattavuus tarkoittavat sairaanhoitopiirin osalta pieneneviä asiakasmaksutuloja jatkossa.

Maksujen alentaminen tai perimättä jättäminen

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (1201/2020), 11 §:ssä säädetään asiakasmaksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä seuraavaa:

"Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että:

 1. muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai

 2. maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden. (30.12.2020/1201)"

Velvoittavuus maksujen perimättä jättämiseen tai alentamiseen koskee terveyspalvelujen osalta asiakasmaksulain tulosidonnaisia terveydenhuollon maksuja (pitkäaikainen laitoshoito). Velvoittavuus ei kuitenkaan koske terveydenhuollon tasasuuruisia maksuja. Tämä on varmistettu myös sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa.

Asiakasmaksulaissa ei ole tarkemmin säädetty niistä kriteereistä, joiden täyttyessä asiakkaan tai perheen toimeentulo vaarantuu. Asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä koskeva arviointi on tehtävä asiakkaan ja perheen kokonaistaloudellisen tilanteen arvioinnin pohjalta.  Sairaanhoitopiirissä ei ole käytettävissä potilaiden ja heidän perheiden taloudellisia tietoja siinä laajuudessa kuin potilaan oman kotikunnan sosiaalitoimella tai Kelalla. Tiedon puutteen vuoksi arvioinnin tekeminen sairaanhoitopiirissä on käytännössä hyvin hankalaa.

Lisäksi käytäntö on osoittanut, että suurimmassa osassa sairaanhoitopiireille tulleista maksuvapautushakemuksissa asiakas on ilmoittanut jo laskutetun laskun toimeentulotukeen eli lasku on huomioitu jo toimeentulotuen määrässä. Kahteen kertaan ei ole perusteltua vähentää samaa maksua.

Asiakas voi hakea maksuihin muutoksia vain laskutetun laskun perusteella, maksua ei voi etukäteen päättää maksuttomaksi joillekin asiakasryhmille. Tällöin asiakkaan kannalta voi usein olla helpompaa liittää lasku toimeentulotukeen, kuin jälkikäteisesti hakea sairaanhoitopiiriltä vapautusta. Toimintatapa ei siten palvele myöskään asiakkaita taloudellisesti, eikä ajankäytöllisesti.

Asiakkaan asemaa tasasuuruisten maksujen osalta turvataan asiakasmaksulaissa sillä, että ne kuitenkin kerryttävät maksukattoa. Jos asiakasmaksusta annettaisiin vapautus sairaanhoitopiirissä, niin maksu ei kerrytä asiakasmaksukattoa, jolloin asiakkaan maksukaton täyttyminen hidastuu. Tämä voi olla asiakkaalle epäsuotuisa tilanne, sillä toimeentulotuessa huomioitu lasku kerryttää maksukattoa.

Asiakasmaksuvapautuksista on keskusteltu muiden yliopistosairaanhoitopiirien kanssa. Muiden yliopistosairaanhoitopiirien kanta ja toimintatapa on pysynyt lakimuutoksenkin jälkeen ennallaan ja he eivät myönnä vapautuksia tasasuuruisiin maksuihin. Yhdenmukaisten toimintatapojen vuoksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin olisi mielekästä toimia asiassa samalla tavalla muiden kanssa.

Edellä mainituista syistä ei ole perusteltua käsitellä tasasuuruisten maksujen alentamisia tai perimättä jättämisiä taloudellisin perustein sairaanhoitopiirissä, vaan asia tulisi käsitellä potilaan kotikunnan sosiaalitoimessa tai Kelassa. Näin myös huolehditaan, että asiasta aiheutuvat kustannukset eivät tule muille jäsenkunnille kuin potilaan oman kotikunnan tai Kelan maksettavaksi.

Sairaanhoitopiirissä on ollut voimassa edellinen asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen periaatteita koskeva päätös 19.4.2010 § 50. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • merkitä tiedoksi asiakasmaksulakia koskeva muutokset,
   
 • että sairaanhoitopiirissä ei jätetä perimättä tai alenneta muita kuin henkilön maksukyvyn mukaan määrättyjä maksuja ja tasasuuruisiin maksuihin ei anneta maksuvapautuksia,
   
 • kumota sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksen 19.4.2010 § 50. 

Päätös

Hallitus päätti

 • palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Kokouskäsittely

Keskustelun aikana Sinikka Torkkola teki ehdotuksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun. Tuukka Liuha,  Esa Mikkola, Leo Lähde, Anneli Taina, Leena Mankkinen ja Henri Backman kannattivat Torkkolan esitystä. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko palautusesitys hyväksyä yksimielisesti ja totesi, että hallitus on yksimielisesti päättänyt palauttaa asian uudelleen valmisteluun. 

 

Valmistelija

 • Mikko Hannola, Laskentapäällikkö, Mikko.Hannola@pshp.fi
 • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Hallitus käsitteli kokouksessaan 20.9.2021 §92 Asiakasmaksulain muutoksia sekä maksujen alentamista tai perimättä jättämistä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.

Asia palautettiin valmisteluun ja kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta maksujen alentamisiin ja perimättä jättämisiin liittyen kerättiin lisää informaatiota mm. seuraavista asioista:

 • lukumääriä maksuvapautuksista ja maksusuunnitelmista sekä perintään ja ulosottoon menevistä laskuista
 • miten maksuvapautuksista ja maksusuunnitelman mahdollisuudesta informoidaan
 • sosiaalityöntekijän näkemys prosessin kehittämisestä

Maksuvapautuksia on lakimuutoksen jälkeen ajanjaksolla 1.7.2021-30.9.2021 haettu 24 kpl ja näihin on myönnetty vapautuksia 9 kpl yhteissummaltaan 3 948 euroa. Vapautuksia on myönnetty silloin, kun kyseessä on toimeentulotuen asiakas (asia varmistettu Kelalta) ja maksua ei ole ollut huomioituna toimeentulotuen määrässä. Varsinaisten hakemusten lisäksi puhelimitse tai sähköpostitse tehtäviä tiedusteluja maksujen alentamisen tai perimättä jättämisen osalta on tullut lakimuutoksen jälkeen paljon. Tiedusteluja tulee paljon muiltakin kuin toimeentulotuen asiakkailta, esimerkiksi eläkeläisiltä.

Maksuvapautusten sijaan sairaanhoitopiirissä tehdään asiakkaille paljon korottomia ja kuluttomia maksusuunnitelmia. Vuonna 2020 näitä tehtiin 5 527 kpl sekä vuonna 2021 syyskuun loppuun mennessä näitä on tehty
3 798 kpl. Menettelytapana näiden osalta on nykyisin ollut, että maksumuutosta pyytävälle asiakkaalle tarjotaan aina maksusuunnitelman tekoa. Sitä ei ole millään kriteereillä rajattu.

Sairaanhoitopiiristä on siirretty perintään laskuja yhteensä 35 335 kpl (yht 2 499 849€) ajanjaksolla 1.1.2021-31.8.2021 ja koko vuoden 2020 aikana 51 563 kpl (3 925 043€). Perintäyhtiö on siirtänyt saatavia ulosottoon viimeksi kuluneen vuoden aikana (1.9.2020-31.8.2021) 10 981 kpl (821 571€).

Kaikkiaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on asiakaslaskuja ollut viime vuosina noin 470 000 kpl vuodessa. 

Maksuvapautuksesta informoidaan tällä hetkellä:

 • Taysin sivuilla (tays.fi - Asiakasmaksut)
 • Kutsukirjeen mukana lähetettävässä ohjeessa (Potilasohje - Tervetuloa Taysiin) sekä
 • Potilaalle lähetettävällä laskulla

Sairaanhoitopiirin johtavien sosiaalityöntekijöiden näkemys maksuvapautuksista ja prosessin kehittämisestä

Taysissa potilaana olevan henkilön tai perheen taloudellisen tilanteen selvittely ja ohjaus on tavanomainen sosiaalityöntekijän tehtävä. Usein kyseessä on laajempi avun ja tuen tarve, joka on kytköksissä sairaus- tai vammatilanteeseen. Sosiaalista tilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti palveluiden ja etuuksien osalta. Asiakasmaksun poistamisella tai huojentamisella tai toimeentulotuen saamisella maksuun voi olla merkitystä pienituloiselle tai velkaantuneelle, koska taloudellinen liikkumavara voi olla lähes olematon ja vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksen. Asiakasmaksujen osalta Taysin sosiaalityössä sosiaalisen tilanteen selvittelyn yhteydessä asiakkaita ohjataan ja tarvittaessa avustetaan, soveltaen käytäntöön Pshp:n hallituksen päätöstä 19.4.2010 § 50:

 • hakemaan toimeentulotukea Kelalta ja edelleen ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea oman kunnan sosiaalihuollon palveluista, mikäli Kelan päätös on ollut kielteinen
 • olemaan yhteydessä talouspalveluihin ja sopimaan asiakasmaksujen maksaminen pienemmissä erissä
 • hakemaan asiakasmaksuvapautusta

Kyseiset vaihtoehdot eivät ole tärkeysjärjestyksessä, vaan edellä olevat vaihtoehdot ovat kaikki mahdollisia. Yleensä ensimmäinen vaihtoehto, johon ohjataan, ei kuitenkaan ole ollut asiakasmaksuvapautus, vaan toimeentulotuki Kela/ sosiaalihuolto. Näillä tahoilla asiakkaan taloudellisen tilanteen arviointi on kokonaisvaltaista ja taloudellisen avustamisen keinot maksuvapautusta laajemmat. Asiakasmaksulain muutoksen jälkeen (1.7.2021) Taysissa on odotettu tarkentavia ohjeistuksia siitä, miten maksuvapautusasiassa tulisi ohjata asiakkaita ja henkilökuntaa. Esimerkiksi aikuispsykiatrian alueella toimeentulotukea haetaan potilaille paljon sairaalalaskuihin. On hyvä huomioida, että jos maksuvapautuksen hakemisen ensisijaisuutta painotetaan, tilanne tulee muuttumaan ja hakemuksia alkaa tulla enemmän.

Valtakunnallisesti tilanne on sekava, koska mitään yhtäläisiä ohjeistuksia ja käytäntöjä ei ole olemassa, vaan esim. sairaanhoitopiirit ohjeistavat toimimaan eri tavoin. Kansalaisten yhdenvertainen kohtelu asiassa ei tällä hetkellä toteudu. Selkeä päätös ja toimintatapa maksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä on tarpeellinen. Sen pohjalta voidaan tehdä soveltamisohje sekä potilaille että henkilöstölle, muotoilla ohjeistus ulkoisille internetsivuille ja sisäiselle intrasivustolle ja myös maksuvapautukseen käytettävä lomake voidaan muotoilla sovittua toimintatapaa tukevaksi.

Sosiaalityöntekijöiden näkemyksenä mielestämme Pshp:ssä ei tulisi lähteä siihen, että taloudellisissa vaikeuksissa olevia asiakkaita ohjataan hakemaan tasamaksuista pääsääntöisesti maksuvapautusta tai -alennusta, vaan on järkevämpää ohjata heidät hakemaan toimeentulotukea ja avustaa heitä tässä edelleen. Joillakin sairaanhoidon alueilla asiakkaat/ potilaat hakevat paljon toimeentulotukea sairaalalaskuihin, taloudellinen huono-osaisuus kasaantuu. Kaikilla alueilla, jos ja kun tuen tarve tulee esiin, sosiaalityöntekijät ohjaavat, neuvovat ja usein avustavat näissä asioissa. Jos ensisijaisesti haetaan maksuvapautusta, niin prosessi tulee entistä työläämmäksi myös asiakkaille ja lopputuloksen kannalta asiakkaiden näkökulmasta ei ole ollenkaan selvä, että se on heidän etunsa. Esim. erinäisten liitteiden kokoaminen eri paikkoihin on työlästä. Ainakin sairaalassa olevien asiakkaiden tilanne helposti vaikeutuisi ja asioiden hoito hidastuisi, koska jo erilaisten liitteiden hankkiminen hakemukseen eri paikoista on hankalaa, laskujen eräpäiviä pitäisi lähteä siirtämään jne. Laskut jäävät herkästi kokonaan maksamatta, jos maksuvapautusta tai -alennusta ei myönnettäisikään asiakkaan mielestä riittävästi. Myös samanaikaisen hakemuksen jättäminen sekä Kelalle että sairaalalle monimutkaistaa asiaa.  

Usein sairaalalaskujen maksuvaikeuksiin liittyen asiakkaan taloudellinen tilanne on joka tapauksessa sellainen, että tarvitaan toimeentulotukea tai ennaltaehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea sosiaalihuollosta. Mitä monimutkaisempi prosessi ja useampia tahoja on käsittelemässä ja päättämässä asioista, sitä hitaampaa ja epävarmempaa asioiden joustava sujuminen asiakkaan kannalta on.

Kun olemme ohjanneet ja avustaneet asiakkaita hakemaan tukea Kelasta, niin se on varsin nopea toimenpide. Lisäksi kun laskuun on voinut merkitä, että tuki maksetaan suoraan laskuttajalle (tietenkin asiakkaan suostumuksella), niin raha ohjautuu heti oikeaan paikkaan. Kelan hakemuksen yhteydessä suurin osa liitteistä on jo valmiiksi Kelassa + heillä on pääsy verotustietoihin yms., jolloin liitteitä ei tarvitse sairaalasta käsin juurikaan hankkia. Usein ainoaksi tehtäväksi jääkin tiliotteen liittäminen toimeentulotukihakemukseen ja jos verkkopankkitunnuksia/henkilöpapereita ei ole ja tiliotetta ei mistään saada hankittua, niin sosiaalityöntekijät voivat tehdä selvityksen tilanteesta ja yleensä Kela on käsitellyt hakemuksen ilman tiliotetta.

Taloustoimen näkemys tasamaksuihin myönnettävistä maksuvapautuksista

Maksuvapautuspäätös tai maksun alentamispäätös tulee perustua riittäviin taustatietoihin ja selvityksiin, jotta toiminta olisi tasapuolista, yhdenvertaista ja oikeudenmukaista asiakkaiden osalta.  Asiakasmaksun alentaminen maksukyvyttömyyden perusteella on rinnastettavissa toimeentulotuen myöntämiseen eli perustuu asiakkaan kokonaisvaltaiseen taloudellisen tilanteen tunnistamiseen. Mielestämme sairaanhoitopiirin on hankala ottaa sosiaalitoimen kaltaista roolia toimeentulotukeen verrattavien etuuksien myöntäjänä, koska erikoissairaanhoidon toimijoina meillä ei ainakaan vielä tällä hetkellä ole riittävästi tiedossa toimeentulotukeen liittyviä taustatekijöitä. Asiakkaiden taloudelliset tiedot ovat kokonaisvaltaisemmin tiedossa Kelassa tai sosiaalitoimessa.

Koska sairaanhoitopiirillä on toimeentuloviranomaisia suppeammat mahdollisuudet sada tietoja asiakkaan taloudellisesta asemasta, niin harkinnanvaraiset maksuja koskevat päätökset joudutaan tekemään asiakkaan erikseen toimittaman materiaalin perusteella. Materiaalin erillinen toimitus työllistää paljon myös asiakasta, jos hän joutuu toimittamaan sitä useaan paikkaan, joten asia ei välttämättä ole myöskään asiakkaan edun mukaista. Etenkään silloin jos asiakas käyttää useiden eri terveydenhuollon toimijoiden palveluita ja asiakas joutuisi hakemaan huojennuksia näiltä kaikilta erikseen ja toimittamaan kaikille erikseen riittäviä taustatietoja. Myöskään taloudellista etua sairaanhoitopiirin tekemistä vapautuksista ei asiakkaalle tule, koska euromääräisesti lopputulos on asiakkaalle sama silloin, kun maksu katsotaan hänelle hyväksi toimeentulotuessa. Päinvastoin muutoksesta voisi aiheutua asiakkaalle ajallista haittaa, koska sairaanhoitopiirin myöntäessä huojennuksia asiakas voisi vasta tämän jälkeen hakea toimeentulotukea Kelasta. Lisäksi tällainen toimintatapa aiheuttaisi paljon samaan asiaan liittyvää päällekkäistä työtä sairaanhoitopiirin, Kelan ja muiden terveyspalvelutoimijoiden kesken.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • merkitä tiedoksi asiakasmaksulakia koskeva muutokset,
   
 • että sairaanhoitopiirissä ei jätetä perimättä tai alenneta muita kuin henkilön maksukyvyn mukaan määrättyjä maksuja ja tasasuuruisiin maksuihin ei anneta maksuvapautuksia,
   
 • kumota sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksen 19.4.2010 § 50. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12  3.krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.