Hallitus, kokous 25.10.2021 10.01 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Hoitoeettisen neuvottelukunnan nimeäminen 2021-2022

5578/2021

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on vuodesta 2000 lähtien  toiminut hallituksen nimeämä hoitoeettinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan jäsenet ovat edustaneet laaja-alaista asiantuntemusta ja terveydenhuollon eettistä näkemystä. Neuvottelukunnassa on ollut edustettuna myös palvelujen käyttäjiä ja tuottajia sekä tutkimuksen ja taiteen edustajia. 

Hoitoeettisen neuvottelukunnan keskeisinä tehtävinä ovat olleet

- käsitellä hoitopalvelujen järjestämiseen ja palvelujen saatavuuteen alueella liittyviä eettisiä kysymyksiä,

- käsitellä yksittäisen potilaan asemaan liittyviä periaatteellisia eettisiä kysymyksiä, joihin voivat liittyä esimerkiksi tasavertaisuus- ja oikeudenmukaisuuskysymykset,

- kerätä ja välittää tietoa terveydenhuollon eettisistä kysymyksistä ja toimia näin päätöksentekijöiden apuna,

- herättää keskustelua terveydenhuollon eettisistä kysymyksistä, joihin voivat liittyä esimerkiksi terveydenhuollon teknologiaan liittyvä kehitys, väestön ikärakenne ja taloudelliset kysymykset.                                          

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden siirtyminen hyvinvointialueiden vastuulle v 2023 alusta voi tuoda uusia asioita ja painotuksia  hoitoeettisen neuvottelukunnan työskentelyyn. Nimettävä neuvottelukunta voi olla mukana suunnittelemassa hyvinvointialueen eettistä toimintaa. 

Neuvottelukunnan aikaisempi asiantuntijasihteeri lääkintöneuvos Heikki Oksa on selvittänyt neuvottelukunnan jäsenten halukkuutta jatkaa neuvottelukunnan jäsenenä ja esitys sisältää näiden ja muutamien uusien jäseneksi pyydettyjen henkilöiden nimet. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • asettaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettisen neuvottelukunnan ja nimetä jäsenet suostumuksensa mukaisesti kaudelle 2021-2022 seuraavasti:
  • maakuntavaltuuston jäsen Tuula Petäkoski-Hult
  • hoitotyön johtaja Elina Mattila
  • kehitysvammahoitaja, herastuomari Aila Dündar-Järvinen
  • bioetiikan tutkija, FT Heikki Saxen
  • terveydenhuoltoneuvos Eila Häihälä
  • toiminnanjohtaja Päivi Karjalainen
  • ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto
  • kehittämispäällikkö Silja Lampinen
  • ylilääkäri Mauri Jussila
  • Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo 
    
 • nimetä neuvottelukunnan jäseneksi hallituksen edustajan,
   
 •  todeta, että neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan,
   
 • että johtajaylilääkärillä ja sairaanhoitopiirin johtajalla on neuvottelukunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, 
   
 • että neuvottelukunta voi tarvittaessa täydentää kokoonpanoa asiantuntijajäsenillä,
   
 • että neuvottelukunta järjestää itse sihteeripalvelut.

Päätös

Hallitus päätti

 • asettaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettisen neuvottelukunnan ja nimetä jäsenet suostumuksensa mukaisesti kaudelle 2021-2022 seuraavasti:
  • maakuntavaltuuston jäsen Tuula Petäkoski-Hult
  • hoitotyön johtaja Elina Mattila
  • kehitysvammahoitaja, herastuomari Aila Dündar-Järvinen
  • bioetiikan tutkija, FT Heikki Saxen
  • terveydenhuoltoneuvos Eila Häihälä
  • toiminnanjohtaja Päivi Karjalainen
  • ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto
  • kehittämispäällikkö Silja Lampinen
  • ylilääkäri Mauri Jussila
  • Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo 
    
 • nimetä neuvottelukuntaan hallituksen edustajiksi Jenni Jokisen (sdp), Minna Minkkisen (vas) ja Hanna Sareilan (vihr),
   
 •  todeta, että neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan,
   
 • että johtajaylilääkärillä ja sairaanhoitopiirin johtajalla on neuvottelukunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, 
   
 • että neuvottelukunta voi tarvittaessa täydentää kokoonpanoa asiantuntijajäsenillä,
   
 • että neuvottelukunta järjestää itse sihteeripalvelut.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja esitti, että Jenni Jokinen (sdp), Minna Minkkinen (vas) ja Hanna Sareila (vihr) nimetään hallituksen edustajiksi Hoitoeettiseen neuvottelukuntaan. Puheenjohtaja tiedusteli hallitukselta, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti ja totesi, että hallitus on yksimielisesti hyväksynyt puheenjohtajan ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12  3.krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.