Hallitus, kokous 25.03.2019 10.15 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 LISÄPYKÄLÄ: Vastaus STM:lle helikopteritukikohtien ja ilmailupalvelun järjestämistavan suunnittelun rahoittamista koskevassa asiassa (jatkopykälä)

154/2019

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on 19.3.2019 päivätyllä kirjeellä (STM/5174/2018)  toimittanut yliopistollisille sairaanhoitopiireille ja FinnHEMS Oy:lle tiedustelun, joka koskee lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan järjestämistä ja rahoittamista. Sosiaali-ja terveysministeriö pyytää yliopistollisia sairaanhoitopiirejä saattamaan kirjeessä mainittujen tukikohtien hyväksymistä koskevat asiat niiden sijaintipaikkakuntien ensihoitokeskusten päätettäviksi.

Yliopistollisia sairaanhoitopiirejä pyydetään ilmoittaman kantansa asiassa mahdollisuuksien mukaan 31.3.2019 mennessä. Vastaukset saatuaan sosiaali- ja terveysministeriön tarkoituksena on sopia FinnHEMS Oy:n kanssa osakevarallisuuden siirrosta ja siihen liittyvistä ehdoista.

Sairaanhoitopiirin hallitusta on informoitu 25.3.2019 hallituksen kokousta edeltäneessä info-tilaisuudessa STM:n kirjeestä ja asiaan liittyvästä FinnHEMS Oy:n omistajakokouksesta, joka pidettiin 22.3.2019.

Hallintosäännön 95 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • ottaa asian käsiteltäväksi,
   
 • hyväksyä  vuoden 2019 lisätalousarvion momentissa 33.60.40 ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan 21.2.2019 kokouksen 3. asian 4. asiakohdassa mainitut valtion tukikohtainvestointien rahoittamista koskevat periaatteelliset ehdot,
   
 • todeta, että se pitää tarkoituksenmukaisena suunnitella edelleen ilmailupalvelun järjestämistä omana tuotantona siinä tarkoituksessa, että varsinaiset päätökset asiasta voitaisiin tehdä valtion rahoitusta ja muita toimia koskevien linjausten valmistuttua mahdollisimman pian edellyttäen että toiminnan riskit ovat asianmukaisesti arvioitu,
   
 • valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja sairaanhoitopiirin johtajan vastaamaan Sosiaali- ja terveysministeriön tiedusteluun edellä päätetyn mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että asiakohta oli tallennettu hallituksen Y:verkkolevyasemalle 24.3.2019.

Esteellisyys

 • Merkittiin, että Kari-Matti Hiltunen ilmoitti olevansa esteelllinen asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.