Hallitus, kokous 26.08.2019 10.10 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Sairaanhoitopiirin johtajan valinnan vahvistaminen ja johtajasopimus

813/2019

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi
 • Raija Ruoranen, HR-johtaja, Raija.Ruoranen@pshp.fi

Perustelut

Valtuusto on 10.6.2019 (§ 5) valinnut sairaanhoitopiirin johtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen toimitusjohtaja Tarmo Martikaisen 1.10.2019 lukien. Valtuusto on myös oikeuttanut hallituksen päättämään johtajan virkasuhteen muista ehdoista ja palkkauksesta. 

Sairaanhoitopiirin johtajan virkavalinta on tullut lainvoimaiseksi. Martikainen on toimittanut selvityksen terveydentilastaan määräajassa työnantajalle.  

Kuntalain 64.5 §:n mukaan kuntayhtymän johtavan viranhaltijan ja kuntayhtymän välillä on tehtävä johtajasopimus. Sopimukseen sovelletaan, mitä Kuntalain 42 §:ssä säädetään kunnan ja kunnanjohtajan välisestä johtajasopimuksesta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kuntayhtymän johtavalle viranhaltijalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy kuntayhtymän ylin päättävä toimielin.

Palkkauksesta ja johtajasopimuksesta on neuvoteltu hallituksen puheenjohtajan Leena Kostiaisen ja Tarmo Martikaisen välilllä ja lisäksi asiaa on valmisteltu hallituksen iltakoulussa 22.8.2019. Esitys sairaanhoitopiirin johtajan palkkauksesta ja johtajasopimusluonnos (ei julkinen) ovat liitteinä.

Hallintosäännön 97 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. Koska asia koskee sairaanhoitopiirin johtajan virkavaalin vahvistamista, palkkausta ja johtajasopimuksen vahvistamista, asia käsitellään puheenjohtajan esityksen pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leena Kostiainen, PSHP hallituksen jäsen, Leena.Kostiainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • vahvistaa valtuuston 10.6.2019 § 5 päättämän sairaanhoitopiirin johtajan valinnan,
   
 • hyväksyä sairaanhoitopiirin johtajan virkaa koskevat palkkaus- ja luontoisedut 1.10.2019 alkaen liitteen mukaisesti,
   
 • hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan (ei julkinen) johtajasopimuksen,
   
 • esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy johtajasopimuksesta erorahakorvausta koskevan ehdon.
   

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Rauno Ihalainen, Kari-Matti Hiltunen ja Tiina Surakka ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 7 kohta) ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.