Hallitus, kokous 27.01.2020 10.08 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Hinnaston ja välisuoritehinnaston hyväksyminen vuodelle 2020

5697/2019

Valmistelija

  • Eija Tomas, hallintoylilääkäri, Eija.Tomas@pshp.fi

Perustelut

Vuoden 2020 kuntalaskutuksen tuotteistuksessa somaattinen vuodeosastohoito ja päiväkirurgia laskutetaan DRG-järjestelmän mukaisesti Tays Keskussairaalan toimialueilla 1 – 4 ja 8 sekä Apteekki- ja kuvantamiskeskusliikelaitoksen verisuonikirurgian ja toimenpideradiologian vastuualueella. Yksi sairaala -mallin mukaisesti Tays Valkeakosken sekä Tays Sastamalan toiminta on Taysin toimialueiden toimintaa ja laskutetaan niiden kautta. Samalla palvelulla on yksi hinta toimipaikasta riippumatta. Hinnat ovat yhtenevät Tays Keskussairaalassa, Tays Hatanpäällä, Tays Valkeakoskella sekä Tays Sastamalassa.

Tays Hatanpäällä hoidetut naistentautien ja korva-, nenä-ja kurkkutautien potilaat laskutetaan Taysin toimialueiden 4 ja 3 kautta.

Toimialueen 5 aikuispsykiatrian vastuualueilla ja toimialueen 4 nuoriso- ja lastenpsykiatrian vuodeosastojen laskutus perustuu hoito- ja tutkimuspaketteihin sekä hoitopäivähintoihin.

Tays Keskussairaalan ja Tays Valkeakosken päivystysyksiköiden toiminta laskutetaan ESI-luokituksen mukaisina avohoitokäynteinä.

Kaikkien toimialueiden avohoito laskutetaan käynteinä. Toimenpidepaketit kattavat eritellyn toimenpiteen tai tutkimuksen avohoidossa.        

Hoito- ja tutkimuspaketti on palvelukokonaisuus, joka sisältää vuodeosastohoidossa kyseisen erikoisalan hoitojakson hoitopäivät, lääkärin tutkimukset, ym. toimenpiteet sekä tarvittavat tutkimukset. Pakettiin sisältymättömät hoitopäivät laskutetaan erikseen.

DRG-jaksojen hinta muodostuu jaksojen keskikustannuksesta, joka lasketaan välisuoritekustannusten kautta. Välisuoritteilla tarkoitetaan kuhunkin DRG-luokkaan kuuluvia hoivapäiviä, leikkauksia, tutkimuksia, kalliita materiaaleja, laboratoriotutkimuksia, kuvantamista, tehohoitoa, potilaskohtaisia lääkkeitä, sisäisiä konsultaatioita sekä ravitsemus-, toiminta- ja fysioterapiaa. Välisuoritteille vahvistetaan omat niiden keskikustannuksiin perustuvat hintansa. DRG-luokan tuotteiden kustannusjakaumasta lasketaan kunkin luokan kustannusten keskihinta ja keskihajonta. DRG-tuotekuvauksessa määritellään kunkin DRG-luokan hinta ja keskihajontaan perustuvat kustannusten ylä- ja alarajat, joiden ulkopuolelle osuvat kustannukset laskutetaan välisuorittein. DRG-ryhmittelijänä käytetään NordDRG2020Full- ryhmittelijää.

Erikoissairaanhoidon hinnasto on sama jäsen- ja ulkokunnille. Kehitysvammahuollon palvelut hinnoitellaan erikseen jäsen- ja ulkokunnille.

Vuoden 2020 palveluiden kokonaishintataso on sama kuin vuonna 2019. DRG- ryhmittelijämuutoksen myötä hinnastoon on lisätty uusia tuotteita ja osa vanhoista on poistunut DRG- tuotevalikoimasta. Erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon vuoden 2020 palveluhinnasto sekä välisuoritehinnasto 2020 ovat liitteenä.

Sairaanhoitopiirin palveluista ja niiden sisällöstä sekä hinnoista päättää hallitus. Hinnoitteluperusteista päättää valtuusto. Hallintoylilääkäri voi päättää hinnastoon liittyvistä vähäisistä muutoksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • hyväksyä erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon vuoden 2020 palveluhinnastot liitteen mukaisina,
     
  • hyväksyä liitteen mukaisen välisuoritehinnaston vuodelle 2020,
     
  • oikeuttaa hallintoylilääkärin päättämään vähäisistä muutoksista palvelutuotteistukseen ja hinnastoon.

Päätös

Hyväksyttiin.