Hallitus, kokous 27.12.2022 13.03 Hybridi (Iso kokoushuone tai Teams)

§ 125 Omistajaohjauksen antaminen Coxa Oy:n yhtiökokousedustajalle ennen vuotta 2022 kertyneiden voittovarojen käsittelystä

911/2019

Valmistelija

  • Maria Toivakka, vs. hallintojohtaja, Maria.Toivakka@pirha.fi
  • Mikko Hannola, vs. talousjohtaja, Mikko.Hannola@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistajapolitiikan ja yhtiöiden ohjauksen keskeiset periaatteet –asiakirjan, joka on tullut voimaan 1.1.2018. Näiden periaatteiden mukaan syntyvästä tilikauden voitosta, josta tulospalkkiot ja muut vuotuiset kulut on maksettu, omistajan osuus on lähtökohtaisesti 70 prosenttia ja yhtiöön sen pääomarakenteen vahvistamiseksi jäävä osuus on 30 prosenttia. Periaatelinjausten mukaan jakoprosenteista voidaan kuitenkin poiketa tilanteen mukaan.

Pirkanmaan sairaanhoitopirin konsernityöryhmä on pyytänyt Coxa Oy:ltä tiedot yhtiön taseessa olevista ennen vuotta 2022 kertyneistä jakamattomista voittovaroista. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri esittää yhtiöille voitonjakoa koskevia ohjeita omistajapoliittisten linjausten mukaisesti.

Voimaanpanolain 39 §:n (siirrettävän kuntayhtymän viranomaisen toimivalta) mukaan kuntayhtymän viranomainen ei voi 21 §:ssä tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen päättää asioista,​ joilla olisi merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia vaikutuksia, paitsi jos hyvinvointialue antaa päätökselle suostumuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, juhani.sand@pirha.fi

Hallitus päättää

  • ohjeistaa Coxa Oy:n yhtiökokousedustajan siten, että Coxa maksaa ennen vuotta 2022 kertyneistä voittovaroistaan osinkoa 2,5 miljoonaa euroa sillä edellytyksellä, että Pirkanmaan hyvinvointialue antaa tälle järjestelylle suostumuksensa,
  • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti

  • ohjeistaa Coxa Oy:n yhtiökokousedustajan siten, että Coxa maksaa ennen vuotta 2022 kertyneistä voittovaroistaan osinkoa 2,5 miljoonaa euroa sillä edellytyksellä, että Pirkanmaan hyvinvointialue antaa tälle järjestelylle suostumuksensa,
     
  • valtuuttaa hallituksen jäsen Tuukka Liuhan edustamaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä Coxa Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa joulukuussa 2022.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Esteellisyys

  • Leena Kostiainen, Pekka Järvinen, Jenni Jokinen, Leena Mankkinen, Yrjö Schafeitel ja Anneli Taina olivat esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta). Esteeelliset olivat poistuneet kokouksesta kokonaan jo ennen §:n 124 käsittelyä. Esteellisyydet todettiiin.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajajan ehdotuksesta Coxa Oy:n yhtiökokousedustajaksi valtuutettiin yksimielisesti hallituksen jäsen Tuukka Liuha.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12  3.krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.