Hallitus, kokous 27.04.2020 09.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Maksuvalmiuden vahvistaminen koronavirusepidemian aikana

2050/2020

Valmistelija

 • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Koronavirusepidemia aiheuttaa terveydellisten ongelmien lisäksi myös taloudellisia ongelmia. Potilaiden hoito aiheuttaa lisäkuluja, mutta hyvin merkittävä taloudellinen vaikutus on kiireettmän hoidon alasajo, joka vähentää laskutettavia tuloja.

THL:n maaliskuussa tekemän epidemia-arvion mukaan tehdyssä taloudellisessa mallinnuksessa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuloja jäisi saamatta vuonna 2020 noin 60 miljoonaa euroa. Koronapotilaiden hoitokustannusten arvioitiin olevan noin 45 miljoonaa euroa. Lisäksi taloudellisia vaikutuksia tulee sairaanhoitopiirin omistamien yhtiöiden heikkenevien tulosten kautta. Nykyisen käsityksen mukaan epidemia on huomattavasti pitkäkestoisempi Pirkanmaalla kuin THL:n maaliskuinen arvio, joten taloudelliset vaikutukset tulevat kasvamaan edellä kuvatusta.

Edellä mainitut tekijät heijastuvat voimakkaasti sairaanhoitopiirin kassavaroihin. Maksuvalmiutta on viimeisen kuukauden aikana pyritty vahvistamaan mm. nostamalla tälle vuodelle budjetoidut talousarviolainat. Lisäksi on hyödynnetty olemassa olevia kuntatodistusohjelmia, jotka ovat luonteeltaan lyhytaikaista rahoitusta. Käytännössä tällä hetkellä liikepankit eivät pääosin halua rahoittaa kuntia ja kuntayhtymiä, joten päärahoittajaksi on käytännössä tullut Kuntarahoitus Oyj.

Sairaanhoitopiirillä on tällä hetkellä Kuntarahoituksen kuntatodistusohjelmaan 15 miljoonan euron limiitti. Kuntatodistus on kunnan tai kuntayhtymän rahoituslaitoksen kautta rahamarkkinoille liikkeelle laskema lyhytaikainen velkasitoumus. Se on kuntasektorilla hyväksi koettu joustava väline maksuvalmiuden hoitoon ja kassanhallintaan. Kuntatodistusten käyttöönotto edellyttää kuntatodistusohjelman solmimista rahoituslaitoksen kanssa. Ohjelma on puitesopimus kuntatodistusten liikkeeseen laskemisesta. Sopimuksessa sovitaan toimintasäännöistä, asianosaisten välisistä suhteista, oikeuksista ja velvollisuuksista. Puitesopimuksesta ei aiheudu kuntayhtymälle kustannuksia eikä sille vaadita vakuutta. Rahoituskustannus määräytyy kuntatodistuksen liikkeeseen laskuhetken markkinakoron mukaan. Laina-aika on tyypillisesti kuukaudesta vuoteen. Osa rahoituslaitoksista edellyttää kuntatodistusohjelman perustamisesta ja muutoksista valtuuston päätöksen, ellei valtuustoole sitä erikseen delegoinut hallitukselle. Tässä nopeasti muuttuvassa taloustilanteessa tämä delegointi olisi tarpeellinen.

Koronavirusepidemian aikana on mahdollista saada myös pitempiaikaista rahoitusta maksuvalmiuden ylläpitoon. Tämä on tähän tilanteeseen erittäin hyvä, sillä epidemian talousvaikutukset tulevat olemaan monivuotisia, vaikka itse epidemia ei niin pitkään kestäisikään. Sairaanhoitopiirit tulevat tekemään merkittäviä alijäämiä, joiden kattamiseen menee vuosia.

Huolimatta edellä kuvatuista toimista maksuvalmiuden ylläpitoon, on sairaanhoitopiirin viimeisimmän maksuvalmiussuunnitelman mukaan kassavarat ehtymässä kesäkuun aikana. Siksi tarvitaan lisävaltuuksia niin pitkäaikaisten lainojen kuin lyhytaikaisen rahoituksen hankkimiseen.

Kuntarahoituksen kanssa on neuvoteltu kuntatodistusohjelman limiitin nostamisesta nykyisestä 15 miljoonasta eurosta maksimissaan 80 miljoonaan euroon.

Pitkäaikaisten lainojen osalta valtuutta kannattaa olemassa olevassa tilanteessa lisätä 50 miljoonalla eurolla.

Näitä lainanottovaltuuksia hyödynnetään vain, jos se on välttämätöntä sairaanhoitopiirin maksuvalmiuden turvaamiseksi koronavirusepidemiasta johtuvista syistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää esittää valtuustolle

 • että valtuusto päättää korottaa pitkäaikaisten lainojen ottovaltuutta 50 miljoonalla eurolla,
   
 • että valtuusto päättää korottaa Kuntarahoitukselta otettavaa kuntatodistusohjelmaa 15 miljoonasta eurosta 80 miljoonaan euroon,
   
 • että valtuusto delegoi kuntatodistusohjelmien perustamisen ja niiden muuttamisen halliltuksen päätösvaltaan

Hallitus päättää

 • valtuuttaa talousjohtajan päättämään em. rahoitussopimuksista ja niihin liittyvistä asiakirjoista valtuuston päättämissä rajoissa,
   
 • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.