Hallitus, kokous 27.04.2020 09.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Valtuuston pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

2064/2020

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valtuusto on 28.8.2017 (§ 27) päättänyt, että valtuuston pöytäkirja valitusosoituksineen asetetaan yleisesti nähtäville aina kokousta seuraavan viikon tiistaina yleisessä tietoverkossa.

Jotta valtuuston päätökset saadaan nopeammin lainvoimaisiksi esitetään, että pöytäkirjan nähtävillä pitoa aikaistetaan siten, että se julkaistaan yleisessä tietoverkossa kolmantena päivänä kokouksesta. Pöytäkirja tarkastetaan ennen sen julkaisua. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää esittää valtuustolle

  • että valtuusto kumoaa päätöksensä 28.8.2017 § 27,
     
  • että valtuusto päättää, että sen pöytäkirja valitusosoituksineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa (www.tays.fi) kolmantena päivänä kokouksesta. 

Hallitus päättää

  • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.